งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ 14 สิงหาคม 2555

2 มอบหมายงาน ไปค้นคว้าเดี่ยว Balanced Score Card และ Strategy Map ส่งวันที่ 17 สิงหาคม ภายในเวลา16.00 น. เตรียมรายงานการนำเสนอกรณีศึกษาเป็น power point file ประมาณ 10 สไลด์ไว้นำเสนอประมาณ 30 นาทีและจะเริ่มนำเสนอวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 ใช้วิธีจับฉลากกลุ่มออกมานำเสนอ

3 งานกลุ่ม ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตลาดน้ำ หัตถกรรมไม้ล้านนา
Organic Farm Green hotel Hydroponics Resort ตลาดน้ำ หัตถกรรมไม้ล้านนา Herbal Steam & Spa

4 GE matrix 5 forces model What business to be in ? E-V-R model
PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning Strategic group How to compete? Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies What to do?

5 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา
Business concept Ideas Asset Value Business Model Value Target market Customer เข้าไปในธุรกิจอะไร? Corporate Strategy ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม Competitive strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure Functional strategy แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา

6 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

7 Grand strategy Growth Integration Diversify
Corporate Strategy Grand strategy Growth Integration Diversify GE matrix Invest stability Retrenchment Ansoff matrix Product/Market BCG Investment Product positioning cash flow Management Level Competitive Strategy Strategic Group BCG Ansoff Generic model Strategic partner ship Alliance Corporate strategy Corporate Level Business strategy Business Level Functional Strategy Marketing 4 P Operation R&D Product process PQCD Finance Cash Working Capital Capital structure Functional strategy Functional Level

8 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

9 Strategies Strategic issue Goal Strategies Operational issue Operation Strategic goal Criteria Operational goal Project Roadmap

10 Exerting then internal leadership needed to drive execution forward
Building a capable organization Exerting then internal leadership needed to drive execution forward Marshaling resource behind the drive for good strategy execution Implementing and Executing Strategy What to change or improve? How to get it done Instituting policies and procedures that facilitate strategy execution Shaping the work environment and corporate culture to fit the strategy execution Adopting best practices and striving for continuous improvement Tying rewards and incentives directly to strategy execution Installing information and operating systems that enable company personnel to carry out their strategic roles proficiently

11 ความล้มเหลวเรื่องการบริหารกลยุทธ์ของคนไทย
มองปัญหามากกว่ามองเชิงกลยุทธ์ มองจากภายในออกไปมากกว่ามองจากภายนอกเข้ามา ใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้ข้อมูล ไม่รู้จริงอิงแต่ตามทฤษฎีไม่มีประสบการณ์ ไม่รู้ตัวเองอยู่ระดับไหนของกลยุทธ์ ใช้เครื่องมือพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น มองรายละเอียดมากกว่าภาพรวม ไม่สามารถลงสู่ปฏิบัติได้เพราะขาดการเชื่อมโยง และการแปลงแผน ขาดการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน

12 Strategy Implementation
Structure Decision Processes and Controls Task-Focus (Value) Firm Performance Firm Strategy Reward Systems People


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google