งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ
เทคนิคการถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กร สู่...ตัวชี้วัดบุคคล โดย...ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ

2 เทคนิคการถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กร สู่...ตัวชี้วัดบุคคล
คือ กระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

3 ทำไมต้องวางแผนยุทธศาสตร์?
เพราะองค์กร “ต้องตอบสนองต่อความไม่แน่นอน” ด้วย 4 ฐานะ คือ ผู้ป้องกันตัวเอง (defender) ด้วยการสร้างผลงานให้เป็นยอมรับของผู้รับบริการ รัฐบาล และทุกภาคส่วนที่เกียวข้องในสังคม (วันนี้เขาพูดถึงเราว่าอย่างไร?) ผู้แสวงหา (prospector) ทำปัจจุบันให้ดี พร้อมกับหาโอกาสใหม่ๆเสมอ ผู้วิเคราะห์ (analyzer) ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรและปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนภารกิจ และต้องพร้อมปรับกลยุทธ์หรือวิธีการและต้องสามารถทำงานได้ทันที ผู้ตอบโต้ (reactor) การรอคอยจังหวะที่เหมาะสม เพื่อการบริหารโอกาสอย่างชาญฉลาด

4 ต้องใช้เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์
การวางแผนยุทธศาสตร์ ต้องใช้เทคนิคการคิดเชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทาย ที่สามารถไปถึงได้ ถ้าทำแบบเดิม ๆ ไม่อาจบรรลุได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติ เข้าใจในบริบท สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง มีและใช้วิธีที่สามารถจัดการกับเงื่อนไข และอุปสรรคได้

5 Strategic Thinking Goals Challenge Understanding Complexity Situation
Context System Thinking Environment Creative Thinking Lateral Thinking Strategic Thinking Positive Thinking

6 Where are we now ? Where do we want to go ?
How do we organize resources to get there?

7 การยึดมั่นในปรัชญาและอุดมการณ์ Key Performance Indicator
ภาพรวมการวางแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์/นโยบาย SWOT Analysis การวิเคราะห์ สภาพบริบท ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์การ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค Philosophy /Value การยึดมั่นในปรัชญาและอุดมการณ์ Vision Key Performance Indicator เป็นองค์การแบบใด ในอนาคต ต้องการบรรลุถึงจุดหมายใด Mission องค์การต้องทำอะไร ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ Objectives วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายที่จะบรรลุ กลยุทธ์หรือวิธีการ ที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ Strategies แนวทางที่ผู้บริหาร กำหนดให้ถือปฏิบัติ Policy Plan/Project แผนงานหรือโครงการ ที่จะทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน

8 Strategy styles SO Strategy ST Strategy WO Strategy WT Strategy

9 แผนยุทธศาสตร์ : จุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์กร
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ภารกิจงานยุทธศาสตร์ ภารกิจงานประจำ เครื่องมือการบริหาร/ ระบบคุณภาพ ตัวชี้วัดความสำเร็จผลงานหลัก - KPIs IT / ทรัพยากร สมรรถนะบุคลากร - Competency Competency Gap แผนพัฒนารายบุคคล IDP : Individual Development Plan

10 ขอบเขตที่ สามารถไปถึงได้ สภาพปัจจุบัน (งานประจำ)
เป็นภาพลวงตา เพ้อฝันไปเอง จะทุ่มเททำอย่างไร ก็ไปไม่ถึง Gray Zone ต้องทำทุกวิถีทางอย่างเต็มที่ จึงสามารถไปถึงได้ระดับหนึ่ง ขอบเขตที่ สามารถไปถึงได้ สภาพปัจจุบัน (งานประจำ) พื้นที่ภารกิจงานตามยุทธศาสตร์

11 คุณสมบัติ-คุณลักษณะเฉพาะของ KPIs
เป็นสิ่งที่บ่งชี้อัตลักษณ์ขององค์กร เป็นสิ่งที่บ่งบอกระดับความท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกสไตล์การบริหารจัดการองค์กร เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากร เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ฯลฯ

12 Style of KPIs KPIs Perspective Aim Outcome Effectiveness Financial
Output Quality Service Customer Process Efficiency : Quality Control Internal Process : Standardization Input Organizational Development Learning & Growth

13 เส้นทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กร สู่...ตัวชี้วัดบุคคล
External KPIs Internal KPIs BU KPIs IPA

14 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
External KPIs ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข นโยบาย รมว.สธ สำนักงบประมาณ กพร. External KPIs KPIs กรมควบคุมโรค BU KPIs KPIs Front Office KPIs Back Office

15 Performance Agreement
Internal KPIs KPIs กรมควบคุมโรค BU KPIs KPIs Front Office KPIs Back Office IPA : Individual Performance Agreement

16 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กร
WORKSHOP-1 วิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์กร

17 วิเคราะห์ KPIs กรมควบคุมโรค
WORKSHOP-2 วิเคราะห์ KPIs กรมควบคุมโรค

18 วิเคราะห์ KPIs หน่วยงานหลัก/สนับสนุน
WORKSHOP-3 วิเคราะห์ KPIs หน่วยงานหลัก/สนับสนุน

19 วิเคราะห์ IPA หน่วยงานหลัก/สนับสนุน
WORKSHOP-4 วิเคราะห์ IPA หน่วยงานหลัก/สนับสนุน


ดาวน์โหลด ppt โดย...ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google