งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 9 มิถุนายน 2556. สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 9 มิถุนายน 2556. สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 9 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 20 % หัวข้อที่จะ เรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่ม วิชานี้ และส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. วันพฤหัสบดี ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบเรียน วิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การเป็น ผู้ประกอบการและการลงทุนในธุรกิจ ” ส่งวันสุดท้ายของ การเรียนcsuntivong@gmail.com ภาวนามยปัญญา ลงมือปฏิบัติ ทำกรณีศึกษางานเดี่ยว จัดทำแผนธุรกิจ 10% แนบท้ายหนังสือที่เขียน กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 กรณีศึกษางานกลุ่ม 25% จัดกลุ่มตามเลขที่เรียงลำดับไป 6 ลำดับ กลุ่มละ 6 คนได้ 6 กลุ่ม 3 กลุ่มแรก กลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้แต่ละกลุ่มไป ค้นหาแผนธุรกิจที่ชนะการประกวดในเวทีการ ประกวดแผนธุรกิจมา 1 แผนพร้อมทั้งวิเคราะห์แผน ดังกล่าวแล้วเตรียมนำมาเสนอ 3 กลุ่มหลัง กลุ่มที่ 4 ถึงกลุ่มที่ 6 ให้แต่ละกลุ่มไป ค้นหาเรื่องราวผู้ประกอบการคนไทยที่สนใจพร้อม ทั้งวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จแล้วเตรียมมานำเสนอ ทั้งหมดนำเสนอในวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ส่งชื่อกลุ่มและหัวข้อที่แต่ละกลุ่มเลือก

4 ค้นและส่งพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม การก่อตั้งธุรกิจ / การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน Managing the rapid Business growth And beyond

5 เป็น MD บริษัท ITO Kin ทำธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้า เครือสหพัฒน์ ร่วมทุนระหว่างสหพัฒน์กับญี่ปุ่น ให้แขกรับเชิญบรรยาย เรื่องราวความสำเร็จในการบริหารบริษัทตั้งแต่ ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ Business Ideas Business concept Business model การวิเคราะห์และระดมเงินทุน Financing Entrepreneur Venture การเริ่มต้นธุรกิจ Start up business เริ่มอย่างไร การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน อย่างไร Managing the rapid Business growth And beyond การแลกเปลี่ยนความเห็นโดยนักศึกษาเตรียม ประเด็นมาส่วนหนึ่ง ให้นักศึกษาทุกคนสรุปผลการบรรยายและส่งใน วันรุ่งขึ้นตอนเข้าเรียน วันที่ 16 มิถุนายน

6 Business Finance กับ Business Plan ดูเอกสารที่สำเนาแจกให้วันแรก

7 ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบการกับธุรกิจ ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมธุรกิจกับโลกการ เปลี่ยนแปลง ส่วนที่ 3 แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ ส่วนที่ 4 ผู้ก่อตั้งและทีม ในการเตรียมความพร้อม ทำธุรกิจ ส่วนที่ 5 การจัดทำแผนธุรกิจ ส่วนที่ 6 การเริ่มต้น พัฒนาและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากธุรกิจ ส่วนที่ 7 การออกจากธุรกิจ ภาคผนวก กรณีศึกษาแผนธุรกิจ ( ของตัวเอง ) 1 แผน

8 1. ภาพรวมของวิชา ผู้ประกอบการกับโลกการเปลี่ยนแปลง 2. คุณลักษณะ และแนวคิดของผู้ประกอบการในโลกใบใหม่ 3. การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แนวคิดและตัวแบบการทำธุรกิจ 4. การประเมินโอกาสในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ 5. ผู้ประกอบการกับการเงินธุรกิจ 6. การจัดทำแผนธุรกิจ 7. การก่อตั้งธุรกิจ / การวิเคราะห์และระดมเงินทุน 8. การเริ่มต้นธุรกิจ 9. การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน 10. นำเสนอ กรณีศึกษา

9 ผู้ประกอบการธุรกิจสภาพแวดล้อมธุรกิจ โลกการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จาก ธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

10 ผู้ประกอบการ Mind set Revolution Competencies &Capability ธุรกิจ Product Innovation สภาพแวดล้อมธุรกิจ New venture Risk & Return Stake-holders โลกการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและโอกาสในการทำธุรกิจ Business Idea, Concept,Model ผู้ก่อตั้งและทีม เตรียมความพร้อม เริ่มธุรกิจ Resource requirement Business form &Legal การจัดทำแผนธุรกิจ Venture plan Financial analysis การเริ่มต้น พัฒนา เก็บเกี่ยว ผลประโยชน์จาก ธุรกิจ การออกจากธุรกิจ

11 Entrepreneur Who are you? Inspiration Challenge Creativity Visionary Knowledge Risk lover Mind set Frame of reference Mental model Mind mapping Form of business Individual Partnership Corporation Goal High return Low risk Liquidity Value of the firm Capital gain Dividend Market Product & Service Demand pull Technology push Life cycle Market share Market growth Business Environment Company Supplier Customer Competitor Strategic positioning STP Scenario Business strategy Business Ideas Business concept Business Model Business Process Business function Marketing Operation Finance Proforma financial statement ROI Cash flow Income statement Revenue - Cost Balanced sheet Investment Financing Revenue Cost Assets Idea-Assets-Value Value chain Leadership-Focus Financial analysis Right think Think right Do right things Do things right Law Regulation Taxation Business Plan Angle Fund Venture Capital Loan Incentives Who are you? What business to be in? What to become ? How to compete ? What to perform? What result ? Business is money, money is your : You are business


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 9 มิถุนายน 2556. สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 15% สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google