งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนกลยุทธ์ นพ. สมศักดิ์ ภัทร กุลวณิชย์ อ. ศิริชัย วงศ์วัฒน ไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนกลยุทธ์ นพ. สมศักดิ์ ภัทร กุลวณิชย์ อ. ศิริชัย วงศ์วัฒน ไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนกลยุทธ์ นพ. สมศักดิ์ ภัทร กุลวณิชย์ อ. ศิริชัย วงศ์วัฒน ไพบูลย์

2 2 วิสัยทัศน์ การวางแผน กลยุทธ์ การกำหนด เป้าประสงค์

3 3 VISION = อนาคตอันพึงประสงค์ ที่เป็นจริงได้ น่าเชื่อถือ และกระตุ้นคนในองค์กรให้ร่วมกันสร้างอนาคต ได้อย่างกลมกลืนกับปัจจุบันอย่างไร เมื่อไหร่ เหตุผลอะไร อนาคตจะอยู่ตรงไหน จะทำอะไร ปัจจัยความสำเร็จคืออะไร เป้าหมายสำคัญที่สุดคืออะไร ค่านิยมเฉพาะคืออะไร

4 4 VISION GOAL SUBGOAL STRATEGIC PLAN ๏ DIRECTION TACTICAL PLAN ๏ IMPLEMENTATION OPERATIONAL PLAN ๏ DIVISION

5 5 5

6 6 STRUCTURE PURPOSE STRATEGY VISIO N MISSION GOAL OBJECTIV E PHO CUP PCU STRATEGIC STRATEGY ยุทธศาสตร์ / กล ยุทธ์ TACTIC STRATEGY ยุทธวิธี / กลวิธี OPERATIONAL STRATEGY ยุทธการ / กิจกรรม

7 7 เราจะไปที่ ไหน แผนฯ ๙ แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสง ค์ ๔๐ ๔๔ ๔๙ เว ลา แผนฯ ๘ เราอยู่ที่ ไหน เราจะไปได้ อย่างไร = แผน ยุทธศาสตร์ = ปัญหา

8 8 8

9 9 9

10 10

11 11 ทรัพยากร วัสดุ ครุภัณฑ์ บริการ คน เงิน การบริหาร เวลา 11

12 12

13 13 Health ตัวชี้วัดปัจจัยภายนอก Technology Economic Environment Political Education Socialh ปิรามิดประชากร ประชากร ชนบท / เมือง สภาพสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม อินเตอร์เนต โทรศัพท์ ไฟฟ้า ทรัพยากรธรรมชาติ มลภาวะ GDP GPP สัดส่วนรายได้ การเติบโตทาง เศรษฐกิจ เอกภาพ การปกครอง หมู่บ้าน / ตำบล / อำเภอ / เทศบาล อบต. อัตรารู้หนังสือ อัตราเรียนต่อ อายุขัยเฉลี่ย สถานะสุขภาพ ทรัพยากร สาธารณสุข อัตราป่วย อัตราตาย

14 14

15 15 ตัวชี้วัด 7’S Model 15

16 16 CORPORATE STRATEGY SELECTED FUNTIONAL STRATEGIES/POLICIES THAT SUPPORT SBUs SBU 1 BUSINESS STRATEGY SBU 2 BUSINESS STRATEGY SBU 3 BUSINESS STRATEGY SBU 4 BUSINESS STRATEGY FUNCTIONAL STRATEGIES ECONOMIC FUNCTIONAL STRATEGIES MANAGEMENT FUNCTIONAL STRATEGIES

17 17 The Organization As a Processing System Input (Feedforward Control) Process Output (Feedback Control)


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนกลยุทธ์ นพ. สมศักดิ์ ภัทร กุลวณิชย์ อ. ศิริชัย วงศ์วัฒน ไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google