งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 1-3 กระประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 4-5 การประชุม Stakeholder การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 2 การจัดทำแผนปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 1-3 กระประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 4-5 การประชุม Stakeholder การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 2 การจัดทำแผนปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 1-3 กระประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 4-5 การประชุม Stakeholder การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 2 การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ อก.

2 2 StrategicChoices SWOT & GAP Analysis Mission Vision Revision StrategyDirectiveAnalysis (SDA Matrix) Macro Perspective Review of Policies and Plans Past Performance Stakeholder Needs Best Practices © 2007 BSM.DIP

3 3

4 ปรับปรุง ขั้นตอน แนะนำ โครงการ ใหม่ ปรับปรุง KPI

5 ตัวอย่างของข้อเสนอแนะ การปรับปรุงขั้นตอน ระยะเวลาการฝีกอบรมและปรึกษาแนะนำ หลักสูตรที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น และมีการปฏิบัติมากขึ้น แก้ปัญหาความซ้ำซ้อน/ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ขยายบริการเชิงรุก Cluster ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และเน้นตลาดเพิ่มขึ้น นิยามศัพท์ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการใหม่ จัดตั้ง Working Group (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ) ภาครัฐและเอกชนร่วม ดำเนินการอย่างใกล้ชิด ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมเองก็ควรมีกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้วย

6 ตัวอย่างของข้อเสนอแนะ การปรับปรุง KPI ใช้ตัวชี้วัดความอยู่รอดของธุรกิจ หรือการรักษาสถานภาพ ของกิจการ มากกว่า ความสำเร็จในการเกิดผู้ประกอบการ ลดปริมาณผลผลิต แต่เพิ่มผลสัมฤทธิ์ (งบประมาณเท่าเดิม) ปรับลดตัวชี้วัด เช่น ในกลยุทธ์ที่ 1.1, 1.3 เป็นต้น ควรนำ KPI ของอุตสาหกรรมเป้าหมายมาใช้ในการวางแผน ด้วย

7 ตัวอย่างของข้อเสนอแนะ โครงการ/กิจกรรมใหม่ Cluster วิสาหกิจชุมชน สร้างต้นแบบอุตสาหกรรมชุมชนที่เป็น Best Practices จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางแต่ละอุตสาหกรรม มีกองทุนสนับสนุน SMEs ที่ระบุเป็นการเฉพาะ สร้างระบบการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ (ที่เกษียณอายุ) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

8 8 “เป็นองค์กรหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

9 9 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจ อุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถใน การประกอบการ ที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

10 10

11 11 Enhancing Entrepreneur Capability Awareness Investment Opportunity Successor Development Upgrading

12 12 เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เกิดสังคมการประกอบการที่เข้มแข็ง กลยุทธ์การดำเนินงาน

13 13 Growth & Sustainability Productivity Growth Technology & Innovation Energy Efficiency Clustering Outward Investment Sufficiency Economy Corporate Governance Digitalization Continuous Improvement

14 14 เป้าประสงค์ เสริมสร้างศักยภาพการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรม กลยุทธ์การดำเนินงาน

15 15 Enabling Factors Financial Capital Market Access Human Capital Machine & Laboratory Information Knowledge Matching

16 16 เป้าประสงค์ เพิ่มโอกาสในการประกอบการ กลยุทธ์ดำเนินงาน

17 17 Enhancing Organization Efficiency Efficient System Capable Human Resource Good Governance

18 18 เป้าประสงค์ เพิ่มสมรรถนะการให้บริการขององค์กร กลยุทธ์การดำเนินงาน

19 ยุทธศาสตร์ที่ 1ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์ที่ 3ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างผู้ประกอบการ ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและผลิต ภาพอุตสาหกรรม เงินทุนหมุนเวียนพัฒนาระบบ E-Service สร้างและพัฒนาทายาท ธุรกิจ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาผู้ให้บริการพัฒนาประสิทธิภาพและ คุณภาพการให้บริการ พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรม จัดการพลังงานแบบ สมบูรณ์ บริการข้อมูลสารสนเทศพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Hand-in-Handถ่ายทอด เทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่า พัฒนาขีดความสามารถใน การแข่งขันด้วย IT ศูนย์นวัตกรรมการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ พัฒนาขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีการผลิต และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มจากองค์ ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาการรวมกลุ่มและ เชื่อมโยงอุตสาหกรรม

20 งบประมาณรวม 4,217 ล้านบาท ยุทธศาสตร์ 4 232 (5%)

21 บูรณาการ ทำงานด้าน ยุทธศาสตร์ กับหน่วยงาน ใน อก. บูรณา การ ภายใน กสอ. สร้างนัก ยุทธศาสตร์ กสอ.


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 1-3 กระประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 1 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที 4-5 การประชุม Stakeholder การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที 2 การจัดทำแผนปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google