งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

2 วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมี ชีวิตอยู่ ทำงานหนักตอนมี เวลาก่อนสอบ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต ขอพระช่วยตอนหมดเวลา

3 หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า ศรัทธาถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิก็ กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะก็ กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน... สติ... นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า ศรัทธาถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นงมงาย วิริยะถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิก็ กลายเป็นเหน็ดเหนื่อย สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็นโมหะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็นทิฏฐิมานะ ปัญญาถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็นฟุ้งซ่าน สมาธิถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะก็ กลายเป็นเกียจคร้าน ส่วน... สติ... นั้น ถ้ามีมากเท่าไร ก็มีแต่ คุณ ไม่มีโทษ

4 สารบัญหนังสือ 1. ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกล ยุทธ์ 2. Change and Scenario planning 3.Mission Purpose 4.External environment 5.Internal environment 6.Strategic direction and Formulation 7.Corporate Strategy 8.Business Strategy 9.Functional Strategy 10.Strategy Implementation 11.Strategic Control อย่าลืมทยอยเขียนหนังสือ ประมาณหลังสอบกลางภาคส่งงานเขียนหนังสือเมื่อเรียนจบ ทฤษฎี

5 Strategic Question? Who are you ? Where are you now? What business to be in? What to become? Where to go? How to get there? What to perform? What result?

6 Initiating the Strategy Process Purpose/Mission Market Analysis Opportunities Company Analysis Resource Developing a Vision and long-term Objectives Direction Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

7 มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง คิดให้ไกล ไปให้ถึง Scenario Strategic thinking VisionAction Mission มุมมอง ทัศนคติ

8 Strategic Thinking (E-V-R Model) E (Opportunities) might do External Environment Technology Waste Energy Foods Culture Lifestyle Innovation FTA V (What business We want to be in?) Value Proposition Biogas Lifestyle business Food safety Health Wellness Service Tourism Handicraft R (Strength) Can do Resources Location Natural resource Lanna Culture Agriculture

9 คราวที่แล้ว 1. ทบทวนงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน 2.TOWS matrix 3.GE matrix 4.BCG matrix 5.Criteria ในการเลือกธุรกิจ 6. การจัดทำวิสัยทัศน์

10 10 TOWS Matrix WT Strategies Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

11 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป PEST analysis เทคโนโลยี 1. เทคโนโลยี สารสนเทศ +/- 2. เทคโนโลยีชีวภาพ + / - การเมือง 1. การค้าเสรี + / - 2. นโยบาย SMEs ของรัฐบาล + เศรษฐกิจ 1. การเติบโตทาง เศรษฐกิจ 2. ราคาน้ำมัน 3. การจ้างงาน 4. อัตราแลกเปลี่ยน สังคม 1. โครงสร้างประชา การ 2. คุณภาพชีวิต 3.Life style

12 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( รู้ เรา ) 1. ศิลปวัฒนธรรมล้านนา + /- 2. พื้นที่สูง + /- 3. ทรัพยากรธรรมชาติ + / - 4. พื้นที่ชายแดน + 5. คนที่มีไมตรีจิต +

13 Opportunities 1. เทคโนโลยีชีวภาพ 2. เปิดการค้าเสรี 3. คุณภาพชีวิต 4.Lifestyle Threats 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เปิดการค้าเสรี 3. สิ่งแวดล้อม Strengths 1. มีฐานวัฒนธรรมล้านนา 2. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ 3. ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses 1. วัฒนธรรมเจือจาง 2. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม SWOT analysis

14 TOWS matrix Opportunities 1. เทคโนโลยีชีวภาพ 2. เปิดการค้าเสรี 3. คุณภาพชีวิต 4.Lifestyle Threats 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เปิดการค้าเสรี 3. สิ่งแวดล้อม Strengths 1. มีฐานวัฒนธรรมล้านนา 2. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ 3. ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses 1. วัฒนธรรมเจือจาง 2. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม O/S Aggressive 1. อาหาร / เกษตรกรรม 2. การท่องเที่ยว 3. สุขภาพ 4. การค้าชายแดน O/W Turnaround 1. อาหาร / เกษตรกรรม 2. การท่องเที่ยว 3. สุขภาพ 4. การค้าชายแดน T/W Defensive 1. ฟื้นฟูวัฒนธรรม 2. สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม T/S Diversified 1. สร้างพันธมิตรการค้า 2. พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน

