งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Corporate Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Corporate Strategy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Corporate Strategy
ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง
ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมีเวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า
ศรัทธา ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะ ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะ ก็กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน...สติ...นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ

4 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control อย่าลืมทยอยเขียนหนังสือ ประมาณหลังสอบกลางภาคส่งงานเขียนหนังสือเมื่อเรียนจบทฤษฎี

5 Strategic Question? Who are you ? Where are you now? What business to be in? What to become? Where to go? How to get there? What to perform? What result?

6 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market Analysis Opportunities Developing a Vision and long-term Objectives Direction Initiating the Strategy Process Purpose/Mission Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company Analysis Resource Performance monitoring

7 มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง
มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง Mind-set Scenario Strategic thinking Mission มุมมอง ทัศนคติ Vision Action คิดให้ไกล ไปให้ถึง

8 Strategic Thinking (E-V-R Model)
V (What business We want to be in?) Value Proposition Biogas Lifestyle business Food safety Health Wellness Service Tourism Handicraft E (Opportunities) might do External Environment Technology Waste Energy Foods Culture Lifestyle Innovation FTA R (Strength) Can do Resources Location Natural resource Lanna Culture Agriculture

9 คราวที่แล้ว ทบทวนงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน
TOWS matrix GE matrix BCG matrix Criteria ในการเลือกธุรกิจ การจัดทำวิสัยทัศน์

10 TOWS Matrix WT Strategies ST Strategies Threats-T WO Strategies
Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

11 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PEST analysis
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ +/- เทคโนโลยีชีวภาพ + / - การเมือง การค้าเสรี + / - นโยบาย SMEs ของรัฐบาล + เศรษฐกิจ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ราคาน้ำมัน การจ้างงาน อัตราแลกเปลี่ยน สังคม โครงสร้างประชาการ คุณภาพชีวิต Life style

12 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (รู้เรา)
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา + /- พื้นที่สูง + /- ทรัพยากรธรรมชาติ + / - พื้นที่ชายแดน + คนที่มีไมตรีจิต +

13 SWOT analysis Opportunities Threats เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดการค้าเสรี คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม SWOT analysis

14 TOWS matrix Opportunities เทคโนโลยีชีวภาพ Threats เปิดการค้าเสรี
คุณภาพชีวิต Lifestyle Threats เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดการค้าเสรี สิ่งแวดล้อม TOWS matrix O/S Aggressive อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/S Diversified สร้างพันธมิตรการค้า พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน Strengths มีฐานวัฒนธรรมล้านนา มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งดี O/W Turnaround อาหาร / เกษตรกรรม การท่องเที่ยว สุขภาพ การค้าชายแดน T/W Defensive ฟื้นฟูวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม Weaknesses วัฒนธรรมเจือจาง ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

15 Corporate-Level Strategies
Valuable strengths Concentric Diversification (Economies of Scope) Corporate growth strategies Conglomerate Diversification (Risk Mgt.) Corporate stability strategies Firm Status Corporate retrenchment strategies Can still go for business-level growth (economies of scale) Critical weaknesses Abundant environmental opportunities Critical environmental threats Environmental Status

16 Life-Cycle Portfolio Matrix SBUs Competitive Position
Strong Average Weak Introduction Growth Life-Cycle Stages Early Maturity Late Maturity Decline

17 Strategy Decisions for Businesses
Market Attractiveness High Medium Low High Invest/Grow Invest/Grow Selectivity/Earnings Invest/Grow Harvest/Divest Medium Selectivity/Earnings Business Strengths Harvest/Divest Selectivity/Earnings Low Harvest/Divest -Philip Kotler, Marketing Management Copy suntivong BA CMU

18 General Electric’s Industry Attractiveness-Business Strength Matrix
Relative Market Share Reputation/ Image Bargaining Leverage Ability to Match Quality/Service Relative Costs Profit Margins Fit with KSFs Industry Attractiveness 10.0 Strong 6.7 Average 3.3 Weak 1.0 Market Size Growth Rate Profit Margin Intensity of Competition Seasonality Cyclicality Resource Requirements Social Impact Regulation Environment Opportunities & Threats High 6.7 Medium 3.3 Low 1.0 Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 18

19 Market Attractiveness Matrix (GE)
BUSINESS POSITON STRONG MARKET ATTRACTIVENESS LOW MEDIUM HIGH WEAK Low Attractiveness Medium Attractiveness High Attractiveness

20 MARKET SHARE DOMINANCE
BCG Portfolio Matrix 6 MARKET SHARE DOMINANCE HIGH LOW MARKET GROWTH RATE LOW HIGH High growth Low market share Need cash Poor profit margins High growth Market leaders Require cash $ Low growth High market share High cash flow Low growth Low market share Minimal cash flow Copy suntivong BA CMU

21 Corporate Level Strategy
What businesses are we in? What businesses should we be in? Four areas of focus Diversification management (acquisitions and divestitures) Synergy between units Investment priorities Business level strategy approval (but not crafting)

22 Three Dimensions of Corporate Strategy
Business Diversification - Horizontal expansion Vertical Integration - forward or backward expansion Geographic Scope - geographic and/or global expansion Corporate Strategy 22

23 2. Corporate Level Strategies
Concentration GROWTH Vertical Integration Diversification CORPORATE LEVEL STRATEGIES STABILITY Turnaround Divestiture RETRENCHMENT Bankruptcy Liquidation

24 มอบหมายงานวันที่ 28 มิถุนายน 2556
ให้กลุ่มไปปรับงานแก้ไขใหม่และให้กลุ่มเลือกธุรกิจที่สนใจนำมาเป็น Dummy Project เสนอมา 2-3 ธุรกิจพร้อมเกณฑ์การเลือก ธุรกิจที่น่าสนใจ กลุ่มที่ 1 การท่องเที่ยว 2.ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร กลุ่มที่ 2 การท่องเที่ยว ,สุขภาพ อาหาร ภูมิปัญญาล้านนา กลุ่มที่ 3 การท่องเที่ยว อาหาร/ผ้าล้านนา เกษตรกรรม/หัตถกรรม สุขภาพความปลอดภัย กลุ่มที่ 4 ท่องเที่ยว - หาข้อมูลง่าย เกษตรกรรม - สมาชิกพอมีข้อมูลอยู่บ้าง ที่พักอาศัย - กลุ่มมีความ สนใจเป็นพิเศษ กลุ่มที่ 5 1.งานหัตถกรรม 2. การท่องเที่ยว 3.การค้าระหว่างประเทศ 4. พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม

25 วันนี้ Portfolio BCG Matrix Corporate Strategy Where you want to go?
What to become ? Vision How to get there ? Parenting

26 มอบหมายงานวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
งานกลุ่มไปจัดทำวิสัยทัศน์ จัดทำกลยุทธ์ระดับองค์กร งานเดี่ยวไปค้นคว้าเรื่อง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (กลยุทธ์การแข่งขัน ) ทั้งสองงานส่งภายในวันที่ 4 กรกฎาคม ก่อน น.


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Corporate Strategy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google