งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างกฎหมายภาษี จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างกฎหมายภาษี จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างกฎหมายภาษี จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

2 ภาษีคืออะไร สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทน โดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร และนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทน โดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจาก ภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการ กู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุน โดยรัฐบาล เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจาก ภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการ กู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุน โดยรัฐบาล

3 วัตถุประสงค์ในการเก็บ ภาษีอากร เป็นการหารายได้ให้แก่รัฐบาล เป็นการหารายได้ให้แก่รัฐบาล เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ ส่งเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการค้า ส่งเสริมความเจริญเติบโตธุรกิจการค้า รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน ช่วยควบคุมการบริโภคของประชาชน สนองนโยบายบางประการของรัฐบาล สนองนโยบายบางประการของรัฐบาล

4 ประเภทของภาษีอากร ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีศุลกากร ภาษีส่วนท้องถิ่น ภาษีส่วนท้องถิ่น

5 ลักษณะของภาษีอากรที่ดี มีความเป็นธรรม มีความเป็นธรรม มีความแน่นอนและชัดเจน มีความแน่นอนและชัดเจน มีความสะดวก มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาล มีความยืดหยุ่น มีความยืดหยุ่น

6 ภาษีสรรพากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ อากรแสตมป์

7 โครงสร้างภาษี หน่วยภาษี หน่วยภาษี ฐานภาษี ฐานภาษี อัตราภาษี อัตราภาษี วิธีการเสียภาษี วิธีการเสียภาษี วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษี วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษี

8 หน่วยภาษี _ ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ คณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษี

9 หน่วยภาษี _ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชนจำกัด กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดย รัฐบาล ตปท. หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ กิจการซึ่งดำเนินการเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดย รัฐบาล ตปท. หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศ กิจการร่วมค้า (join venture) กิจการร่วมค้า (join venture) มูลนิธิ / สมาคม ที่มิใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามประกาศรัฐมนตรีฯ มูลนิธิ / สมาคม ที่มิใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ตามประกาศรัฐมนตรีฯ นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีฯกำหนด และได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีฯ นิติบุคคลอื่นที่อธิบดีฯกำหนด และได้รับอนุมัติจาก รัฐมนตรีฯ

10 ฐานภาษี รายได้ รายได้ การบริโภค การบริโภค ความมั่งคั่ง ความมั่งคั่ง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกำไรสุทธิ

11 อัตราภาษี อัตราก้าวหน้า (progressive rate) อัตราคงที่ (flat rate) อัตราถอยหลัง (regressive rate)

12 อัตราก้าวหน้า (progressive rate) อัตราก้าวหน้า (progressive rate) 5% - 37% 5% - 37% 1 – 100,000 บาท 5% 1 – 100,000 บาท 5% 100,001 – 500,000 บาท 10% 100,001 – 500,000 บาท 10% 500,001 – 1,000,000 บาท 20% 500,001 – 1,000,000 บาท 20% 1,000,001 – 4,000,000 บาท 30% 1,000,001 – 4,000,000 บาท 30% 4,000,001 ขึ้นไป 37% 4,000,001 ขึ้นไป 37% อัตราคงที่ (flat rate) อัตราคงที่ (flat rate) ม.40(2) – (8) ตั้งแต่ 60,000 บาท 0.5% ของเงินได้พึงประเมิน ม.40(2) – (8) ตั้งแต่ 60,000 บาท 0.5% ของเงินได้พึงประเมิน อัตราภาษี _ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

13 อัตราภาษี _ ภาษีเงินได้นิติ บุคคล อัตราก้าวหน้า สำหรับ SME อัตราก้าวหน้า สำหรับ SME อัตราคงที่ อัตราคงที่ บริษัทจำกัดทั่วไป 30% บริษัทจำกัดทั่วไป 30% กำไรสุทธิอัตราภาษี 1- 1,000,000 (20%) 15% 1,000,001-3,000,00025% 3,000,001 ขึ้นไป 30%

14 อัตราภาษี _ ภาษีเงินได้นิติ บุคคล บริษัทในตลาด หลักทรัพย์ บริษัทในตลาด หลักทรัพย์ กำไรสุทธิอัตราภาษี ก่อน 6 กันยายน 2544 1-300,000,000025% 300,000,001 ขึ้น ไป 30% ตั้งแต่ 6 กันยายน 2544 กำไรสุทธิ25% * เป็นเวลา 5 รอบบัญชี นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 6 กันยายน 2544 ( พรฎ. 387 พ. ศ. 2544)

15 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา _ วิธีการ เสียภาษี วิธีประเมินตนเอง (self-assessment) วิธีประเมินตนเอง (self-assessment) วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีหักภาษี ณ ที่จ่าย (withholding/ deduction at source) Advance Tax VS Final Tax วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน วิธีประเมินโดยเจ้าพนักงานประเมิน (authoritative assessment)

16 วิธีหาข้อยุติในปัญหาภาษี การอุทธรณ์ภาษี การอุทธรณ์ภาษี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ศาลภาษีอากรกลาง ศาลภาษีอากรกลาง

17 การบังคับให้เป็นไปตามบัญญัติ ของกฎหมายภาษีอากร โทษทางแพ่ง โทษทางแพ่ง เบี้ยปรับ (penalty) และเงินเพิ่ม (interest) เบี้ยปรับ (penalty) และเงินเพิ่ม (interest) โทษทางอาญา โทษทางอาญา โทษปรับและโทษจำคุก โทษปรับและโทษจำคุก

18 การตีความกฎหมายภาษีอากร ต้องตีความโดยเคร่งครัด ต้องตีความโดยเคร่งครัด ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย ต้องคำนึงถึงความเป็นเอกเทศของ กฎหมายภาษีอากร ต้องคำนึงถึงความเป็นเอกเทศของ กฎหมายภาษีอากร ไม่ต้องคำนึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่ง เจตนาเสมอ ไม่ต้องคำนึงถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่ง เจตนาเสมอ การตีความคำที่กฎหมายภาษีอากรมิได้ บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องตีความตาม ความหมายที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไป หรือตามที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้ การตีความคำที่กฎหมายภาษีอากรมิได้ บัญญัติไว้เป็นพิเศษ ต้องตีความตาม ความหมายที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไป หรือตามที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้บัญญัติไว้


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างกฎหมายภาษี จิตรา ณีศะนันท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google