งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter8 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter8 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter8 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจประการหนึ่งคือ การแสวงหาผลกำไร การที่ธุรกิจจะทราบผลการดำเนินงานได้นั้นจะต้องมีการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขของจำนวนเงิน ทั้งในด้านการลงทุนที่เป็นทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึงต้นทุนของจำนวนเงินทั้งในด้าน ทรัพย์สิน หนี้สิน และต้นทุนของการผลิต มีรูปแบบสมการในการคำนวณหากำไรมีรูปแบบดังนี้ กำไร = รายได้ ค่าใช้จ่าย 1

2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง กระบวนการในการบันทึกข้อมูลทางการเงินของธุรกิจโดยรวมถึงการบันทึก การจัดประเภท การวิเคราะห์แปลความ และการรายงานข้อมูลทางการเงิน(สมคิด บางโม 2541:130) การจัดการ การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการรวบรวม บันทึก จำแนกและทำสรุปผลข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ กิจการ (สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย)

3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำบัญชี
รัฐบาล บุคคลภายนอก ประโยชน์จากการ ทำบัญชี เจ้าของกิจการ เจ้าหนี้ ผู้บริหาร

4 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี Basic Accounting Concept
ข้อสมมติฐานทางการบัญชีเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย ข้อสมมติฐานทางการบัญชีของไทยเริ่มมีการกำหนดใช้เป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2513 มีทั้งสิ้น 10 ข้อด้วยกันประกอบด้วย -การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี The unit of Measurement คือ การบันทึกบัญชีจึงใช้เงินตราเป็นหน่วยวัดค่าเพื่อความสะดวกและประโยชน์ที่ได้รับ และการบันทึกบัญชีโดยปกติจะใช้หน่วยวัดค่าในขณะที่เกิดรายการนั้นโดยไม่คำนึงอำนาจซื้อที่เปลี่ยนแปลง.

5 -ความเป็นหน่วยงานของการกิจการ The Business Entity
ด้านการบัญชีนั้นมักจะถือว่ากิจการซึ่งดำเนินงานในรูปของบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน สมาคมหรือ มูลนิธิเป็นหน่วยงานหนึ่งแยกออกจากเจ้าของและกิจการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องในการทำบัญชีจึงมักจะระบุหน่วยงานของกิจการนั้นๆ อย่างไรก็ดีหน่วยงานทางการบัญชีนี้อาจจะไม่เหมือนกับความหมายในด้านกฏหมาย - การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม The Objectivity เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อเสนอข้อมูลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนี้มีอยู่หลายฝ่ายด้วยกัน ดังนั้นในด้านข้อมูลการจัดทำเอกสารต่างให้ดีและปราศจากความลำเอียง

6 -รอบเวลา Time Period การบันทึกรายการทางการบัญชีนั้นมักจะทำขึ้นเพื่อช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ใช้งบการเงินก็จะประเมินผลของกิจการ ในช่วงเวลาต่างๆ กันตลอดอายุของกิจการเป็นต้น -ความดำรงอยู่ของกิจการ The going concern or the contimity การดำเนินงานมักจะต้องใช้เวลาด้านการเงิน -ราคาทุน Cost เนื่องจากราคาที่ใช้ข้อมูลหรือเหตุการณ์ทางธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดด้วยกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเปรียบเทียบราคาของข้อมูล - การเกิดขึ้นของรายได้ Revenue Recognition กิจการทุกแห่งจะมีรายได้ แต่อาจจะมีแหล่งของรายได้ต่างกันไป

7 การจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้ Matching Cost and Revenue
จุดประสงค์อย่างหนึ่งของการบันทึกบัญชี ก็คือ การหาผลการดำเนินงานนั่น หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น - เงินค้าง The Accrual Basic ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานนั้น นักบัญชีพยายามหารายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นงวดที่พิจารณาอยู่อย่างแท้จริง - โดยประมาณ Estimated เนื่องจากการคำนวณกำไรขาดทุนต้องอาศัยการปันส่วนรายได้ และค่าใช้จ่ายในรอบบัญชี ซึ่งการดำเนินงานมีความไม่แน่นอน มีความเสี่ยงภัยต่อเนื่องและสลับซับซ้อน นักบัญชีจึงจำเป็นต้องทำการประมารสิ่งเหล่านี้โดยอาศัยดุลยพินิจ ตามความเห็นของ Grady

8 - ความสม่ำเสมอ Consistency เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีให้ได้ผลนั้นจำเป็นต้องศึกษาถึงข้อมูลในอดีต และนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบถึงผลแตกต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง - การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ Disclosure การเสนอรายงานหรือขอมูลทางบัญชี นักบัญชีจะต้องทำรายงานที่ไม่ก่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินหลงผิดหรือเข้า

9 งบการเงิน Financial Statement
งบดุล สูตร สินทรัพย์ = หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ คำนวณสูตรตามเอกสารหรือหนังสือของนักศึกษาได้เลยครับ 138


ดาวน์โหลด ppt Chapter8 การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google