งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic Information system MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic Information system MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic Information system MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2557

2 ผมเป็น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรไฟฟ้า ชอบคิดเป็นระบบ คิดอย่างตะวันออก + ตะวันตก ผมเป็นนัก พฤติกรรมศาสตร์ ชอบมองเรื่องชีวิต มองอย่าง ตะวันออก ผมเป็นนักปฏิบัติ ชอบทำเรื่อง ยุทธศาสตร์ ทำอย่าง ตะวันตก @ copyright chaiyot suntivong BOI 21 ปี CMU 17 ปี รวม 38 ปี ตำแหน่งตอนนี้เป็น ส. ว. แล้ว ที่ปรึกษา กกร. หอการค้า สภาอุตสาหกรรม อธิการบดีแม่โจ้ ที่ปรึกษาบริษัท VPF และ SunSweet www.ba.cmu.ac.th/chaiyotwww.ba.cmu.ac.th/chaiyot E-mail : csuntivong@gmail.com ผมเป็นนัก ภาวนา ชอบเรื่องธรรมะ ศึกษาเรื่องรู้ใจ ใจรู้

3 นั่งเรียงตามลำดับที่ 65 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 1817 16 15 14 13 2423 22 21 20 19 3029 28 27 26 25 3635 34 33 32 31 42 41 40 39 38 37

4 หัวข้อวันนี้ 09-12.00 น. แนะนำตัว แนะนำวิชา วิธีการเรียน วิธีการสอน การวัดผลและเก็บคะแนน กิจกรรม ประเมินก่อนเรียน การแบ่งกลุ่ม 13-16.00 น. Change and New Reality ค้นคว้าเดี่ยว ค้นหัวข้อ Change and New reality Business concept Business Model งานกลุ่ม ไปคิดธุรกิจที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ นำมา เป็น Dummy Project

5 นักเรียน นักศึกษา สุ จิ ปุ ลิ มอง แบบคนแก่ ฟัง แบบผู้ใหญ่ ทำ แบบวัยรุ่น ถาม แบบเด็ก คิด แบบเด็ก Scenario Building Listening to the future Strategic Implementation Strategic Question Strategic Thinking

6 เก่งดีมีสุข คุณสมบัติของบัณฑิต

7 การคาดหวัง ผู้เรียน ผู้สอน

8 รู้ กับ หลง ชุดความคิด Frame of reference Mental model Mind map Why we Exist? Purpose Core Value ปัญญา กับ ตัณหา ศรัทธา กับ งมงายระดับของคน บัวพ้นน้ำ บัวปิ่มน้ำ บัวใต้น้ำ โคลนตม สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา ภาวนามยปัญญา Right think Think right Do right thing Do thing right Do it first Do it fast Do it right Do it right every time Get things done through people Management !!!!

9 การวัดผล คะแนนเข้าชั้นเรียน 20 คะแนน เช็คชื่อเช้า 9.15 และบ่าย 13.15 น. ใครขาด มา สายถือว่าขาดครั้งละ 1 คะแนน คะแนนกรณีศึกษางานกลุ่ม 10 คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว ( รวมสรุปเอกสาร )20 คะแนน คะแนนรายงาน Dummy project 20 คะแนน คะแนนสอบไล่ 30 คะแนน

10 การค้นคว้าและส่งงาน 1. ค้นคว้าเดี่ยว แต่ละคนไปค้นใน web อะไรก็ได้ ( แนะนำ Google) หา file ในเว็บตรงกับคำหัวข้อ ที่กำหนดให้ เป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย หัวข้อละ 1 ชิ้น เป็นไฟล์ Power point แล้วใส่ ชื่อหรืออย่างน้อยรหัสนักศึกษาบนไฟล์ 2. งานกลุ่มทั้งงาน Dummy และ กรณีศึกษาให้ส่ง งานที่มอบหมายเป็นไฟล์ power point เช่นกัน ใส่ชื่อกลุ่มบนไฟล์ 3. แนบไฟล์ทั้งงานเดี่ยวและกลุ่ม ส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ภายในเวลา 24 น. วัน ศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป csuntivong@gmail.com

11 มอบหมายงานเดี่ยว ค้นคว้าเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้าวันที่ 19 มกราคม 2557 Change and New reality Scenario planning Strategic thinking Business Concept Business Model

12 มอบหมายงานกลุ่ม ทำงานกลุ่มเพื่อการอภิปรายครั้งต่อไปคราวหน้า วันที่ 19 มกราคม 2557 ไปจัดทำ Scenario สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ใน 5 ปี ข้างหน้า วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของจังหวัด เชียงใหม่หรือภาคเหนือตอนบน ระบุธุรกิจที่น่าสนใจมาอย่างน้อย 3 ธุรกิจ ให้วิเคราะห์และเลือกมา 1 ธุรกิจที่กลุ่มสนใจและ เห็นว่าเหมาะสมที่สุดโดย ให้มีเกณฑ์การวิเคราะห์หาเหตุผลสนับสนุน ประกอบด้วย

