งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกลยุทธ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อ.ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกลยุทธ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อ.ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกลยุทธ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อ.ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์

2 วิสัยทัศน์ การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดเป้าประสงค์

3 VISION = อนาคตอันพึงประสงค์ ที่เป็นจริงได้ น่าเชื่อถือ
= อนาคตอันพึงประสงค์ ที่เป็นจริงได้ น่าเชื่อถือ และกระตุ้นคนในองค์กรให้ร่วมกันสร้างอนาคต ได้อย่างกลมกลืนกับปัจจุบันอย่างไร เมื่อไหร่ เหตุผลอะไร อนาคตจะอยู่ตรงไหน จะทำอะไร ปัจจัยความสำเร็จคืออะไร เป้าหมายสำคัญที่สุดคืออะไร ค่านิยมเฉพาะคืออะไร

4 VISION GOAL SUBGOAL STRATEGIC PLAN ๏ DIRECTION TACTICAL PLAN ๏ IMPLEMENTATION OPERATIONAL PLAN ๏ DIVISION

5 5

6 STRUCTURE PURPOSE STRATEGY
VISION MISSION GOAL OBJECTIVE PHO STRATEGIC STRATEGY ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ CUP TACTIC STRATEGY ยุทธวิธี/กลวิธี PCU OPERATIONAL STRATEGY ยุทธการ/กิจกรรม

7 แผนยุทธศาสตร์ ๔๐ ๔๔ ๔๙ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เราจะไปที่ไหน แผนฯ ๙
เราจะไปได้อย่างไร = แผนยุทธศาสตร์ = ปัญหา แผนฯ ๘ เราอยู่ที่ไหน ๔๐ ๔๔ ๔๙ เวลา

8 8

9 9

10 10

11 ทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ บริการ คน เงิน การบริหาร เวลา 11

12 12

13 ตัวชี้วัดปัจจัยภายนอก
ปิรามิดประชากร ประชากร ชนบท/เมือง สภาพสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม GDP GPP สัดส่วนรายได้ การเติบโตทาง เศรษฐกิจ Socialh Economic อายุขัยเฉลี่ย สถานะสุขภาพ ทรัพยากร สาธารณสุข อัตราป่วย อัตราตาย อินเตอร์เนต โทรศัพท์ ไฟฟ้า Political Health Technology เอกภาพ การปกครอง หมู่บ้าน/ตำบล/ อำเภอ/เทศบาล อบต. Education Environment ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ อัตรารู้หนังสือ อัตราเรียนต่อ

14 14

15 ตัวชี้วัด 7’S Model 15

16 CORPORATE STRATEGY SELECTED FUNTIONAL STRATEGIES/POLICIES THAT SUPPORT SBUs SBU 1 BUSINESS STRATEGY SBU 2 BUSINESS STRATEGY SBU 3 BUSINESS STRATEGY SBU 4 BUSINESS STRATEGY FUNCTIONAL STRATEGIES ECONOMIC FUNCTIONAL STRATEGIES MANAGEMENT FUNCTIONAL STRATEGIES

17 The Organization As a Processing System Process Input
(Feedforward Control) Output (Feedback Control) Process


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกลยุทธ์ นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อ.ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google