งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7 Law and Tradition1 กฎหมายกับจารีตประเพณี จารีตประเพณี? ทิศทางของจารีตประเพณีในสังคม สมัยใหม่?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7 Law and Tradition1 กฎหมายกับจารีตประเพณี จารีตประเพณี? ทิศทางของจารีตประเพณีในสังคม สมัยใหม่?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7 Law and Tradition1 กฎหมายกับจารีตประเพณี จารีตประเพณี? ทิศทางของจารีตประเพณีในสังคม สมัยใหม่?

2 7 Law and Tradition2 กฎหมายกับจารีตประเพณี กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากสังคม ดั้งเดิมสู่สังคมสมัยใหม่ ในขณะที่จารีตประเพณีคือสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติกัน มาอย่างสืบเนื่องยาวนาน บางครั้งจารีตประเพณีของ ชนกลุ่มเล็กๆ อาจแตกต่างกันไปกับสังคมโดยรวม กฎหมายของรัฐสมัยใหม่ มีการจัดทำจากสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น กฎหมายจึงเกี่ยวข้องกับจารีตประเพณี ใน หลายลักษณะต่างๆกัน อาจมองได้เป็น 3 ทาง :  กฎหมายพัฒนามาจากจารีตประเพณี  กฎหมายส่งเสริมจารีตประเพณี  กฎหมายลบล้าง/จำกัดจารีตประเพณี

3 7 Law and Tradition3 กฎหมายพัฒนา มาจากจารีตประเพณี กฎหมายมาจากแนวทางการปฏิบัติของคนในสังคม: บรรทัดฐาน norm, จารีต custom & ประเพณีtradition  เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ที่พัฒนามาเป็นกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องลักษณะซื้อขาย  Caveat emptor – let the buyer beware  Caveat venditor – let the seller beware  กฎหมายครอบครัว การหมั้น การสมรส การสมรส

4 7 Law and Tradition4 กฎหมายพัฒนา มาจากจารีตประเพณี  โดยเฉพาะในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบ Common Law  Customary Law

5 7 Law and Tradition5 กฎหมายพัฒนา มาจากจารีตประเพณี  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ – การรับ ส่งสินค้า,ความรับผิดระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย

6 7 Law and Tradition6 หลักการพัฒนาสู่แนวทางปฏิบัติ เป็นจารีตประเพณีทางกฎหมาย กฎหมายระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่มีที่มาจากหลักการ ที่สร้างขึ้นเป็นแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ เช่น  การรบ Law of War  หลักกฎหมายปิดปาก  กฎหมายห้ามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

7 7 Law and Tradition7 กฎหมายส่งเสริมจารีตประเพณี กฎหมายคุ้มครองจารีตประเพณี ในเชิงทำนุบำรุง 1. กำหนดให้ผู้ปกครองส่งเสริมและประพฤติปฏิบัติ ตามจารีตประเพณี รัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การ สาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม “มาตรา 80 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในศิลป วิทยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลผลการศึกษาวิจัยที่ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากรัฐ (6) ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้รักสามัคคีและการเรียนรู้ ปลูก จิตสำนึก และ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาติ ตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น”  กรมศิลปากร, สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ – ภาษา ศิลปกรรม ประฏิมากรรม การละเล่น

8 7 Law and Tradition8 กฎหมายส่งเสริมจารีตประเพณี กฎหมายคุ้มครองจารีตประเพณี ในเชิงทำนุบำรุง 2. การรับรองเสรีภาพให้มีการฟื้นฟูรักษาประเพณี มาตรา 66 ในรัฐธรรมนูญ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็น ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมี สิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ ยั่งยืน”

9 7 Law and Tradition9 กฎหมายส่งเสริมจารีตประเพณี กฎหมายคุ้มครองจารีตประเพณี ในเชิงทำนุบำรุง 3. กฎหมายลงโทษผู้ที่ทำลายประเพณี  เช่นกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ

10 7 Law and Tradition10 กฎหมายที่รับรองการปฏิบัติ ตามจารีตประเพณี กฎหมายกำหนดให้การปฏิบัติตามประเพณียังสามารถ ทำได้สืบต่อไป เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ รับรองสิทธิตามประเพณีปฏิบัติที่ทำ ติดต่อกันมา ในเรื่องการจัดการที่ดิน

