งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คำแนะนำในการตอบ ข้อสอบ. 2 ข้อพึงปฏิบัติ จะต้องอ่านคำถามเพื่อให้ทราบว่า มีกี่ประเด็นที่จะต้องตอบ ส่วนใหญ่จะมี 2-3 ประเด็น ปัจจุบันจะไม่มีข้อสอบ ประเด็นเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คำแนะนำในการตอบ ข้อสอบ. 2 ข้อพึงปฏิบัติ จะต้องอ่านคำถามเพื่อให้ทราบว่า มีกี่ประเด็นที่จะต้องตอบ ส่วนใหญ่จะมี 2-3 ประเด็น ปัจจุบันจะไม่มีข้อสอบ ประเด็นเดียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คำแนะนำในการตอบ ข้อสอบ

2 2 ข้อพึงปฏิบัติ จะต้องอ่านคำถามเพื่อให้ทราบว่า มีกี่ประเด็นที่จะต้องตอบ ส่วนใหญ่จะมี 2-3 ประเด็น ปัจจุบันจะไม่มีข้อสอบ ประเด็นเดียว ประเด็นหาได้จากคำถามและ ข้อเท็จจริงที่ให้มาในคำถาม

3 3 การตอบต้องแยกประเด็นตอบแต่ละ ประเด็น จะต้องสรุปหลักกฎหมายใน ประเด็นนั้น และนำข้อเท็จจริงมาปรับแล้ว ตอบแบบฟันธง เช่น ปัญหามีว่าคำเบิกความของนาย ก. รับฟังได้หรือไม่ หลักกฎหมายเรื่องคำ เบิกความของพยานบุคคลที่ต้องสาบาน ตนก่อนเบิกความมีว่า.................................... ตามข้อเท็จจริง ในปัญหาที่ให้มามีว่า................................. ดังนั้น....................................................................

4 4 ข้อไม่พึงปฏิบัติ 1. ห้ามลอกคำถามลงแล้วตอบ สรุปแบบฟันธง 2. ห้ามสมมติข้อเท็จจริงขึ้นมา ใหม่

5 5 ข้อพึงระลึก ต้องตรวจดูว่าคำตอบที่ฟันธงไป นั้น 1. ได้ให้เหตุผลหรือไม่ 2. เหตุผลนั้นเป็นหลักกฎหมาย หรือไม่

6 6 ข้อพึง ปฏิบัติ 1. ในการอ้างหลักกฎหมาย ซึ่งมีหลักว่าต้องอ้างหลักกฎหมาย ในแต่ละประเด็นที่จะต้องตอบแล้ว หลักกฎหมายดังกล่าวควรจะยก มาเฉพาะที่เป็นประเด็นจะต้อง ตอบ ไม่ใช่ยกมาทั้งมาตรา 2. การอ้างตัวบทมาตราถ้า เป็นมาตราที่สำคัญควรจำได้และ ให้ใส่ไปด้วย

7 7 ตัวอย่า ง คำถามถามเกี่ยวกับการรับฟัง สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับในกรณีที่ ต้นฉบับสูญหาย ให้ตอบโดยอ้างหลัก กฎหมายเฉพาะ ป. วิ. พ. มาตรา 93(2) เท่านั้น ไม่ต้องพูดถึง (1) (3) และ (4) เช่น ตอบว่า “ ป. วิ. พ. มาตรา 93 บัญญัติว่าการอ้างเอกสารเป็นพยานนั้น ให้ยอมรับฟังได้แต่ต้นฉบับเอกสารนั้น โดยมีข้อยกเว้นในอนุมาตรา (2) ว่า ถ้า ต้นฉบับหาไม่ได้เพราะสูญหายหรือถูก ทำลายโดยเหตุสุดวิสัย หรือ ไม่ สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการ อื่น ศาลจะอนุญาตให้นำสำเนาหรือ พยานบุคคลมาสืบก็ได้...”

8 8 ข้อไม่พึง ปฏิบัติ 1. ไม่จำเป็นต้องอ้างเหตุผลของ กฎหมาย เช่น ไม่ต้องอธิบายว่าเหตุใด กฎหมายจึงบัญญัติให้อ้างแต่ต้นฉบับ 2. หากจำตัวเลขมาตราไม่ได้ให้ใช้ ถ้อยคำว่า “ หลักกฎหมายในเรื่องการนำ สืบต้นฉบับเอกสารมีว่า...” อย่าใช้ ถ้อยคำในลักษณะที่แสดงให้เห็นชัดว่า ไม่รู้ เช่น “ มีบทมาตราหนึ่งใน วิ. แพ่ง บัญญัติว่า...” 3. ไม่พึงอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาว่า มีฎีกาตัดสินแล้วเป็นเหตุผลในคำตอบ เช่น ไม่ตอบว่า “ เรื่องนี้มีฎีกาตัดสินเป็น บรรทัดฐานแล้วว่า...”

9 9 ข้อพึง ระลึก ควรท่องจำเลขมาตราที่สำคัญ และหลักกฎหมายซึ่งเป็นถ้อยคำ ในมาตราเหล่านั้นได้ เพื่อจะได้ใช้ ภาษากฎหมายที่ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt 1 คำแนะนำในการตอบ ข้อสอบ. 2 ข้อพึงปฏิบัติ จะต้องอ่านคำถามเพื่อให้ทราบว่า มีกี่ประเด็นที่จะต้องตอบ ส่วนใหญ่จะมี 2-3 ประเด็น ปัจจุบันจะไม่มีข้อสอบ ประเด็นเดียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google