งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

2 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกลุ่ม จังหวัด …………..

3 3 1. บทนำ

4 4 ความเป็นมา

5 5 โครงสร้างกลุ่มจังหวัด …….. ประกอบด้วย : 1. จังหวัด............. 2. จังหวัด............ 3. จังหวัด...........

6 6 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกลุ่ม จังหวัด.....................

7 7 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกลุ่มจังหวัด................................................................ วิสัยทัศน์...................................................................................................... เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. 2. 3. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 1. 2. 3. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 ค่าเป้าหมาย

8 8 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)

9 9 พันธกิจของกลุ่มจังหวัด (Mission)

10 10 ประเด็นยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. …1.1... 1.2 4. …4.1... 4.2 3. …3.1... 3.2 2. …2.1... 2.2 เป้าประสงค์ (Goals)

11 11 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดกลุ่ม จังหวัด เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 1.1... 1.2... 2.1... 2.2... 3.1... 3.2... 3.3... ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 4 8 ปี 4 9 ปี 5 0 ปี 5 1 1. … 2. … 3. … ปี 48- 51 ปี 45 ปี 46 ปี 47

12 12 เป้าประสงค์และกลยุทธ์กลุ่ม จังหวัด 1.1 … 3.1 … 2.1 … กลยุทธ์ (Strategies) เป้าประสง ค์ (Goals) 1. … 3. … 2. … จังหวัดที่รับผิดชอบ เลข รหัส อ้างอิง หมายเหตุ : เลขรหัสอ้างอิงได้จัดส่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด CCO เมื่อวันที่ 21 เม. ย. 2548 และสามารถดูได้จาก website สำนักงาน ก. พ. ร. www.opdc.go.th

13 13 3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัด..........................

14 14 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีจังหวัด............................ แผนปฏิบัติการรายปี วิสัยทัศน์...................................................................................................... เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร ( เงิน คน ) โครงการ กลยุทธ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1. 2. 3. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 1. 2. 3. 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 1.1.1 1.2.2 2.1.1 3.1.1 3.2.2 3.2.3 ค่าเป้าหมาย

15 15 วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)

16 16 พันธกิจของจังหวัด (Mission)

17 17 ประเด็นยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์จังหวัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. …1.1... 1.2 4. …4.1... 4.2 3. …3.1... 3.2 2. …2.1... 2.2 เป้าประสงค์ (Goals)

18 18 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดจังหวัด เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) 1.1... 1.2... 2.1... 2.2... 3.1... 3.2... 3.3... ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 4 8 ปี 4 9 ปี 5 0 ปี 5 1 1. … 2. … 3. … ปี 48- 51 ปี 45 ปี 46 ปี 47

19 19 เป้าประสงค์และกลยุทธ์จังหวัด 1.1 … 3.1 … 2.1 … กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงาน รับผิดชอ บ เป้าประสง ค์ (Goals) 1. … 3. … 2. … เลข รหัส อ้างอิง หมายเหตุ : เลขรหัสอ้างอิงได้จัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด CCO เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 และสามารถดูได้จาก website สำนักงาน ก. พ. ร. www.opdc.go.th

20 20 กลยุทธ์จังหวัดและโครงการ โครงการ 1.1 …1.1.1... 1.1.2 2.2 …2.2.1... 2.2.2 2.1 …2.1.1... 2.1.2 1.2 …1.2.1... 1.2.2 กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณที่ ได้รับ จัดสรรใน ปีงบประมาณ พ. ศ.2548

21 21 4. ภาคผนวก

22 22 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats)

23 23 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพจังหวัด (SWOT Analysis) โอกาส (Opportunities) โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats)


ดาวน์โหลด ppt 1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google