งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 1203832 การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ
วันที่ 9 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15%สุ่มเช็คชื่อทุกครั้ง
ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะเรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่มวิชานี้ และส่งไปที่ ก่อน 24 น. วันพฤหัสบดี ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนในธุรกิจ” ส่งวันสุดท้ายของการเรียน ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษางานเดี่ยว จัดทำแผนธุรกิจ 10% แนบท้ายหนังสือที่เขียน กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 ทบทวนที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้ว
กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาแผนธุรกิจที่ชนะ การประกวดในเวทีการประกวดแผนธุรกิจมา 1 แผนพร้อมทั้งวิเคราะห์แผน ดังกล่าวแล้วเตรียมนำมาเสนอ 3 กลุ่มหลัง กลุ่มที่ 4 ถึงกลุ่มที่ 6 ให้แต่ละกลุ่มไปค้นหาเรื่องราว ผู้ประกอบการคนไทยที่สนใจพร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จแล้ว เตรียมมานำเสนอ ทั้งหมดนำเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ส่งชื่อกลุ่มและหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก

4 งานค้นคว้าเดี่ยวเพื่อรวบรวมเขียนเป็นหนังสือ
ค้นและส่งพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม การก่อตั้งธุรกิจ/ การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน Managing the rapid Business growth And beyond

5 Guest speaker อ.ประยูร เป็น MD บริษัท ITO Kin ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครือสหพัฒน์ ร่วมทุนระหว่างสหพัฒน์กับญี่ปุ่น ให้แขกรับเชิญบรรยาย เรื่องราวความสำเร็จในการบริหารบริษัทตั้งแต่ ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ Business Ideas Business concept Business model การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business เริ่มอย่างไร การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนอย่างไร Managing the rapid Business growth And beyond การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยนักศึกษาเตรียมประเด็นมาส่วนหนึ่ง ให้นักศึกษาทุกคนสรุปผลการบรรยายและส่งในวันรุ่งขึ้นตอนเข้าเรียน วันที่ 16 มิถุนายน

6 หัวข้อวันนี้ ดูเอกสารที่สำเนาแจกให้วันแรก
Business Finance กับ Business Plan ดูเอกสารที่สำเนาแจกให้วันแรก

7 สารบัญหนังสือ ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการกับธุรกิจ
ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการกับธุรกิจ ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมธุรกิจกับโลกการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ 3 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ ส่วนที่ 4 ผู้ก่อตั้งและทีม ในการเตรียมความพร้อมทำธุรกิจ ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจ ส่วนที่ 6 การเริ่มต้น พัฒนาและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ ส่วนที่ 7 การออกจากธุรกิจ ภาคผนวก กรณีศึกษาแผนธุรกิจ ( ของตัวเอง) 1 แผน

8 หัวข้อการเรียน ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การก่อตั้งธุรกิจ/ การวิเคราะห์และระดมเงินทุน การเริ่มต้นธุรกิจ การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน นำเสนอ กรณีศึกษา

9 ภาพรวมของวิชา โลกการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการ ธุรกิจ สภาพแวดล้อมธุรกิจ
แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

10 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ
โลกการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept ,Model การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

11 Marketing Operation Finance
Entrepreneur Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Think right Business Ideas Scenario Right think Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Market What business to be in? Technology push Product & Service Demand pull Who are you? Do right things Idea-Assets-Value Life cycle Market share Market growth Business concept Revenue Cost Assets What to become ? Business Model Form of business Individual Partnership Corporation Business Environment Leadership-Focus Business strategy Supplier Company Customer How to compete ? Value chain Business Process Competitor What to perform? Law Regulation Taxation Do things right Business function Marketing Operation Finance Strategic positioning STP Proforma financial statement Goal High return Low risk Liquidity Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Business Plan Cash flow What result ? ROI Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Value of the firm Capital gain Dividend Financial analysis Business is money , money is your : You are business


ดาวน์โหลด ppt วิชา การเป็นผู้ประกอบการและการลงทุนทางธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google