11 11  การนำปศุสัตว์เลี้ยงแบบปล่อย  มาตรา 1353 บุคคลอาจพาปศุสัตว์ของตน ผ่านหรือเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นซิ่งมิได้กั้น เพื่อไปลี้ยง และอาจเข้าไปเอาน้ำในบ่อหรือ สระในที่เช่นว่านั้น มาใช้ได้ เว้นแต่ที่ดินเป็น ที่เพาะปลูก หรือเตรียมเพื่อเพาะปลูกหว่าน หรือมี ธัญชาติขึ้นอยู่แล้ว แต่ท่านว่าเจ้าของ ที่ดินย่อมห้ามได้เสมอ 7 Law and Tradition

12 12  มาตรา 1354 ถ้ามีจารีตประเพณีแห่ง ท้องถิ่นให้ทำได้ และถ้าเจ้าของ ไม่ห้าม บุคคลอาจเข้าไปในที่ป่า ที่ดง หรือในที่มี หญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นที่ดินของผู้อื่น เพื่อ เก็บฟืน หรือผลไม้ป่า ผัก เห็ดและสิ่ง เช่นกัน 7 Law and Tradition

13 13  มาตรา 4 กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดา กรณีซึ่งต้องด้วยบท บัญญัติใด ๆ แห่ง กฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่ง หมาย ของบทบัญญัตินั้น ๆ เมื่อไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ ให้วินิจฉัยคดีนั้นตาม จารีตประเพณีแห่ง ท้องถิ่น ถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้น ให้วินิจฉัย คดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมาย เช่นนั้นก็ไม่มีด้วย ให้วินิจฉัยตามหลัก กฎหมายทั่วไป 7 Law and Tradition

14 14 กฎหมายที่จำกัดจารีตประเพณี บางครั้งจารีตประเพณีก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งโหดร้ายใน สังคมปัจจุบัน กฎหมายจึงเข้าไปห้ามการปฏิบัตินั้น 1. Sati

15 7 Law and Tradition15 กฎหมายที่จำกัดจารีตประเพณี บางครั้งจารีตประเพณีก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งโหดร้ายใน สังคมปัจจุบัน กฎหมายจึงเข้าไปห้ามการปฏิบัตินั้น 2. Honor Killing http://atlasshrugs2000.typepad.com/honor_killings/

16 7 Law and Tradition16 กฎหมายที่จำกัดจารีตประเพณี บางครั้งจารีตประเพณีก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งโหดร้ายใน สังคมปัจจุบัน กฎหมายจึงเข้าไปห้ามการปฏิบัตินั้น 3. Circumcision & Female genital mutilation (FGM)

17 7 Law and Tradition17 จารีตประเพณีบางอย่างที่ถูก กฎหมายของรัฐจำกัด เช่น การผลิตเหล้าพื้นบ้าน

18 7 Law and Tradition18 ทำไมในสังคมสมัยใหม่จึงมีการออกกฎหมายจำกัด การผลิตเหล้าพื้นบ้าน – ห้ามต้มเหล้าเถื่อน! จากเดิมชาวบ้านต้มเหล้า ในงานเลี้ยงฉลองของชุมชน ปัจจุบัน  รัฐออกกฎหมายมาควบคุมการผลิตเครื่องดื่มอัล กอฮอล์ และเก็บภาษี ต้องไปจดทะเบียนว่าจะผลิต เครื่องดื่มอัลกอฮอล์ (ต้องขออนุญาต)  ควบคุมอายุผู้ดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์ คุมการ โฆษณา ทำไม?  คุ้มครองสังคม เพื่อสุขภาพของผู้ดื่ม?  คุ้มครองสังคม จากการมัวเมาในอบายมุข?

19 7 Law and Tradition19 จารีตประเพณีบางอย่างที่ถูก กฎหมายของรัฐจำกัด การจัดการระบบชลประทาน การตีฝายตามวิถึท้องถิ่น

20 7 Law and Tradition20 จารีตประเพณีบางอย่างที่ถูก กฎหมายของรัฐจำกัด การจัดการป่า/ทรัพยากร

21 7 Law and Tradition21 รัฐเข้ามาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ – ดิน น้ำ ป่า จากเดิมชาวบ้านสามารถเข้ามาจัดการทรัพยากรใน ชุมชนของตัวเอง ปัจจุบัน  รัฐออกกฎหมายกำหนดพื้นที่คุ้มครองประเภท ต่างๆ เช่น ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ  รัฐออกกฎหมายกำหนดจัดการที่ดินและน้ำ ทำไม?  รักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อมเพื่อทุกคนในสังคม และคนในรุ่นต่อไป  ประชากรมากขึ้นในโลกใบเดิม จึงต้องมีคนเข้ามา จัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม คำถาม – ใครควรเป็นผู้จัดการ ผู้จัดสรร?

