งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 14 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงกลยุทธ์ รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 14 สิงหาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 14 สิงหาคม 2555

2 มอบหมายงาน ไปค้นคว้าเดี่ยว Balanced Score Card และ Strategy Map ส่งวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ภายในเวลา 16.00 น. เตรียมรายงานการนำเสนอกรณีศึกษาเป็น power point file ประมาณ 10 สไลด์ไว้นำเสนอ ประมาณ 30 นาทีและจะเริ่มนำเสนอวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ใช้วิธีจับฉลากกลุ่มออกมา นำเสนอ

3 งานกลุ่ม 1. ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2.Organic Farm 3.Green hotel 4.Hydroponics 5.Resort 6. ตลาดน้ำ 7. หัตถกรรมไม้ล้านนา 8.Herbal Steam & Spa

4 GE matrix Business competitive strength Market attractive What business to be in ? E-V-R model PEST Value proposition Resource What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix 5 forces model Value chain Competitive strategies Generic model Functional strategies Marketing Operation Financial strategies How to compete? What to do? Segment Target Positioning Strategic group

5 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา Business concept Ideas Asset Value เข้าไปในธุรกิจอะไร ? Corporate Strategy Business Model Value Target market Customer ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP Competitive strategy 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus Functional strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม

6 ระดับสูง ระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ / การแข่งขัน กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน การตลาด การผลิต การเงิน การเปลี่ยนแปลง คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์ นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ คำถามเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ Who are you? Where are you now ? Where you want to go ? How to get there ? What to perform ? What’s result ? Environment Resources Value

7 Management Level Corporate Level Functional Level Business Level Corporate strategy Business strategy Functional strategy Corporate Strategy Grand strategy Growth Integration Diversify GE matrix Invest stability Retrenchment Ansoff matrix Product/Market BCG Investment Product positioning cash flow Competitive Strategy Strategic Group BCG Ansoff Generic model Strategic partner ship Alliance Functional Strategy Marketing 4 P Operation R&D Product process PQCD Finance Cash Working Capital Capital structure

8 Initiating the Strategy process Market analysis Company analysis Developing a Vision and long-term objectives Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

9 Goal Strategic issue Strategic goal Operational issue Operational goal Criteria Strategies Operation Project Roadmap Strategies

10 Implementing and Executing Strategy What to change or improve? How to get it done Building a capable organization Marshaling resource behind the drive for good strategy execution Instituting policies and procedures that facilitate strategy execution Adopting best practices and striving for continuous improvement Installing information and operating systems that enable company personnel to carry out their strategic roles proficiently Tying rewards and incentives directly to strategy execution Shaping the work environment and corporate culture to fit the strategy execution Exerting then internal leadership needed to drive execution forward

11 ความล้มเหลวเรื่องการบริหารกล ยุทธ์ของคนไทย มองปัญหามากกว่ามองเชิงกลยุทธ์ มองจากภายในออกไปมากกว่ามองจาก ภายนอกเข้ามา ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ข้อมูล ไม่รู้จริงอิงแต่ตามทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนของกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น มองรายละเอียดมากกว่าภาพรวม ไม่สามารถลงสู่ปฏิบัติได้เพราะขาดการ เชื่อมโยง และการแปลงแผน ขาดการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน

12 Strategy ImplementationFirmStrategy FirmPerformance Task-Focus (Value) (Value) Structure DecisionProcessesandControls RewardSystems People


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงกลยุทธ์ รศ. ชัยยศ สันติวงษ์ 14 สิงหาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google