งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นหารือผู้ว่าราชการจังหวัด................. โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่มจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นหารือผู้ว่าราชการจังหวัด................. โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่มจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นหารือผู้ว่าราชการจังหวัด................. โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่มจังหวัด

2 วัตถุประสงค์ และผลผลิตหลักโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ – บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่เพื่อตอบสนอง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการตัดสินใจเชิง พื้นที่ – พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กร ภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและ สารสนเทศ ผลผลิต – ร่างแผนพัฒนาสถิติจังหวัดเพื่อการตัดสินของประเด็น ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลในการบริหาร จัดการ Product Champion ที่ได้รับการเลือก อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ KPI ฯลฯ 1

3 สำนักงานสถิติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติเชิง พื้นที่ รองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดย ให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ ประเทศสู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด จึง ได้จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่มจังหวัด 2555 นำร่อง 10 จังหวัด 2556 นำร่อง 2 กลุ่มจังหวัด 2557 พัฒนาข้อมูลสถิติและ สารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่ม จังหวัด 2

4 3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีด ความสามารถในการ แข่งขันด้านการค้า การลงทุน และ บริการ โลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิต สินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การดำรงฐาน วัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการ ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง สุขภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 - 2561 วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรม ล้านนา นำพาประชาอยู่เย็นเป็นสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ และคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่ เย็นเป็นสุข ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การรักษาความ มั่นคงความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 1. เพิ่มมูลค่า การค้าชายแดน 2. เพิ่มมูลค่าการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 1. เพิ่มมูลค่า ผลผลิตทาง การเกษตรสำคัญ ของจังหวัด 2. เพิ่มสัดส่วน สินค้าเกษตรที่ได้ คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 1. เพิ่มรายได้จากการ ท่องเที่ยว 2. เพิ่มจำนวน นักท่องเที่ยว 3. เพิ่มจำนวนแหล่ง วัฒนธรรม 4. เพิ่มจำนวนปราชญ์ ล้านนาและภูมิปัญญา สาขาต่างๆ ได้รับการ ส่งเสริม สืบสาน และ สร้างสรรค์ 1. แก้ไขปัญหาความ ยากจน 2. พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของประชาชน 3. ยกระดับมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน 4. ยกระดับบริการ สาธารณสุขให้ได้ มาตรฐาน 5. แก้ไขปัญหาสังคม และลดความเหลื่อมล้ำ 1. เพิ่มฟื้นที่ป่า 2. ยกระดับการ พัฒนาเมืองให้มี ความสมดุลและ ยั่งยืน 3. ลดปัญหา ความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัย พิบัติ 1. แก้ไข ปัญหายาเสพ ติด 2. ลดปัญหา อาชญากรรม 3. ลด อุบัติเหตุ การจราจรทาง บก 3 แสดงภาพรวม ยุทธศาสตร์ของ จังหวัดตาม แผนพัฒนาจังหวัด

5 ยุทธศา สตร์ 1. พัฒนาสินค้า เกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลค่าการ ผลิต 2. การส่งเสริมการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าผลผลิต เชิงสร้างสรรค์ PC/ CI 3. พัฒนาสังคมคุณธรรม และชุมชนเข้มแข็ง วิสัยทัศน์ “ ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้ ” 4. พัฒนาความอุดม สมบูรณ์และคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ เป็นเมืองน่าอยู่ 5. พัฒนาการบริหารจัดการและเสริมสร้าง ความมั่นคง เศรษฐกิจ => เกษตร -> ปศุสัตว์ -> สุกร เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม สุกรแปรรูป เหตุผล สนับสนุน เศรษฐกิจ -> การ ท่องเที่ยว การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม สังคม –> สังคม และชุมชนเข้มแข็ง การศึกษา สิ่งแวดล้อม –> เมืองน่าอยู่ Green City สังคม –> ความมั่นคงแรงงานต่างด้าว มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดใน ประเทศ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง มูลค่า เพิ่มให้แก่จังหวัด มีแหล่งท่องเที่ยวที่ หลากหลายและมีทุนทาง วัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานการ การสร้างคุณค่าและมูลค่า ด้านการท่องเที่ยว การ บริการ และการผลิต - บุคลากรทางการศึกษามี ความเชี่ยวชาญวิชาหลักใน ระบบการศึกษาที่ไม่เพียงพอ - มีการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณ แนวชายแดนในการประกอบ ธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว มีความต้องการแรงงานไร้ ฝีมือจากแรงงานต่างด้าว และเป็นพื้นที่ติดชายแดน และเป็นทางผ่านการ แรงงานต่างด้าวผิด กฎหมาย 4 จากประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ วิเคราะห์ จากข้อมูล ศักยภาพที่อยู่ในแผน ระบุ PC/CI ในแต่ละประเด็นให้ได้ ใส่เหตุผลสั้นๆ เพื่อ Remind ตนเองในการนำเสนอ ในประเด็นยุทธศาสตร์เกษตร ต้องเลือก PC ให้ได้ และแสดง BCG แสดงไว้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นหารือผู้ว่าราชการจังหวัด................. โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด /18 กลุ่มจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google