งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งท้าทายพระสงฆ์ในบริบท สังคมปัจจุบัน ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งท้าทายพระสงฆ์ในบริบท สังคมปัจจุบัน ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งท้าทายพระสงฆ์ในบริบท สังคมปัจจุบัน ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 สภาวการณ์ที่สังคมไทยกำลังเผชิญ อยู่ • การทำความเข้าใจกับสังคมเปลี่ยนผ่าน (transitional society) • การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว • การปรับเปลี่ยนบทบาทของสถาบัน

3 โลกทัศน์ อุดมการณ์และความ ขัดแย้งทางสังคม • การมองปรากฎการณ์สังคมผ่าน concept • ศักดินา • ชนชั้น • อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ • สิทธิชุมชน

4 โลกทัศน์ไทย หลากหลายและ ซับซ้อน • โลกทัศน์ cosmology, worldview มุมมอง วิธี คิด เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว ความหมาย • อะไรคือ ความจริง ความดี ความงาม • การปรับเปลี่ยนวิธีคิด / โลกทัศน์ไทย ซับซ้อนขึ้น ลักลั่นขัดแย้ง

5 พุทธ / พราหมณ์ • บุญ ( กฎแห่งกรรม ) • สิ่งมีชีวิตในจักรวาลเกิดมาในตำแหน่งแห่งที่ แห่งใดแห่งหนึ่ง ตามแต่ อานิสงค์ผลบุญที่ทำ มาแต่ชาติปางก่อน • ชีวิตทางสังคม คือ การดิ้นรนต่อสู้ เพื่อขยับ ฐานะตำแหน่งให้สูงขึ้น หรืออย่างน้อยไม่ให้ ต่ำลงกว่าเดิม • ปัจเจกชน • พึ่งใบบุญ เจ้านาย ลูกน้อง • ระบบอุปถัมป์

6 นาฏรัฐ (Theatre State) • ไม่เน้นดินแดน อาณาเขต กำลังทหาร การ ควบคุมบังคับ • การสร้างความจงรักภักดี ผ่านพิธีกรรม การ แสดง • ราชสำนักเป็นเจ้าของ ผู้จัดการโรงละคร • โหร พระ พราหมณ์ ผู้กำกับเวที เขียนบท • ราชวงศ์ ขุนนาง ผู้แสดง • ทุกวันนี้ นาฎรัฐก็ยังทำงานอยู่ ทุกสองทุ่ม • งานศพ

7 ชุมชน • ความเป็นญาติพี่น้อง ผีเดียวกัน ผีปู่ย่า • จริยศาสตร์แห่งการยังชีพ ความช่วยเหลือ เกื้อกูล การแลกเปลี่ยนแรงงาน สร้างสถาบัน ทางสังคม ลดทอนความเป็นปัจเจกลง • จารีตประเพณี ฮีต ขึด • อำนาจของผี อำนาจของชุมชนในการออก กฎระเบียบ

8 ชาตินิยม • รัชกาลที่ 5 และ 6 • รัฐชาติ พื้นที่ nation state • ทหาร จอมพลป. สยามกลายเป็นไทย •Racism/ ethnocentrism ลาว เขมร ต่อต้านจีน • ลาวเฉียง • ชาตินิยมทำให้อคติเพิ่มขึ้น แรงขึ้น กรณีการ ปลุกผีคดีเขาพระวิหาร

9 ประชาธิปไตย •2475 เสรีภาพ ความเท่าเทียม หลัก 6 ประการ ของคณะราษฎร • สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน การตรวจสอบถ่วงดุล อำนาจ • การเลือกตั้ง • วิธีคิดทางการเมืองแบบตะวันตก • ความเท่าเทียม กับ บุญกรรม

10 ทุนนิยม • เงิน การบริโภค • ร่างกาย สินค้า การนิยามความหมาย • ปัจเจกนิยม ครอบครัวเดี่ยว • ชนชั้นกลาง • วิทยาศาสตร์

11 เสรีนิยมใหม่ • ตลาดเสรี ประชาธิปไตย ประชาสังคม • การตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพ ประเมิน ประสิทธิภาพ กลายมาเป็นพื้นฐานของการจัด องค์กร

12 ความหลากหลายซับซ้อนของโลก ทัศน์ไทย • พัฒนาขึ้นท่ามกลาง การไร้เวทีในการพูดคุย ถกเถียง การไม่ถามคำถามยากๆ เช่น ประชาธิปไตยแบบตัวแทน เหมาะสมและ สอดคล้องกับสังคมไทยหรือไม่ • นำไปสู่ความลักลั่นขัดแย้ง

13 ไตรลักษณ์ของความสัมพันธ์เชิง อำนาจ

14 วิทยาศา สตร์ พราหมณ์ / พุทธ ผี

15 กฎหมาย / พันธะ สัญญา ระบบ อุปถัมภ์ ชุมชน

16 ทุน ความมั่นคง ความอยู่รอดของ ชุมชน

17 ไตรลักษณ์ของความขัดแย้งทาง สังคม

18 ระบบรัฐสภา / การเมือง ภาคประชาชน เศรษฐกิจ / ช่องว่าง ระหว่างชนชั้น ทรัพยากรธร รมชาติ ความเป็น ชาติพันธุ์

19 โลกทัศน์ ชนชั้น กับความขัดแย้ง ทางสังคม


ดาวน์โหลด ppt สิ่งท้าทายพระสงฆ์ในบริบท สังคมปัจจุบัน ยศ สันตสมบัติ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google