งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ทำเลที่ตั้งกับความสามารถในการแข่งขัน ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้ง วิธีการประเมินการเลือกทำเลที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ทำเลที่ตั้งกับความสามารถในการแข่งขัน ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้ง วิธีการประเมินการเลือกทำเลที่ตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ทำเลที่ตั้งกับความสามารถในการแข่งขัน ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้ง วิธีการประเมินการเลือกทำเลที่ตั้ง

3 ทำเลที่ตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ต้นทุนต่ำเข้าถึงตลาดได้ง่าย ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ทำเลที่ตั้งยุคใหม่จะเป็นเรื่องของ Supply Chain ทำเลที่ตั้งทั่วไปปัจจุบันจะต้องคำนึงปัจจัยต่อไปนี้ การแข่งขันที่เป็นปัจจัยสัมพันธ์กับตลาด ต้นทุนที่เป็นปัจจัยตัวเงินที่สัมผัสได้ สาเหตุซ่อนเร้นที่เป็นปัจจัยไม่ใช่ตัวเงิน สัมผัสไม่ได้

4 วิธีการปฏิบัติในการเลือกทำเลที่ตั้ง กรอบมหภาค กรอบจุลภาค ชุมชน พื้นที่ภูมิภาคทางตลาด พื้นที่อนุภูมิภาค ทำเลที่ตั้ง

5 Location Analysis Techniques  Break -Even Analysis  Point rating or Factor-rating  Transportation Model  Center-of-gravity  Linear Programming  Delphi technique

6 Break - การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน b) 100 300 500 700 900 Total Cost 10 30 50 70 90 Break-Even Points Production in Units Costs and Revenue ($)

7 Location Rating Factor  Identify important factors  Weight factors (0.00 - 1.00)  Subjectively score each factor (0 - 100)  Sum weighted scores

8 Location Factor Example Labor pool and climate Proximity to suppliers Wage rates Community environment Proximity to customers Shipping modes Air service.30.20.15.10.05 80 100 60 75 65 85 50 65 91 95 80 90 92 65 90 75 72 80 95 65 90 Location Factor Weight Site 1Site 2 Site 3 Scores (0 to 100)

9 Location Factor Example Labor pool and climate Proximity to suppliers Wage rates Community environment Proximity to customers Shipping modes Air service Total Score 24.00 20.00 9.00 11.25 6.50 4.25 2.50 77.50 19.50 18.20 14.25 12.00 9.00 4.60 3.25 80.80 27.00 15.00 10.80 12.00 9.50 3.25 4.50 *82.05 Location Factor Site 1Site 2 Site 3 Weighted Scores

10 The Transportation Model  Ship items at lowest cost  Sources have fixed supplies  Destinations have fixed demand North-West Corner Method Stepping Stone Method Vogel’s Approximation Method

11 Transportation Problem โรงงาน Supply รวม 800 โรงงาน A300 โรงงาน B300 โรงงาน C200 คลังสินค้า Demand 800 คลัง 1 200 คลัง 2200 คลัง 3300 คลัง 4100

12 Shipping Cost Table คลังสินค้า 1234 โรงงาน A B C 241382656142241382656142

13 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 2 8 6 4 2 1 1 6 4 200 300100 2 5 3 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 300 200 300 800

14 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 2 8 6 4 2 1 1 6 4 200 300100 2 5 3 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 300 200 300 800 200100 200 Total cost = 200 x 2 + 100 x4 +100 x 2 +200 x 6 + 100 x 4 +100 x 2 = 2800 บาท

15 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 7 3 6 2 1 9 4 5 7 70904550 4 2 5 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 100 80 75 225

16 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 7 3 6 2 1 9 4 5 7 70904550 4 2 5 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 100 80 75 225 70 3 21 1 2 1 2

17 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 7 3 6 2 1 9 4 5 7 70904550 4 2 5 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 100 80 75 225 70 50 - 2 211 1 3

18 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 7 3 6 2 1 9 4 5 7 70904550 4 2 5 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 100 80 75 225 70 50 - 2 -11 4 2 5

19 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 7 3 6 2 1 9 4 5 7 70904550 4 2 5 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 100 80 75 225 70 50 - 2 -37 - 2 5 85

20 The Transportation Tableau To From A B C Demand คลัง 2 Supply 7 3 6 2 1 9 4 5 7 70904550 4 2 5 คลัง 1 คลัง 4 คลัง 3 100 80 75 225 70 50 5 851515 30 Total cost = 70 x 3 + 85 x 2 + 5 x 1 + 15 x 4 + 30 x 7 + 50 x 4 = 855 บาท

21 เรียนจบหัวข้อนี้แล้วต้องรู้ว่า  เป้าหมายเรื่องการเลือกทำเลที่ตั้งเพื่ออะไร  การเลือกทำเลที่ตั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไร  เทคนิคการเลือกทำเลที่ตั้งมีอะไรบ้าง  หลักการของแต่ละเทคนิคคืออะไร


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 17 มกราคม 2555 การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน ทำเลที่ตั้งกับความสามารถในการแข่งขัน ความสำคัญของการเลือกทำเลที่ตั้ง วิธีการประเมินการเลือกทำเลที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google