งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

2 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกลุ่ม จังหวัด …………..

3 3 1. บทนำ

4 4 ความเป็นมา

5 5 โครงสร้างกลุ่มจังหวัด …….. ประกอบด้วย : 1. จังหวัด จังหวัด จังหวัด

6 6 2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกลุ่ม จังหวัด

7 7 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย

8 8 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)

9 9 พันธกิจของกลุ่มจังหวัด (Mission)

10 10 ประเด็นยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. … … … … เป้าประสงค์ (Goals)

11 11 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดกลุ่ม จังหวัด เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 4 8 ปี 4 9 ปี 5 0 ปี … 2. … 3. … ปี ปี 45 ปี 46 ปี 47

12 12 เป้าประสงค์และกลยุทธ์กลุ่ม จังหวัด 1.1 … 3.1 … 2.1 … กลยุทธ์ (Strategies) เป้าประสง ค์ (Goals) 1. … 3. … 2. … จังหวัดที่รับผิดชอบ เลข รหัส อ้างอิง หมายเหตุ : เลขรหัสอ้างอิงได้จัดส่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด CCO เมื่อวันที่ 21 เม. ย และสามารถดูได้จาก website สำนักงาน ก. พ. ร.

13 13 3. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จังหวัด

14 14 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีจังหวัด แผนปฏิบัติการรายปี วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ สุดท้าย ผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ทรัพยากร ( เงิน คน ) โครงการ กลยุทธ์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย

15 15 วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)

16 16 พันธกิจของจังหวัด (Mission)

17 17 ประเด็นยุทธศาสตร์และ เป้าประสงค์จังหวัด ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. … … … … เป้าประสงค์ (Goals)

18 18 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดจังหวัด เป้าประสงค์ (Goals) ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูล พื้นฐาน (Baseline Data) เป้าหมาย (Targets) ปี 4 8 ปี 4 9 ปี 5 0 ปี … 2. … 3. … ปี ปี 45 ปี 46 ปี 47

19 19 เป้าประสงค์และกลยุทธ์จังหวัด 1.1 … 3.1 … 2.1 … กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงาน รับผิดชอ บ เป้าประสง ค์ (Goals) 1. … 3. … 2. … เลข รหัส อ้างอิง หมายเหตุ : เลขรหัสอ้างอิงได้จัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด CCO เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2548 และสามารถดูได้จาก website สำนักงาน ก. พ. ร.

20 20 กลยุทธ์จังหวัดและโครงการ โครงการ 1.1 … … … … กลยุทธ์ (Strategies) หน่วยงาน รับผิดชอบ งบประมาณที่ ได้รับ จัดสรรใน ปีงบประมาณ พ. ศ.2548

21 21 4. ภาคผนวก

22 22 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กลุ่มจังหวัด (SWOT Analysis) โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats)

23 23 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพจังหวัด (SWOT Analysis) โอกาส (Opportunities) โอกาส (Opportunities) จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ภัยคุกคาม (Threats)


ดาวน์โหลด ppt 1 แบบฟอร์มการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google