15 Corporate-Level Strategies Firm Status Valuable strengths Critical weaknesses Environmental Status Abundant environmental opportunities Critical environmental threats Corporate growth strategies Concentric Diversification (Economies of Scope) Conglomerate Diversification (Risk Mgt.) Corporate retrenchment strategies Can still go for business-level growth (economies of scale) Corporate stability strategies

16 Strong Average Weak SBUs Competitive Position Life-Cycle Portfolio Matrix Introduction Growth Early Maturity Late Maturity Decline Life- Cycle Stages

17 Copy right@chaiyot suntivong BA CMU HighMediumLow High Medium Low Market Attractiveness Business Strengths Invest/Grow Selectivity/Earnings Harvest/Divest Strategy Decisions for Businesses -Philip Kotler, Marketing Management

18 General Electric’s Industry Attractiveness-Business Strength Matrix Low High Medium AverageStrongWeak Market Size Growth Rate Profit Margin Intensity of Competition Seasonality Cyclicality Resource Requirements Social Impact Regulation Environment Opportunities & Threats Relative Market Share Reputation/ Image Bargaining Leverage Ability to Match Quality/Service Relative Costs Profit Margins Fit with KSFs Industry Attractiveness Business Strength Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 6.7 3.3 10.0 1.0 3.36.7

19 Market Attractiveness Matrix (GE) BUSINESS POSITON STRONG MARKET ATTRACTIVENESS LOW MEDIUM HIGH MEDIUMWEAK Low Attractiveness Medium Attractiveness High Attractiveness

20 Copy right@chaiyot suntivong BA CMU BCG Portfolio Matrix MARKET SHARE DOMINANCE HIGH LOW MARKET GROWTH RATE LOW HIGH High growth Market leaders Require cash Low growth High market share High cash flow Low growth Low market share Minimal cash flow High growth Low market share Need cash Poor profit margins $$ 6 6

21 Corporate Level Strategy What businesses are we in? What businesses should we be in? Four areas of focus – Diversification management (acquisitions and divestitures) – Synergy between units – Investment priorities – Business level strategy approval (but not crafting)

22 Corporate Strategy 22 Three Dimensions of Corporate Strategy Business Diversification - Horizontal expansion Vertical Integration - forward or backward expansion Geographic Scope - geographic and/or global expansion

23 2. Corporate Level Strategies GROWTH STABILITY RETRENCHMENT CORPORATE LEVEL STRATEGIES Concentration Vertical Integration Diversification Turnaround Divestiture Bankruptcy Liquidation

24 มอบหมายงานวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ให้กลุ่มไปปรับงานแก้ไขใหม่และให้กลุ่มเลือกธุรกิจที่ สนใจนำมาเป็น Dummy Project เสนอมา 2-3 ธุรกิจพร้อมเกณฑ์การเลือก ธุรกิจที่น่าสนใจ กลุ่มที่ 1 การท่องเที่ยว 2. ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร กลุ่มที่ 2 การท่องเที่ยว, สุขภาพ อาหาร ภูมิปัญญาล้านนา กลุ่มที่ 3 การท่องเที่ยว อาหาร / ผ้าล้านนา เกษตรกรรม / หัตถกรรม สุขภาพความปลอดภัย กลุ่มที่ 4 ท่องเที่ยว - หาข้อมูลง่าย เกษตรกรรม - สมาชิกพอมี ข้อมูลอยู่บ้าง ที่พักอาศัย - กลุ่มมีความสนใจเป็น พิเศษ กลุ่มที่ 5 1. งานหัตถกรรม 2. การท่องเที่ยว 3. การค้าระหว่าง ประเทศ 4. พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรม

25 วันนี้ Portfolio BCG Matrix Corporate Strategy Where you want to go? What to become ? Vision How to get there ? Parenting

26 มอบหมายงานวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 งานกลุ่มไปจัดทำวิสัยทัศน์ จัดทำกลยุทธ์ระดับ องค์กร งานเดี่ยวไปค้นคว้าเรื่อง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( กล ยุทธ์การแข่งขัน ) ทั้งสองงานส่งภายในวันที่ 4 กรกฎาคม ก่อน 16.00 น.


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 9 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google