งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556

2 สุตมยปัญญา ฟังอาจารย์เล่า เข้าชั้นเรียน 20 % สุ่ม เช็คชื่อทุกครั้ง ไม่มาหรือสายเกิน 15 นาที หักครั้งละ 2 คะแนน จินตมยปัญญา ค้นคว้าด้วยตัวเอง 15 % หัวข้อที่จะ เรียนสัปดาห์ถัดไป ค้นในอินเตอร์เน็ต ส่งไฟล์ที่ค้นเป็น ppt. หรือ pdf. File สรุปผลการค้นออกมาเหมือนกับการเขียนหนังสือ 1 เล่ม วิชานี้ และส่งไปที่ csuntivong@gmail.com ก่อน 24 น. ก่อนวันเรียนถัดไป ส่งเลยเวลาหัก 2 คะแนน เมื่อจบ เรียนวิชานี้แล้วให้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อ “ การบริหาร การผลิต ” 20% ส่งวันสุดท้ายของการเรียนcsuntivong@gmail.com ภาวนามยปัญญา ทดสอบย่อย 3 ครั้งๆละ 5 % 15% สอบปลายภาค 30% ออกเป็นกรณีศึกษา 1 กรณีศึกษา ไม่อนุญาตให้นำหนังสือเข้าห้องสอบ

3 ประกาศมอบหมายงานบน web วันที่ 7 ► ► ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ ย้อนหลังเรื่อง Businessand Operation Management Operation system Evolution of Operation management ส่งภายในวันจันทร์ที่ 10 มิยก่อนเที่ยงคืน ชัยยศ 7 มิย

4 ประกาศมอบหมายงานบน web วันที่ 11 ► ► ให้แต่ละคนไปค้นคว้าหัวข้อ เรื่อง Operation Strategy ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิย ก่อนเที่ยงคืน ชัยยศ 11 มิย

5 ► ► ความหมาย “ ธุรกิจ “ หน้าที่ และเป้าหมายธุรกิจ ► ► ความหมายการบริหาร หน้าที่และ เป้าหมาย ► ► ความหมายการผลิต หน้าที่และเป้าหมายการ ผลิต ► ► ผู้บริหารและทักษะการบริหารการผลิต ► ► ระบบการผลิต การแปลงสภาพ ► ► ผลิตภาพ productivity ► ► วิวัฒนาการการบริหารการผลิต

6 ทบทวนหัวข้อคราวที่แล้ว ► อธิบายขอบเขตเนื้อหาของวิชา เพื่อไปจัดทำ สารบัญหนังสือ ► มอบหมายงานค้นคว้าเรื่องที่ 1 พร้อมทั้งตัวอย่าง งานค้นคว้า ► ธุรกิจ กับ การบริหารการผลิต ► วิวัฒนาการการบริหารการผลิต ► การบริหารการผลิตในโลกการเปลี่ยนแปลง

7 ส่วนที่ 1 การเลือกกลยุทธ์กระบวนการผลิต ► ► ความรู้พื้นฐานการบริหารการผลิต ระบบธุรกิจ หน้าที่ ธุรกิจ ผู้บริหารการผลิต วิวัฒนาการการผลิต ► ► ระบบการผลิตและเป้าหมายการผลิต ► ► กลยุทธ์กระบวนการผลิต การตัดสินใจและการพยากรณ์ ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการผลิต 4 4 การออกแบบกำลังการผลิต 5 5 การเลือกทำเลที่ตั้ง 6 6 การวางผัง 7 7 การวางแผนกำลังพลและออกแบบงาน สารบัญหนังสือ

8 ส่วนที่ 3 การวางแผนและควบคุมการผลิต 7. การวางแผนการผลิตรวมและการกำหนดตารางการผลิต แม่บท 8. การบริหารวัสดุ 9. การบริหารสินค้าคงคลัง 10. การกำหนดตารางการผลิต 11 การควบคุมคุณภาพ 12. การบำรุงรักษา สารบัญหนังสือ ( ต่อ )

9 OM: Evolution Industrial Engineering Production Management Operations Management

10

11

12 Business Proposition Profits = Quantity (Revenue - Cost) 3 most fundamental variables in Business MARGIN

13 Goal – Increase profit Goal – Increase profit Profit = Total Revenue – Total Cost Profit = Total Revenue – Total Cost Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC) Profit = (Price) (Qty) – (FC + VC) The Logic

