งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IQA network Why and How to ? ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร 25-26 ม. ค. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IQA network Why and How to ? ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร 25-26 ม. ค. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IQA network Why and How to ? ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร ม. ค. 2551

2 ท่านมาเข้าร่วมโครงการ 2 วันนี้ เพราะอะไร ? ท่านต้องการได้ อะไร จากการประชุมครั้ง นี้ ?

3 Network 1.Why ? 2.What ? Classification 3.How to ?

4 ระบบประกัน คุณภาพ - QA IQA & EQA

5 ทำไมต้องมีเครือข่าย ? Why ?

6 Network formation 1. ผลประโยชน์ร่วมกัน 2. ศัตรูร่วมกัน 3. พัฒนาร่วมกัน -share & learn -give & take

7 Network classification เขตพื้นที่ - ภูมิภาค - สกอ กลุ่มสถาบัน 4 กลุ่ม - สมศ รัฐ - เอกชน กลุ่มสาขาวิชาชีพเฉพาะ ต้นสังกัดเฉพาะ - กลาโหม National &International group กลุ่มที่มีประเด็น / ปํญหา / ความสนใจร่วมกัน

8 Network of IQA workforce IQA executive IQA steering/functional team IQA support team IQA assessor IQA assessor trainer ตัวอย่าง

9 How to ? CoP of IQA

10 Goal for IQA network SWOT analysis Select Strategy & KPI Action plan with PI PDCA with CQI

11 ฝันร่วมกันเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ทะเลาะกันด้วยปัญญาฝันร่วมกันเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ทะเลาะกันด้วยปัญญา KM team

12 Learning Organization 1. Share vision 2. Team Learning 3. Personal Mastery 4. Mental Model 5. Systems Thinking

13 สร้าง “ใจ” สร้าง “ปัจจัย” สร้าง “วิสัยทัศน์” P assion, People P rocess, Infrastructure, Management P urpose, Direction, Shared Vision, Leadership บันไดสามขั้น สู่การเป็น LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้) ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด

14 1.Personal level 2.Organizational level 3.National level 4.Global level Strategic Goal KPI Innovation of IQA system Qualified university Qualified assessor Qualified workforce

15 Strategic plan + KPI Action plan + PI

16 การสร้างเครือข่าย IQA team Goal ? ตัวอย่าง Indicator IQA process IQA-SAR IQA stakeholder IQA-CQI Innovation

17 การสร้างเครือข่าย ผู้ ประเมิน Goal ? จำนวนผู้ประเมิน คุณภาพผู้ประเมิน นวตกรรมในการประเมิน จำนวนสถาบันที่มีการประเมิน จำนวนสถาบันที่มีคุณภาพ....( บัณฑิตมีคุณภาพ - ประเทศชาติเจริญ ) ตัวอย่าง

18 Process - PDCA SWOT analysis Set Strategic plan + KPI Set Plan+ PIs Set Action plan/Project + PIs Implementation Action plan /Project Evaluation Result and process of planning Adjust and improve process of planning การสร้างเครือข่าย ผู้ ประเมิน ตัวอย่าง

19 Result Result analysis Compare to Goal Adjust and improve i mplement process + reset Goal การสร้างเครือข่าย ผู้ ประเมิน ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt IQA network Why and How to ? ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร 25-26 ม. ค. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google