งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาการเชิงการคำนวณ ? วิทยาการเชิงการคำนวณทำให้เกิดความ เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ตลอดจนใช้ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์บน PC Cluster คอมพิวเตอร์ และซูปเปอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาการเชิงการคำนวณ ? วิทยาการเชิงการคำนวณทำให้เกิดความ เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ตลอดจนใช้ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์บน PC Cluster คอมพิวเตอร์ และซูปเปอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาการเชิงการคำนวณ ? วิทยาการเชิงการคำนวณทำให้เกิดความ เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ตลอดจนใช้ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์บน PC Cluster คอมพิวเตอร์ และซูปเปอร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการเชิงการคำนวณทำให้เกิดความ เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ตลอดจนใช้ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์บน PC Cluster คอมพิวเตอร์ และซูปเปอร์ คอมพิวเตอร์ Computational Science involves teamwork สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 วิทยาการเชิงการคำนวณ ส่วนประกอบ แต่ไม่ได้แทนที่ ทฤษฎี และ การทดลองในการวิจัย ส่วนประกอบ แต่ไม่ได้แทนที่ ทฤษฎี และ การทดลองในการวิจัย Experiment Computation Theory สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

3 กระบวนการของวิทยาการเชิง การคำนวณ สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

4 ปัญหาในโลกแห่งความจริง การชี้ถึงปัญหาในโลกแห่งความเป็น จริง : การชี้ถึงปัญหาในโลกแห่งความเป็น จริง : ทำการวิจัยพื้นฐานโดยเน้นปัญหาที่ทำได้. ทำการวิจัยพื้นฐานโดยเน้นปัญหาที่ทำได้. ทำการค้นคว้าในห้องปฏิบัติการ ทำการค้นคว้าในห้องปฏิบัติการ เรียนรู้การใช้เครื่องมือ : Fortran, Pascal, C++, Java, StarLogo, Excel, Stella, and Mathematica. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ : Fortran, Pascal, C++, Java, StarLogo, Excel, Stella, and Mathematica. เข้าใจกิจกรรมปัจจุบันและพฤติกรรมการ พยากรณ์ในอนาคต สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

5 Working Model Simplify  Working Model : Identify and select factors to describe important aspects of Real World Problem; deter- mine those factors that can be neglected. Simplify  Working Model : Identify and select factors to describe important aspects of Real World Problem; deter- mine those factors that can be neglected. State simplifying assumptions. State simplifying assumptions. Determine governing principles, physical laws. Determine governing principles, physical laws. Identify model variables and inter-relationships. Identify model variables and inter-relationships. สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

6 Mathematical Model Represent  Mathematical Model: Express the Working Model in mathematical terms; write down mathematical equations or an algorithm whose solution describes the Working Model. Represent  Mathematical Model: Express the Working Model in mathematical terms; write down mathematical equations or an algorithm whose solution describes the Working Model. In general, the success of a mathematical model depends on how easy it is to use and how accurately it predicts. สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

7 Computational Model Translate  Computational Model: Change Mathema- tical Model into a form suit- able for computational solu- tion. Translate  Computational Model: Change Mathema- tical Model into a form suit- able for computational solu- tion. Computational models include languages, such as Fortran, Pascal, C++ or Java, or software, such as StarLogo, Stella, Excel, or Mathematica. Computational models include languages, such as Fortran, Pascal, C++ or Java, or software, such as StarLogo, Stella, Excel, or Mathematica. สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

8 Results/Conclusions Simulate  Results/Con- clusions: Run “Computational Model” to obtain Results; draw Conclusions. Verify your computer program; use check cases; explore ranges of validity. Verify your computer program; use check cases; explore ranges of validity. Graphs, charts, and other visualization tools are useful in summarizing results and drawing conclusions. Graphs, charts, and other visualization tools are useful in summarizing results and drawing conclusions. สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

9 Real World Problem Interpret Conclusions: Compare with Real World Problem behavior. If model results do not “agree” with physical reality or experimental data, reexamine the Working Model (relax assumptions) and repeat modeling steps. If model results do not “agree” with physical reality or experimental data, reexamine the Working Model (relax assumptions) and repeat modeling steps. Often, the modeling process proceeds through several “cycles” until model is“acceptable”. Often, the modeling process proceeds through several “cycles” until model is“acceptable”. สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

10 Computational Science Process สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

11 ความรู้เกี่ยวกับระบบ กำหนดปัญหาที่ต้อง การจำลองใหม ่ ตัดสินใจ แก้ปัญหา ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับระบบ คลื่นยักษ์สึนามิ ปัญหาที่ต้องการจำลองการสร้างแบบจำลอง ทางความคิด / คณิตศาสตร์การจำลองโดยคอมพิวเตอร์ ผลและการคาดการณ์วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ พิจารณาข้อสันนิษฐานและผล ความสมบูรณ์แบบข้อสันนิษฐานใหม่ ศึกษาระบบใหม่ ทดสอบสมสุติฐานใหม่ ศึกษาพฤติกรรมของแบบจำลอง สร้างสมสุติฐานใหม่ เพิ่มปัญหา ใช้ได้ ใช้ไม่ได้ ดีไม่ดี ศึกษาระบบ ค้นเอกสาร ทางเลือก การวิเคราะห์ สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา


ดาวน์โหลด ppt วิทยาการเชิงการคำนวณ ? วิทยาการเชิงการคำนวณทำให้เกิดความ เข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์ตลอดจนใช้ การใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์บน PC Cluster คอมพิวเตอร์ และซูปเปอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google