14 Classification of OM Systems IIBased on nature of output. ManufacturingService ManufacturingService Tangible outputIntangible Tangible outputIntangible Capital intensiveLabor intensive Capital intensiveLabor intensive Highly automatedNot Highly automatedNot Higher productivityLower productivity Higher productivityLower productivity Lower cost/unitHigher cost/unit Lower cost/unitHigher cost/unit

15 Classification of OM Systems (continued) ManufacturingService Less customer contact More Located close to Close to resources customer Output inventoriable Not inventoriable Standardized outputCustomized

16 Current trend – Best of both Worlds From Manufacturing: Lower cost/unit Higher productivity Speed From Service: CustomizationVariety Customer contact

17 Transformation Process - People - Plants - Parts - Processes - Planning and Control Energy Materials Labour Capital Information Goods or Services Feedback Value Added Input Output

18 They are all operations Retail operation Back office operation in a bank Take-out / restaurant operation Kitchen unit manufacturing operation Operation หมายถึง กิจการผลิต หรือ บริการก็ได้ เป็นกระบวนการแปลงสภาพ (Transformation) input ไปเป็น output

19 OperationsExamples Goods Producing,Farming, mining, construction manufacturing, power generation Storage/TransportationWarehousing, trucking, mail service, moving, taxis, buses, hotels, airlines ExchangeRetailing, wholesaling, banking, renting, leasing, library, loans EntertainmentFilms, radio and television, concerts, recording CommunicationNewspapers, radio and television newscasts, telephone, satellites

20 InputsProcessingOutputs Raw Vegetables Cleaning Canned vegetables Metal SheetsMaking cans WaterCutting Energy Cooking Labour Packing Building Labeling Equipment

21 InputsProcessingOutputs Doctors, nursesExamination Healthy patients HospitalSurgery Medical SuppliesMonitoring EquipmentMedication LaboratoriesTherapy

22 Characteristic Output Customer contact Uniformity of input Labour content Uniformity of output Measurement of productivity Manufacturing Tangible Low High Low High Easy High Service Intangible High Low High Low Difficult Low Opportunity to correct quality problems High

23 ► ► โลกเปลี่ยนไป ► ► ลูกค้าฉลาดขึ้น ► ► เปลี่ยนจาก Make and Sell ► ► มาเป็น Sense and Response

24 Wind of Change Internet Globalization Hyper competition

25 Globalization Technological Revolution New Competitive Landscape Increasing strategic discontinuities Blurring of industry boundaries Hypercompetitive markets Increasing focus on innovation and continuous learning Changing career dynamics and employee expectations New Competitive Landscape Increasing strategic discontinuities Blurring of industry boundaries Hypercompetitive markets Increasing focus on innovation and continuous learning Changing career dynamics and employee expectations แรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

26 Changes Past Present Inventory Good Bad Speed Not important Essential Strategy Dedicated Flexible Quality Desirable Critical Customer Not Educated Capacity Shortage Excess Market Regional Global

27 Inputs Transformation Process Outputs Consumer Research Input Transformation Process (Value Adding) Output Operation System Sell Make Respond Sense ผลิตสินค้าให้ขายได้เลย Sense and Response Less for More โลกใบใหม่

28 การทำธุรกิจ สมัยก่อน ► ► make and sell ► ► Specialization ► ► Standardization ► ► Cost + Margin ► ► โลกของผู้ขาย ► ► Geography ► ► Functional (Silo) ► ► Sense and Response ► ► Multi-skill ► ► Customization ► ► Value creation ► ► โลกของผู้ซื้อ ► ► Global village ► ► Process (Conveyor) ► ► Inter-disciplinary การทำธุรกิจสมัย นี้

29 ทำไว้รอขาย ทำตามใจลูกค้า ทำมากๆ ผลิตมากตามแต่ลูกค้าต้องการ ยังพัฒนาอยู่บนกระบวนทัศน์เดิม ยังแข่งขันลอกเลียนแบบ ตามกระแส ฟันราคา ผู้ประกอบการ ไทยวันนี้ ผู้ประกอบการ ไทยวันนี้ เศรษฐกิ จโลก วันนี้ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การแข่งขัน เน้นความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ new competitive paradigm งานนวัตกรรม ทำเหมือนๆกัน

30 GoalHighestQualityLowestCostShortest Lead Time Fastestrespond SafetyMoralEnvironment Ethics Competitive factors SocialEmployee


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการผลิต 11 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google