งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand Productivity Institute 1. 2 Benchmarking XEROX เกิดปัญหาถูกสินค้าของ ญี่ปุ่น ตีตลาด ราคาขาย ญี่ปุ่น = ต้นทุน XEROX.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand Productivity Institute 1. 2 Benchmarking XEROX เกิดปัญหาถูกสินค้าของ ญี่ปุ่น ตีตลาด ราคาขาย ญี่ปุ่น = ต้นทุน XEROX."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand Productivity Institute 1

2 2 Benchmarking XEROX เกิดปัญหาถูกสินค้าของ ญี่ปุ่น ตีตลาด ราคาขาย ญี่ปุ่น = ต้นทุน XEROX

3 Thailand Productivity Institute 3 Benchmarking และการปรับปรุงอย่าง ก้าวกระโดด ผลการ ดำเนินงาน เวลา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงอย่างก้าว กระโดด การปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่อง Benchmarking กระตุ้นการเปลี่ยนแปลง และ Innovation

4 Thailand Productivity Institute 4 ตัวชี้วัด KPIs (Benchmark) แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การนำมา ประยุกต์ใช้ (Enabler) เราอยู่ตรงไหน ? Where are we ? ใครเก่งที่สุด ? Who is the best ? เขาทำอย่างไร ? How do they do it ? เราจะทำให้ดีกว่าเขาได้ อย่างไร ? How can we do it better ? Benchmarking Benchmarking กับ 4 คำถาม

5 Thailand Productivity Institute 5 ความหมาย Benchmarking Benchmark Best Practices Enabler

6 Thailand Productivity Institute 6 Benchmarking กระบวนการเสาะหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) และนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เราแข่งขันกับคนอื่นได้ตลอดเวลา 1

7 Thailand Productivity Institute 7 Benchmark จุดเปรียบเทียบ เกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ผลการดำเนินงานของผู้ที่ทำได้ดีที่สุด 2

8 Thailand Productivity Institute 8 Best Practice วิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือ วิธีปฏิบัติที่เหนือชั้น หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Better Practices 3

9 Thailand Productivity Institute 9 Enabler วิธีการ ความชำนาญ ระบบเทคนิค หรือปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อให้องค์กร สามารถทำวิธีปฏิบัติที่ดีได้ 4

10 Thailand Productivity Institute 10 คำถาม : ในการทำ Benchmarking เราให้ ความสำคัญกับ.. มากกว่ากัน ? 80 % 20 % การปฏิบัติตัววัด 80 % 20 % การปฏิบัติตัววัด ก.ก. ข.ข.

11 Thailand Productivity Institute 11 แนวคิดของ Benchmarking ไม่ใช่ การเปรียบเทียบ กับคู่แข่งเท่านั้น ไม่ใช่ การล้วง ความลับ ไม่ใช่ เป็นการไปเยี่ยม โรงงานเท่านั้น ไม่ใช่ การลอก เลียนแบบ

12 Thailand Productivity Institute 12 รูปแบบของ Benchmarking แบ่งตามสิ่งที่เราเอาไป Benchmarking แบบที่ 1 การทำในเรื่อง กลยุทธ์ แบบที่ 3 การทำในเรื่อง กระบวนการ แบบที่ 4 การทำในเรื่อง สินค้าและ บริการ แบบที่ 2 การทำในเรื่อง ผลการ ดำเนินงาน 1

13 Thailand Productivity Institute 13 แบ่งตามประเภทของผู้ที่เราไป Benchmarking แบบที่ 1 การทำกับ องค์กรเดียวกัน แบบที่ 3 การทำกับ ในอุตสาหกรรม เดียวกัน แบบที่ 4 การทำกับ ต่างอุตสาหกรรม แบบที่ 2 การทำกับ คู่แข่งขัน 2 รูปแบบของ Benchmarking

14 Thailand Productivity Institute 14 แบ่งตามจำนวนผู้ที่ไป Benchmarking แบบที่ 1 การทำแบบเดี่ยว ระหว่างเรากับอีก หนึ่งองค์กร แบบที่ 2 การทำแบบกลุ่ม ทำกันเองหรือมี ตัวกลาง 3 รูปแบบของ Benchmarking

15 Thailand Productivity Institute 15 1. หลักการด้านกฎหมาย n ปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย 2. หลักการด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล n ร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นจริง 3. หลักการด้านความลับ n รักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับ 4. หลักการด้านการใช้ข้อมูล n ใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง ไว้ จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

16 Thailand Productivity Institute 16 5. หลักการด้านการติดต่อ n ติดต่อกับองค์กรคู่เปรียบเทียบผ่าน บุคคลที่กำหนด n ไม่เปิดเผยชื่อของผู้ที่เราติดต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาต 6. หลักการด้านการเตรียมตัว n เตรียมตัวให้พร้อมในการ แลกเปลี่ยนข้อมูล 7. หลักการด้านการทำให้สำเร็จ n ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับคู่ เปรียบเทียบให้เสร็จ 8. หลักการด้านความเข้าใจและการ ปฏิบัติ n เอาใจเขามาใส่ใจเรา จรรยาบรรณ (Code of Conduct)

17 Thailand Productivity Institute 17 ขั้นตอนการทำ Benchmarking การเตรียม ความพร้อม การวางแผน การวิเคราะห์ การบูรณาการ การนำไปปฏิบัติ

18 Thailand Productivity Institute 18 การเตรียม ความพร้อม ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร การสนับสนุนทรัพยากร การกำหนดผู้รับผิดชอบ การฝึกอบรม Benchmarking การเลือกวิธีการทำ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ (Code of Conduct) Step 0 ขั้นตอนการทำ Benchmarking

19 Thailand Productivity Institute 19 กำหนดเรื่องที่จะทำ BM กำหนดองค์กรที่จะทำด้วย กำหนดวิธีการเก็บข้อมูล (Survey,Site visit) การเก็บข้อมูล การวางแผน Step 1 ขั้นตอนการทำ Benchmarking

20 Thailand Productivity Institute 20 เปรียบเทียบและวิเคราะห์ ความต่างของผลงานในปัจจุบัน ประมาณการความต่าง ของผลงานในอนาคต ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ วิเคราะห์หา ของความสำเร็จ การวิเคราะห์ เคล็ด ลับ Step 2 ขั้นตอนการทำ Benchmarking

21 Thailand Productivity Institute 21 การสื่อสารผลการวิเคราะห์ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง การตั้งเป้าหมายเพื่อปรับปรุง กำหนดวิธีการที่เหมาะสม การบูรณาการ Step 3 ขั้นตอนการทำ Benchmarking

22 Thailand Productivity Institute 22 การทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนไปปฏิบัติ การติดตามผล การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การนำไปปฏิบัติ Step 4 ขั้นตอนการทำ Benchmarking

23 Thailand Productivity Institute 23 เรา เขา Practices รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ Benchmarking เราอยู่ ตรงไห น ใครเก่ง ที่สุด Self Assessment เขาทำได้ อย่างไร จะทำให้ดีกว่า เขาได้อย่างไร Measures Improvement Learning 12 3 4 Balance Model

24 Thailand Productivity Institute 24 Self Assessment Inside-Out ปรโต โฆษะ ปัญญ า Benchmarking Outside-In โยนิโส มนสิการ ศรัทธา นำ Balance Model


ดาวน์โหลด ppt Thailand Productivity Institute 1. 2 Benchmarking XEROX เกิดปัญหาถูกสินค้าของ ญี่ปุ่น ตีตลาด ราคาขาย ญี่ปุ่น = ต้นทุน XEROX.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google