งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter8 การบัญชีและการ วิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจ ประการหนึ่งคือ การแสวงหาผลกำไร การที่ ธุรกิจจะทราบผลการดำเนินงานได้นั้นจะต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter8 การบัญชีและการ วิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจ ประการหนึ่งคือ การแสวงหาผลกำไร การที่ ธุรกิจจะทราบผลการดำเนินงานได้นั้นจะต้องมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter8 การบัญชีและการ วิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจ ประการหนึ่งคือ การแสวงหาผลกำไร การที่ ธุรกิจจะทราบผลการดำเนินงานได้นั้นจะต้องมี การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขของจำนวนเงิน ทั้ง ในด้านการลงทุนที่เป็นทรัพย์สิน หนี้สิน รวมถึง ต้นทุนของจำนวนเงินทั้งในด้าน ทรัพย์สิน หนี้สิน และต้นทุนของการผลิต มีรูปแบบ สมการในการคำนวณหากำไรมีรูปแบบดังนี้ กำไร = รายได้ - ค่าใช้จ่าย

2 ความหมายของการบัญชี การบัญชี หมายถึง กระบวนการในการบันทึกข้อมูล ทางการเงินของธุรกิจโดยรวมถึงการบันทึก การจัด ประเภท การวิเคราะห์แปลความ และการรายงาน ข้อมูลทางการเงิน ( สมคิด บางโม 2541:130) การจัดการ การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการรวบรวม บันทึก จำแนกและทำสรุปผลข้อมูลอัน เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชีคือ กิจการ ( สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย )

3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำ บัญชี ประโยชน์จากการ ทำบัญชี เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหนี้ บุคคลภายนอก รัฐบาล

4 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี Basic Accounting Concept ข้อสมมติฐานทางการบัญชีเป็นแนวทางในการประกอบ วิชาชีพทางการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย ข้อสมมติฐานทางการบัญชีของไทยเริ่มมีการกำหนดใช้ เป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2513 มีทั้งสิ้น 10 ข้อด้วยกันประกอบด้วย - การใช้หน่วยเงินตราในการบัญชี The unit of Measurement คือ การบันทึกบัญชีจึงใช้เงินตราเป็นหน่วยวัดค่าเพื่อ ความสะดวกและประโยชน์ที่ได้รับ และการบันทึก บัญชีโดยปกติจะใช้หน่วยวัดค่าในขณะที่เกิดรายการ นั้นโดยไม่คำนึงอำนาจซื้อที่เปลี่ยนแปลง.

5 - ความเป็นหน่วยงานของการกิจการ The Business Entity ด้านการบัญชีนั้นมักจะถือว่ากิจการซึ่งดำเนินงานใน รูปของบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างร้าน สมาคมหรือ มูลนิธิเป็นหน่วยงานหนึ่งแยกออกจากเจ้าของและ กิจการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องในการทำบัญชีจึงมักจะระบุ หน่วยงานของกิจการนั้นๆ อย่างไรก็ดีหน่วยงาน ทางการบัญชีนี้อาจจะไม่เหมือนกับความหมายใน ด้านกฏหมาย - การใช้หลักฐานอันเที่ยงธรรม The Objectivity เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อเสนอ ข้อมูลต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงบ การเงินนี้มีอยู่หลายฝ่ายด้วยกัน ดังนั้นในด้านข้อมูล การจัดทำเอกสารต่างให้ดีและปราศจากความ ลำเอียง

6 - รอบเวลา Time Period การบันทึกรายการทางการ บัญชีนั้นมักจะทำขึ้นเพื่อช่วงเวลาหนึ่ง ผู้ใช้งบ การเงินก็จะประเมินผลของกิจการ ในช่วงเวลาต่างๆ กันตลอดอายุของกิจการเป็นต้น - ความดำรงอยู่ของกิจการ The going concern or the contimity การดำเนินงานมักจะต้องใช้เวลาด้าน การเงิน - ราคาทุน Cost เนื่องจากราคาที่ใช้ข้อมูลหรือ เหตุการณ์ทางธุรกิจนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิด ด้วยกัน ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเปรียบเทียบ ราคาของข้อมูล - การเกิดขึ้นของรายได้ Revenue Recognition กิจการทุกแห่งจะมีรายได้ แต่อาจจะมีแหล่งของ รายได้ต่างกันไป

7 การจับคู่ค่าใช้จ่ายกับรายได้ Matching Cost and Revenue จุดประสงค์อย่างหนึ่งของการบันทึกบัญชี ก็คือ การ หาผลการดำเนินงานนั่น หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างรายได้ และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น - เงินค้าง The Accrual Basic ในการคำนวณกำไร หรือขาดทุนจากการดำเนินงานนั้น นักบัญชีพยายาม หารายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นงวดที่ พิจารณาอยู่อย่างแท้จริง - โดยประมาณ Estimated เนื่องจากการคำนวณ กำไรขาดทุนต้องอาศัยการปันส่วนรายได้ และ ค่าใช้จ่ายในรอบบัญชี ซึ่งการดำเนินงานมีความไม่ แน่นอน มีความเสี่ยงภัยต่อเนื่องและสลับซับซ้อน นัก บัญชีจึงจำเป็นต้องทำการประมารสิ่งเหล่านี้โดย อาศัยดุลยพินิจ ตามความเห็นของ Grady

8 - ความสม่ำเสมอ Consistency เนื่องจากการใช้ ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชีให้ได้ผลนั้น จำเป็นต้องศึกษาถึงข้อมูลในอดีต และนำมา เปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบถึงผลแตกต่างที่เกิดขึ้น ในแต่ละช่วง - การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ Disclosure การ เสนอรายงานหรือขอมูลทางบัญชี นักบัญชีจะต้อง ทำรายงานที่ไม่ก่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงินหลง ผิดหรือเข้า

9 งบการเงิน Financial Statement งบดุล สูตร สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ คำนวณสูตรตามเอกสารหรือหนังสือของนักศึกษา ได้เลยครับ 138


ดาวน์โหลด ppt Chapter8 การบัญชีและการ วิเคราะห์งบการเงิน วัตถุประสงค์โดยทั่วไปของการประกอบธุรกิจ ประการหนึ่งคือ การแสวงหาผลกำไร การที่ ธุรกิจจะทราบผลการดำเนินงานได้นั้นจะต้องมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google