งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 10 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 10 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 10 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

2 สารบัญหนังสือ 1. ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกล ยุทธ์ 2. Change and Scenario planning 3.Mission Purpose 4.External environment 5.Internal environment 6.Strategic direction and Formulation 7.Corporate Strategy 8.Business Strategy 9.Functional Strategy 10.Strategy Implementation 11.Strategic Control อย่าลืมทยอยเขียนหนังสือ ประมาณหลังสอบกลางภาคส่งงานเขียนหนังสือเมื่อเรียนจบ ทฤษฎี

3 Initiating the Strategy Process Purpose/Mission Market Analysis Opportunities Company Analysis Resource Developing a Vision and long-term Objectives Direction Developing a Corporate strategy Developing a Functional strategy Developing a business strategy Strategy implementation Performance monitoring

4 มองให้ไกล คิดให้ได้ ใจใฝ่สูง คิดให้ไกล ไปให้ถึง Scenario Strategic thinking VisionAction Mission มุมมอง ทัศนคติ

5 Strategic Thinking (E-V-R Model) E (Opportunities) might do External Environment Technology Waste Energy Foods Culture Lifestyle Innovation FTA V (What business We want to be in?) Value Proposition Biogas Lifestyle business Food safety Health Wellness Service Tourism Handicraft R (Strength) Can do Resources Location Natural resource Lanna Culture Agriculture

6 คราวที่แล้ว 1. ทบทวนงานกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน 2.TOWS matrix 3.GE matrix 4.BCG matrix 5.Criteria ในการเลือกธุรกิจ 6. การจัดทำวิสัยทัศน์

7 7 TOWS Matrix WT Strategies Minimize weaknesses and avoid threats ST Strategies Use strengths to avoid threats Threats-T List Threats WO Strategies Overcome weaknesses by taking advantage of opportunities SO Strategies Use strengths to take advantage of opportunities Opportunities-O List Opportunities Weaknesses-W List Weaknesses Strengths-S List Strengths Leave Blank

8 TOWS matrix Opportunities 1. เทคโนโลยีชีวภาพ 2. เปิดการค้าเสรี 3. คุณภาพชีวิต 4.Lifestyle Threats 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เปิดการค้าเสรี 3. สิ่งแวดล้อม Strengths 1. มีฐานวัฒนธรรมล้านนา 2. มีฐานทรัพยากรธรรมชาติ 3. ทำเลที่ตั้งดี Weaknesses 1. วัฒนธรรมเจือจาง 2. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม O/S Aggressive 1. อาหาร / เกษตรกรรม 2. การท่องเที่ยว 3. สุขภาพ 4. การค้าชายแดน O/W Turnaround 1. อาหาร / เกษตรกรรม 2. การท่องเที่ยว 3. สุขภาพ 4. การค้าชายแดน T/W Defensive 1. ฟื้นฟูวัฒนธรรม 2. สร้างความเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่น 3. ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม T/S Diversified 1. สร้างพันธมิตรการค้า 2. พื้นที่ประตูเชื่อมโยง การค้าการลงทุนกับ ประเทศเพื่อนบ้าน

9 General Electric’s Industry Attractiveness-Business Strength Matrix Low High Medium AverageStrongWeak Market Size Growth Rate Profit Margin Intensity of Competition Seasonality Cyclicality Resource Requirements Social Impact Regulation Environment Opportunities & Threats Relative Market Share Reputation/ Image Bargaining Leverage Ability to Match Quality/Service Relative Costs Profit Margins Fit with KSFs Industry Attractiveness Business Strength Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 6.7 3.3 10.0 1.0 3.36.7

10 Corporate-Level Strategies Firm Status Valuable strengths Critical weaknesses Environmental Status Abundant environmental opportunities Critical environmental threats Corporate growth strategies Concentric Diversification (Economies of Scope) Conglomerate Diversification (Risk Mgt.) Corporate retrenchment strategies Can still go for business-level growth (economies of scale) Corporate stability strategies

11 2. Corporate Level Strategies GROWTH STABILITY RETRENCHMENT CORPORATE LEVEL STRATEGIES Concentration Vertical Integration Diversification Turnaround Divestiture Bankruptcy Liquidation

12 Copy right@chaiyot suntivong BA CMU BCG Portfolio Matrix MARKET SHARE DOMINANCE HIGH LOW MARKET GROWTH RATE LOW HIGH High growth Market leaders Require cash Low growth High market share High cash flow Low growth Low market share Minimal cash flow High growth Low market share Need cash Poor profit margins $$ 6 6

13 คราวที่แล้ว Portfolio BCG Matrix Corporate Strategy Where you want to go? What to become ? Vision How to get there ? Parenting

14 Dummy project กลุ่มที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มที่ 2 ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มที่ 3 หัตถกรรม ขายเฟอร์นิเจอร์ ไม้ บ้านถวาย กลุ่มที่ 4 พืชไฮโดรโพนิกส์ กลุ่มที่ 5 พิพิธภัณฑ์ศิลปะและ วัฒนธรรม

15 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in? ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S) Where we want to go? การกำหนดทิศทาง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่จะไป What ‘s we want to become? การกำหนดวิสัยทัศน์

16 หลักการ 1. วิเคราะห์ว่ามีโอกาสอะไรทางธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ E - V - R model ควรเข้าไปทำธุรกิจอะไรดี What business to be in ? GE matrix Growth Strategy 2. เมื่อได้ธุรกิจแล้ว ให้หาว่าธุรกิจที่เลือกมานั้น ตัวสินค้า / บริการคืออะไร ระบุให้ ชัด สำคัญมากว่าสินค้า / บริการนั้นให้คุณค่าอะไรแก่ ลูกค้า Idea - Asset - Value ( Customer Value) BCG Matrix Portfolio strategy 3. มีข้อท้าทายอะไรที่จะทำให้ได้ Value ตามข้อ 2 กลับไปดู Competencies 4. ข้อท้าทายจะนำมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issue Where we want to go ? 5. ประเด็นยุทธศาสตร์ จะนำมาจัดทำวิสัยทัศน์ Vision What to become? 6. กำหนดวัตถุประสงค์ Objective และพันธกิจ Mission Parenting strategy 7. ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

17 Business Concept (Idea-Asset-Value) V (What business we want to be in?) Food safety Health Wellness Tourism Handicraft AssetIdeaValue ResourceOpportunitiesValue

18 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in? ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S) เราจะได้แนวคิดธุรกิจ Business Concept และตัวแบบธุรกิจ Business model ตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็น สิ่งที่บอกให้เรารู้ว่า เกิดธุรกิจขึ้นมาได้ อย่างไร เพื่ออะไร เราคือใคร What we want to become? เราต้องการ เป็นอะไร ภาพความสำเร็จที่อยากเห็นอยาก เป็น ( วิสัยทัศน์ ) Where we want to go? เราจะไปไหน ทิศทาง เป้าหมายที่เราจะไปในอนาคต

19 หาคุณค่าว่าธุรกิจอะไรที่เราควร ทำ V E PEEST model 19 R Valuable Rare difficult to imitate difficult to substitute V value proposition to stakeholders

20 Business Model

21 มอบหมายงานวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 1. งานเดี่ยวไปค้นคว้าเรื่อง Business Concept and Business Model 2. งานกลุ่มไปจัดทำ Business Concept and Business Model 3. ส่งงานทั้งสองภายในวันที่ 8 กรกฎาคม ก่อน 16.00 น.


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Corporate Strategy ครั้งที่ 10 วันที่ 5 กรกฎาคม 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google