งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา. สนธิสัญญา (treaty) คืออะไร คู่สัญญา คือ รัฐ / รัฐบาล กับ รัฐ / รัฐบาล หรือ รัฐ / รัฐบาล กับ องค์การระหว่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา. สนธิสัญญา (treaty) คืออะไร คู่สัญญา คือ รัฐ / รัฐบาล กับ รัฐ / รัฐบาล หรือ รัฐ / รัฐบาล กับ องค์การระหว่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา

2 สนธิสัญญา (treaty) คืออะไร คู่สัญญา คือ รัฐ / รัฐบาล กับ รัฐ / รัฐบาล หรือ รัฐ / รัฐบาล กับ องค์การระหว่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ กับ องค์การระหว่าง ประเทศ ก่อให้เกิดสิทธิ และหน้าที่ / ข้อผูกพัน ระหว่าง คู่สัญญา ใช้กฎหมายระหว่างประเทศบังคับ

3 สนธิสัญญา กับสัญญา สัญญา (contract) ทำระหว่าง บุคคลธรรมดา กับ บุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดา กับ นิติ บุคคล หรือนิติบุคคล กับ นิติบุคคล ก่อให้เกิดสิทธิ และหน้าที่ ระหว่างคู่สัญญา เช่นเดียวกัน สัญญาใช้กฎหมายภายในบังคับ ( กฎหมาย แพ่ง กฎหมายพิเศษ )

4 ชื่อของสนธิสัญญา สนธิสัญญา (treaty) มีความหมายกว้าง (generic term) ความตกลง (agreement) ข้อตกลง (arrangement) พิธีสาร (protocol) บันทึก ความเข้าใจ (memorandum of understanding) ฯลฯ ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ผลทางกฎหมาย เหมือนกัน คือผูกพันคู่สัญญาให้มีสิทธิ และ หน้าที่ / ข้อผูกพัน ปฏิณญาร่วม (joint declaration) แถลงการณ์ ร่วม (joint statement) ไม่ใช่สนธิสัญญา

5 การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญา มีผลเมื่อมีการลงนาม ( เหมือนกับสัญญา ทั่วไป ) มีผลเมื่อมีการให้สัตยาบัน


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายและหลักการสนธิสัญญา. สนธิสัญญา (treaty) คืออะไร คู่สัญญา คือ รัฐ / รัฐบาล กับ รัฐ / รัฐบาล หรือ รัฐ / รัฐบาล กับ องค์การระหว่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google