งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอ หนังสือทางวิชาการ โดย อ. ว่าที่ร. ต. เศรษฐ์ อินสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอ หนังสือทางวิชาการ โดย อ. ว่าที่ร. ต. เศรษฐ์ อินสกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอ หนังสือทางวิชาการ โดย อ. ว่าที่ร. ต. เศรษฐ์ อินสกุล

2 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย “ ครอบครัว ” ผู้แต่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช ผู้จัดพิมพ์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ บัณฑิตยสภา ( พิมพ์ครั้งที่ 18) ราคา 410 บาท ( 798 หน้า ) จำหน่ายที่ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา

3 เนื้อหา การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว วิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัว การบังคับใช้กฎหมายครอบครัว การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว

4 การหมั้น - หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการหมั้น ของหมั้นและสินสอด ผลของสัญญาหมั้น หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าทดแทนในการเลิกสัญญา หมั้น

5 การสมรส เงื่อนไขแห่งการสมรส ข้อห้ามมิให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรส การสมรสที่ตกเป็นโมฆะ / โฆฆียะ การเพิกถอนการสมรส การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ

6 ทรัพย์สินระหว่าสามี ภริยา การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา การจัดการสินส่วนตัว การจัดการสินสมรส หนี้สินของสามีภริยา การแยกสินสมรส การฟ้องหรือต่อสู่คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่าง สามีภริยา

7 การสิ้นสุดแห่งการสมรส เหตุฟ้องหย่า การหย่าขาดจากการสมรส ความเป็นโมฆะของการสมรส

8 ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดากับบุตร การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย การปฏิเสธข้อสันนิษฐานความเป็นบุตรชอบด้วย กฎหมาย การฟ้องคดีไม่รับบุตร สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร อำนาจปกครองบุตร สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดา มารดากับบุตร การใช้ชื่อ สกุล การได้สัญชาติไทย การจัดการทรัพย์สินของบุตร

9 บุตรบุญธรรม เงื่อนไขในการรับบุตรบุญธรรม การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญ ธรรม การยกเลิกการรับบุตรบุญธรรม

10 ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเลี้ยงชีพ หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่า เลี้ยงชีพ การสิ้นสุดแห่งการให้ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่า เลี้ยงชีพ


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอ หนังสือทางวิชาการ โดย อ. ว่าที่ร. ต. เศรษฐ์ อินสกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google