22 7 Law and Tradition22 จารีตประเพณีบางอย่างที่ถูก กฎหมายของรัฐจำกัด คนเลี้ยงช้างประเพณีของชาวกุ่ย ที่สุรินทร์ การคล้องช้าง ช้างบ้าน = สัตว์พาหนะ ช้างป่า = สัตว์ป่าคุ้มครอง รัฐเข้ามาแทรกแซงห้ามนำช้างมาเดินในเมืองทำไม?  คุ้มครองช้าง  คุ้มครองคน คำถาม – แล้วคนเลี้ยงช้าง จะอยู่ได้อย่างไร?

23 7 Law and Tradition23 จารีตประเพณีบางอย่างที่ถูก กฎหมายของรัฐจำกัด การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

24 7 Law and Tradition24 การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง – ประเพณีของคนภาคกลาง ค่ำไหน นอนนั่น ประหยัดค่าอาหารเป็ด ชาวนาได้ตัวช่วยกำจัดหอยเชอร์รี่ ช่วงไข้หวัดนกระบาด รัฐสั่งห้ามเลี้ยงสัตว์ปีกแบบ ปล่อย (ต้องเลี้ยงในโรงเรือนปิด) จัดระเบียบการ เลี้ยงสัตว์ปีก ทำไม?  รักษาสุขภาพ อนามัยของคนในสังคม ปัญหา  คนเลี้ยงเป็ดจะไปหาที่ดินที่ไหนมาสร้างโรงเลี้ยง  จะหาเงินที่ไหนมาซื้ออาหารให้เป็ดกิน  ชาวนาขาดระบบกำจัดศัตรูพืชตามธรรมชาติ

25 25  ประเพณีบางอย่างไม่สอดคล้องกับ กฎหมายปัจจุบัน 7 Law and Tradition

26 26 ทำไมจึงต้องมีการเข้ามาจำกัด/ เปลี่ยนแปลงจารีตประเพณี?  การรับเอาอิทธิพลของแนวคิดที่นิยมจารีต ประเพณีจากผู้อื่น เช่น เรื่องกฎหมาย ครอบครัว  การที่สังคมมีการศึกษาด้านต่างๆมากขึ้น/ เหตุที่เข้ามาแทรกแซงการปฏิบัติตาม ประเพณี เช่น สุขภาพ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม แล้วนำมาปรับ 7 Law and Tradition

27 27 กฎหมายกำหนดกรอบเรื่องเหล่านี้อย่างไร?  มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิ และเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ ประชาชน  บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือ ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้  บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติ ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ได้โดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพ ในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและ เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและ เสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจาก รัฐ ในการใช้สิทธิตามความในหมวดนี้ 7 Law and Tradition

28 28 กฎหมายกำหนดกรอบเรื่องเหล่านี้อย่างไร?  มาตรา 29 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ รับรองไว้ จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่ จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น มิได้ 7 Law and Tradition

29 29 การปะทะกันของสิทธิต่างๆ  มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย  การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย หรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้แต่การลงโทษตามคำพิพากษา ของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วย วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้  กับสิทธิที่จะปฏิบัติตามจารีตประเพณีดั้งเดิมของตนเอง  มาตรา 66 ในรัฐธรรมนูญ “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน ท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟู จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 7 Law and Tradition

30 30  คำถามสำคัญ คือ ใครเป็นผู้ตัดสินใจว่าควร จะอนุญาตให้มีการปฏิบัติตามประเพณี ต่อไปหรือไม่?  หลักการที่เข้ามาอธิบาย  สิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง Self – determination  สิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง Rights of Indigenous Peoples  พหุนิยมทางกฎหมาย Legal pluralism จบ จบ ☃ 7 Law and Tradition


ดาวน์โหลด ppt 7 Law and Tradition1 กฎหมายกับจารีตประเพณี จารีตประเพณี? ทิศทางของจารีตประเพณีในสังคม สมัยใหม่?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google