งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ. ทำไมต้องวางแผน ยุทธศาสตร์ ? “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” เพราะองค์กร “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” ด้วย 4 ฐานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ. ทำไมต้องวางแผน ยุทธศาสตร์ ? “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” เพราะองค์กร “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” ด้วย 4 ฐานะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ

2

3 ทำไมต้องวางแผน ยุทธศาสตร์ ? “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” เพราะองค์กร “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” ด้วย 4 ฐานะ คือ 1. ผู้ป้องกันตัวเอง (defender) ด้วยการสร้าง ผลงานให้เป็นยอมรับของผู้รับบริการ รัฐบาล และ ทุกภาคส่วนที่เกียวข้องในสังคม ( วันนี้เขาพูดถึงเราว่า อย่างไร ?) 2. ผู้แสวงหา (prospector) ทำปัจจุบันให้ดี พร้อมกับหาโอกาสใหม่ๆเสมอ 3. ผู้วิเคราะห์ (analyzer) ติดตามตรวจสอบการ ดำเนินงานขององค์กรและปัจจัยที่มีผลต่อการ ขับเคลื่อนภารกิจ และต้องพร้อมปรับกลยุทธ์หรือ วิธีการและต้องสามารถทำงานได้ทันที 4. ผู้ตอบโต้ (reactor) การรอคอยจังหวะที่ เหมาะสม เพื่อการบริหารโอกาสอย่างชาญฉลาด

4 ต้องใช้เทคนิคการคิด เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทาย ที่ สามารถไปถึงได้ ถ้าทำแบบเดิม ๆ ไม่อาจบรรลุได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติ เข้าใจในบริบท สถานการณ์ และ สภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง มีและใช้วิธีที่สามารถจัดการกับ เงื่อนไข และอุปสรรคได้

5 Strategic Thinking System Thinking Understanding Complexity Creative Thinking Positive Thinking Lateral Thinking Environment Situation Context GoalsChallenge

6 Where are we now ? Where do we want to go ? How do we organize resources to get there?

7 ภาพรวมการวางแผนกล ยุทธ์ Vision Mission Objecti ves Strateg ies Policy Plan/Project SWOT Analysis การ วิเคราะห์ สภาพ บริบท ทั้งภายใน และ ภายนอก องค์การ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค Philosophy / V alue การยึดมั่นในปรัชญาและอุดมการณ์ เป็นองค์การแบบใด ในอนาคต ต้องการบรรลุถึงจุดหมายใด องค์การต้องทำอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะบรรลุ กลยุทธ์หรือวิธีการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ แนวทางที่ผู้บริหารกำหนดให้ถือปฏิบัติ แผนงานหรือ โครงการ ที่จะทำให้วิสัยทัศน์ เป็นจริง Key Performance Indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ / นโยบาย

8 Strategy styles SOStrategy WO Strategy STStrategy WTStrategy

9 แผนยุทธศาสตร์ : จุดเริ่มต้นของ การพัฒนาองค์กร แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จผลงานหลัก - KPIs สมรรถนะบุคลากร - Competency Competency Gap แผนพัฒนารายบุคคล IDP : Individual Development Plan ภารกิจงานประจำ ภารกิจงานยุทธศาสตร์ IT / ทรัพย ากร เครื่อ งมือ การ บริหา ร / ระบบ คุณภ าพ

10 สภาพ ปัจจุบั น ( งาน ประจำ ) ขอบเขตที่ สามารถไป ถึงได้ Gray Zone ต้องทำทุกวิถีทาง อย่างเต็มที่ จึงสามารถไปถึง ได้ระดับหนึ่ง จะทุ่มเททำ อย่างไร ก็ไปไม่ ถึง เป็นภาพลวงตา เพ้อฝันไปเอง พื้นที่ภารกิจงานตามยุทธศาสตร์

11 เป็นสิ่งที่บ่งชี้อัตลักษณ์ขององค์กร เป็นสิ่งที่บ่งบอกระดับความท้ายของ แผนยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งที่บ่งบอกสไตล์การบริหาร จัดการองค์กร เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดสรร ทรัพยากร เป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดทำ แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ฯลฯ

12 KPIsPerspectiveAim OutcomeEffectivenessFinancial OutputQuality ServiceCustomer ProcessEfficiency : Quality Control Internal Process : Standardization InputOrganizational Development Learning & Growth

13 External KPIsInternal KPIsBU KPIsIPA

14 External KPIs ยุทธศาส ตร์ กระทรวง สาธารณ สุข External KPIs นโยบ าย รมว. ส ธ สำนั ก งบป ระมา ณ กพ ร. KPIs กรมควบคุม โรค KPIs Front Office KPIs Back Office BU KPIs

15 Internal KPIs KPIs กรมควบคุม โรค KPIs Front Office KPIs Back Office IPA : Individual Performance Agreement BU KPIs

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt โดย... ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก และคณะ. ทำไมต้องวางแผน ยุทธศาสตร์ ? “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” เพราะองค์กร “ ต้องตอบสนองต่อความไม่ แน่นอน ” ด้วย 4 ฐานะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google