งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จารีตประเพณีและพหุนิยมทาง กฎหมาย. รัฐสมัยใหม่และจารีตประเพณี ระหว่างกฎหมายของรัฐสมัยใหม่และ จารีตประเพณีอาจไม่สอดคล้องกัน กฎเกณฑ์ชนิดใดมีผลใช้บังคับ เหนือกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จารีตประเพณีและพหุนิยมทาง กฎหมาย. รัฐสมัยใหม่และจารีตประเพณี ระหว่างกฎหมายของรัฐสมัยใหม่และ จารีตประเพณีอาจไม่สอดคล้องกัน กฎเกณฑ์ชนิดใดมีผลใช้บังคับ เหนือกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จารีตประเพณีและพหุนิยมทาง กฎหมาย

2 รัฐสมัยใหม่และจารีตประเพณี ระหว่างกฎหมายของรัฐสมัยใหม่และ จารีตประเพณีอาจไม่สอดคล้องกัน กฎเกณฑ์ชนิดใดมีผลใช้บังคับ เหนือกว่า

3

4

5 กฎเกณฑ์นี้เป็นกฎหมาย ?

6

7 การจัดการป่าชุมชน ภายใต้การจัดการโดยกฎหมายของรัฐ พื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และ ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ หลังทศวรรษ 2530 มีความพยายาม ผลักดันให้ออกกฎหมายป่าชุมชน แม้ ไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังคงมี ระบบการจัดการอยู่

8 คำอธิบายเกี่ยวกับสถานะของจารีต ประเพณีในกฎหมายไทย มาตรา 4 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

9 “ กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้อง ด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมายตาม ตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของ บทบัญญัตินั้นๆ ” “ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่ง ท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้ วินิจฉัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่าง ยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีด้วย ให้ วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป ”

10 การใช้กฎหมายต้องเป็นไปตาม กฎหมายลายลักษณ์อักษร >>> เจตนารมณ์ >>> จารีตประเพณี ตัวอย่างที่มักถูกอ้างถึง ชกมวย หมอผ่าตัด การสาดน้ำวัน สงกรานต์ ไม่มีการฟ้องละเมิด

11 ข้อโต้แย้ง แม้เปิดช่องให้ใช้ได้ แต่ความเป็นจริงมี กฎหมายทุกเรื่อง ลักษณะจารีตที่ได้รับการยอมรับ – ใช้ในรูปลักษณะเดียวกัน – ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน – ไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรบัญญัติ ขัดหรือแย้งกับจารีต

12 ในมาเลเซีย มี Adat Adat ไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Adat ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกเขียน แต่เป็น oral tradition ถ้ามีประมวลก็รวบรวม ขึ้น การพิสูจน์ถึง Adat ให้ความสำคัญกับ หลักฐานในระดับท้องถิ่น

13

14 การศึกษากฎหมายไทยจึงไม่ต้อง สนใจจารีตประเพณี ศึกษาตัวบทกฎหมาย ใช้บังคับ เหมือนกันทั่วราชอาณาจักร ระบบกฎหมายเชิงเดี่ยว

15 พหุนิยมทางกฎหมาย / ระบบกฎหมาย เชิงซ้อน Legal Pluralism การพิจารณาถึงกฎหมายมักพิจารณา เฉพาะกฎหมายของรัฐ แต่ในความเป็น จริงมีกฎเกณฑ์หลายประเภทถึงบังคับ ใช้ LP ศึกษาถึงกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และได้รับ การปฏิบัติตาม แม้ไม่ใช่กฎหมายของ รัฐ

16 สถานการณ์ที่มีกฎหมาย 2 ชุดหรือ มากกว่าปฏิสัมพันธ์กันอยู่ The situation in which 2 or more laws interact >>> Hybrid law กฎหมายจากองค์กรนิติบัญญัติ กฎหมายจารีตประเพณี กฎหมายศาสนา

17 สถานการณ์ที่ทำให้เกิด Legal Pluralism แบบที่หนึ่ง การขยายตัวของอาณา นิคมของตะวันตกเหนือดินแดนต่างๆ ในเอเชีย กฎหมายของเจ้าอาณานิคมกับ กฎหมายที่ใช้อยู่ในสังคมนั้นๆ

18 แบบที่สอง กฎหมายของรัฐแบบ เชิงเดี่ยวที่อยู่บนสังคมพหุวัฒนธรรม หรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันในมิติ ต่างๆ เช่น มาเลเซีย มีกฎหมายครอบครัวที่ ยอมรับหลายแบบ ในไทย มีการจัดการป่าชุมชน ระบบไร่ หมุนเวียน

19 Law Reform Act 1976 กฎหมายนี้จะไม่บังคับกับมุสลิมและ บุคคลใดที่แต่งงานภายใต้ Muslim Law และชนพื้นเมืองแห่ง Sabah และ Sarawak และชนพื้นเมืองใดๆ ที่ แต่งงานและหย่าภายใต้ Native Customary Law หรือ Aboriginal Custom

20 ข้อจำกัดและปัญหาบางประการ จารีตประเพณีส่วนมากยอมรับในเรื่อง ครอบครัว มรดก การจัดการทรัพยากร ปัจจุบันขยายถึงทรัพย์สินทางปัญญา ควรมีการสร้างมาตรฐานขั้นต่ำที่จารีต ไม่อาจละเมิดได้ เช่น รูปแบบการ ลงโทษ

21

22


ดาวน์โหลด ppt จารีตประเพณีและพหุนิยมทาง กฎหมาย. รัฐสมัยใหม่และจารีตประเพณี ระหว่างกฎหมายของรัฐสมัยใหม่และ จารีตประเพณีอาจไม่สอดคล้องกัน กฎเกณฑ์ชนิดใดมีผลใช้บังคับ เหนือกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google