งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารเงินสด (Cash Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารเงินสด (Cash Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารเงินสด (Cash Management) Version 1.0

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ ชั่น อ้างอิง ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบริหารเงินสด (Cash Management) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบริหารเงินสด (Cash Management) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● สรุปความต้องการระบบ TOR ● ขั้นตอนการทำงานของระบบ ● รายงาน ● ความต้องการเพิ่มเติม ● ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ CM-I-001พัฒนาให้สามารถนำแฟ้มข้อมูล statement จาก ธนาคารเข้ามาในระบบได้ เพื่อจัดทำงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร (Bank Reconcile) โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล ทีละรายการได้ CMU ขั้นตอนการทำงาน

7 Cash Management Integration Cash Management General Ledger Receivables Payables กระทบยอด Banks Bank Statements Clearing Accounting Copyright © A-HOST, All Right Reserved

8 Reconciliation Process Receive bank statement Load and verify bank statement Perform reconciliation Review results Create journal entries and post to general ledger Use Bank Statement Open Interface Or Enter bank statement manually Copyright © A-HOST, All Right Reserved

9 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

10 Reconciliation Flow Statement จากธนาคาร ส่งคำร้องนำ Statement เข้า Interface CM ส่งคำร้อง Bank Statement Import ส่งคำร้อง Auto Reconcile มีรายการ ที่ยังไม่จับคู่ ใช่ ไม่ Close Statement ส่งคำร้องรายงาน Transactions Available for Reconciliation ทำ Manual Reconcile Cash Management CM Reconcile AR เมื่อทำการ Reconcile ผ่านระบบ CM DR. Cash (Bank) CR. Remittance CM Reconcile AP ทำการ Reconcile ผ่านระบบ CM Dr. Bank Clearing A/C Cr. Cash (Bank)

11 CM ACCOUNTING AR Receipt Classes: กำหนดขั้นตอนการรับชำระ 1. No Remittance: รายการรับเงินที่ไม่ต้องผ่านการนำฝากธนาคาร Receivables Cash Management InvoicesReceipts Reconciliation Process Dr. Receivables Cr. Revenue Dr. Cash Cr. Receivables Status “CLEAR ED”

12 CM ACCOUNTING AR Receipt Classes: กำหนดขั้นตอนการรับชำระ 2. Standard Remittance: รายการรับเงินซึ่งต้องนำฝากธนาคาร Receivables Cash Management InvoicesReceiptsRemittance Dr. Receivables Cr. Revenue Dr. Confirmation Cr. Receivables Dr. Remittance Cr. Confirmation Dr. Cash Cr. Remittance Reconciliation Process Status “CONFIRME D” Status “CLEAR ED” Status “REMITTE D”

13 CM ACCOUNTING AP Payable Cash Management InvoicesPayment Reconciliation Process Dr. Expense Cr. A/P Dr. A/P Cr. Cash Clearing Dr. Cash Clearing Cr. Cash

14 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงานผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ CM-I-002การได้ Statement ธนาคาร ในแต่ละหน่วยงานไม่ พร้อมกัน จะมีการจัดการเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบอย่างไร เนื่องจาก Statement online บางธนาคารต้องมี ค่าใช้จ่าย กองคลัง อื่นๆ

15 ข้อเสนอแนะ Solutions 1Solutions 2 บันทีกบัญชีธนาคาร ตอน Supplier นำเช็คไป ขึ้น เงิน โดยเมื่อ ทำการจ่ายเงิน จะผูกบัญชีพัก แล้วจะ ทำการกลับ รายการลงบัญชีธนาคาร เมื่อทำการ กระทบยอด(Reconcile) กับ Statement ธนาคาร บันทีกบัญชีธนาคารตอนทำจ่ายเงิน จะผูกรหัสบัญชี ธนาคารไว้ และเมื่อStatement ธนาคารมา จะทำการ กระทบยอด(Reconcile)เพื่อตรวจสอบว่าการจ่ายเงิน ในระบบครบและยอดเงินตรงตามที่อยู่ใน Statement หรือไม่ ข้อดี บัญชีธนาคารในระบบจะตรงกับบัญชีธนาคาร เพราะ จะบันทึกบัญชีธนาคารในระบบตามยอดที่มีใน Statement ข้อดี เงินออกจากบัญชีธนาคารเมื่อจ่ายเงิน จะไม่ตกหล่น และ กระทบยอดเพื่อใช้ในการตรวจสอบ สามารถทราบยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารได้ทันที (ถ้าส่งข้อมูลเข้าบัญชีแยกประเภท GL) ข้อจำกัด ถ้าทำการกระทบยอด(Reconcile)จะทำให้บัญชี ธนาคารบันทึกไม่ครบทำให้ ยอดคงเหลือในบัญชี ธนาคารไม่ถูกต้อง ไม่สามารถทราบยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารได้ ทันที เพราะต้องทำการกระทบยอด (Reconcile)ก่อน ข้อจำกัด ถ้าผู้ขายยังไม่มารับเงินค้างหลายๆเดือน เงินบัญชี ธนาคารจะไม่ตรงในระบบ เพราะระบบตัดเงินออก ตั้งแต่ทำรายการจ่ายเงิน การบันทึกบัญชีธนาคารตอนทำจ่าย

16


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารเงินสด (Cash Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google