13

14

15 มองโลกตามความ เป็นจริง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รัฐบาล Good governance ลูกค้า Value proposition สภาพแวดล้อม Sustainable Development สังคม Corporate Social Responsibility ชุมชน Social Enterprise พนักงาน คุณธรรม Suppliers จริยธรรม สัมมาทิฏฐิ Right View สัมมาสังกัปปะ Right think สัมมาอาชีวะ Do right things สัมมากัมมันตะ Do things right สัมมาวายามะ Continuous Improvement สัมมาวาจา Communication PR สัมมาสติ Mindfulness สัมมาสมาธิ Concentration จิต ใจ

16 มาคุยเรื่องเรือกัน กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับการแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการการตลาดการผลิตการเงิน HR เศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการ ผู้นำ กลยุทธ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเจรจาต่อรอง การวิจัย องค์การ การจัดการ Quantitative Analysis Cross culture Introduction to Business ผู้ขาย โลกธุรกิจ ผู้ซิ้อ จริยธรรม การสื่อสาร ภาษาอังกฤษธุรกิจ ธุรกิจในอาเซียน

17 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

18 มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง คิดให้ไกล ไปให้ถึง Scenario Strategic thinking VisionAction Mission มุมมอง ทัศนคติ

19 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

20 คิด มอง คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong ความเหมือนใน ความไม่แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่างใน ความเหมือนกัน Strategies ความแตกต่างใน ความไม่เหมือนกัน ( Innovation ) ความเหมือนกันใน ความแตกต่าง ความเป็นเลิศในด้าน ต่างๆ Visions

21 คิด ทำ คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ทำเหมือนกัน ทำต่างกัน @ copyright chaiyot suntivong เป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันทำ เป้าหมายร่วมกัน ต่างคนต่างทำ เป้าหมายต่างกัน ต่างคนต่างทำ เป้าหมายต่างกัน ร่วมกันทำ

22 มอง ภาพเดียวกัน ภาพต่างกัน ความ เหมือนใน ความไม่ แตกต่าง ค่านิยมร่วม ศรัทธา Core Value ความแตกต่าง ในความ เหมือนกัน Strategies ความ เหมือนกัน ในความ แตกต่าง Visions ความแตกต่าง ในความไม่ เหมือนกัน ( Innovation ) คิด คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน ทำ ทำเหมือนกัน ทำต่างกัน เป้าหมาย ร่วมกัน ร่วมกันทำ เป้าหมาย ร่วมกัน ต่างคนต่าง ทำ เป้าหมาย ต่างกัน ร่วมกันทำ เป้าหมาย ต่างกัน ต่างคนต่าง ทำ คิดเป็นระบบ คิดเชิงบูรณา การ

23 Global trend 5 big trends Scenario Big picture Possibilities a portfolio of futures Vision Possible future FutureFuture mapping Perception of the future Future shaping Futurist Visionary CEO System thinking Right thought Right view Look for alternativeWant to be It should be Future shockWrong view Learning process Learn how to learn Think how to think Wrong mapWrong things Wrong information Fail Executive Leadership Fail to deploy Seeking shortcut Inadequate measurement Fission not fusion

24 24 Globalization New Markets Climate Change Environment & Natural Resources New Regulations Natural Disasters Security Concerns Disruptive Technology Political Unrests Commodity Prices New Competitors New Partnerships New Business Models New Customer Expectations Health New Disease: Avian Flu- Migratory Pattern AEC Market Supply Logistic Investment Labour Population Fuel Food Global Warming 2015 2012 2025 2020-2030 2030 2040 2030 บริบทโลก

25 Systems Thinking (The Big Picture) Look where you don’t usually look Talk to people you don’t usually talk to Look for surprises Read, listen, watch, think Ask why Take the long view Maejo Agriculture STEEP Economic Political Technical Social Environmental Trends/Futures World

26 scenario space impact probability disruptive stable possibleplausibleprobable scenario not a map of the future: a map of our perceptions of the future

27 Methodology ในการจัดทำแผน Stakeholders and Expectation identification Strategic positioningLife line and Development cycle DirectionMissionChallengesKey Driving Forces += Vision Mission Objective Strategy Strategic issues Strategic goal TacticalOperational goal Roadmap Programs Projects KPI Organization (Structure) And Management mechanism Change management Mission management Stakeholders management Result management Project management ภารกิจหลัก


ดาวน์โหลด ppt Strategic Information system MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google