งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ค่าลดหย่อน (Allowance) จิตรา ณีศะนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ค่าลดหย่อน (Allowance) จิตรา ณีศะนันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ค่าลดหย่อน (Allowance) จิตรา ณีศะนันท์

2 ค่าลดหย่อนตามมาตรา 47   ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล กรณีผู้มีเงินได้เป็นบุคคลธรรมดา ( ม. 47(1)( ก )) กรณีผู้มีเงินได้เป็นผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ( ม.47(4)) กรณีผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ( ม.47(5)) กรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ บุคคล ( ม.47(6))   ค่าลดหย่อนคู่สมรส ( ม.47(1)( ข ))   ค่าลดหย่อนบุตร ( ม.47(1)( ค ))   ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร ( ม.47(1)( ฉ ))   ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ( ม.47(1)( ง ))

3 ค่าลดหย่อนตามมาตรา 47_2   ค่าลดหย่อนเงินสะสมกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ ( ม.47(1)( ช ))   ค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่ อาศัย ( ม.47(1)( ซ ))   ค่าลดหย่อนเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ( ม.47(1)( ฌ ))   ค่าลดหย่อนบิดามารดา ( ม.47(1)( ญ ))   ค่าลดหย่อนเงินบริจาค ( ม.47(7) พรฏ.458, 420, 428)

4 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพ ครอบครัว   ค่าลดหย่อนส่วนตัวผู้มีเงินได้ ( ม.47(1)( ก )) – 30,000 บาท   ค่าลดหย่อนคู่สมรสของผู้มีเงินได้ ( ม.47(1)( ข ) (2) (3)) คู่สมรสไม่มีเงินได้ คู่สมรสมีเงินได้ประเภทอื่นนอกจาก ม.40(1) ( ยื่นรวม ) คู่สมรสมีเงินได้ประเภท ม.40(1) และแยกยื่น ความเป็นสามีภริยามิได้อยู่ตลอดปีภาษี ( ม.47(2)) ผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ( ม.47(3))

5 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพ ครอบครัว _2   ค่าลดหย่อนบุตร ( ม.47(1)( ค )) บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมของผู้มีเงิน ได้ บุตรบุญธรรมให้หักลดหย่อนในฐานะที่เป็นบุตร บุญธรรมแค่เพียงฐานะเดียว บุตรชอบด้วยกฎหมายของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ บุตรต้องมีเงินได้พึงประเมินน้อยกว่า 15,000 บุตรที่เกิดก่อน 2522 ไม่จำกัดจำนวน บุตรที่เกิดตั้งแต่ปี 2522- รวมกับบุตรที่เกิดก่อน 2522 ได้ไม่เกิน 3 คน อายุไม่เกิน 25 และศึกษา / บุตรผู้เยาว์ / คนไร้ ความสามารถ / คนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เกิน 3 คน

6 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพ ครอบครัว _3   ค่าลดหย่อนบุตร ( ต่อ ) กรณีความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี ยื่นรวม แยกยื่น ( ม.47(2)) กรณีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ( ม.47(2)) กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย ( ม.47(3))

7 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพ ครอบครัว _4  ค่าลดหย่อนการศึกษาบุตร ( ม.47(1)( ฉ )) ศึกษาในประเทศไทย ศึกษาในประเทศไทย 2,000 บาทต่อบุตร 2,000 บาทต่อบุตร กรณีความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี กรณีความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษี ยื่นรวม ยื่นรวม แยกยื่น แยกยื่น กรณีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ( ม.47(3)) กรณีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ( ม.47(3)) กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย กรณีผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทย

8 ค่าลดหย่อนตามสถานภาพ ครอบครัว _5   ค่าลดหย่อนอุปการะบิดามารดา ( ม.47(1)( ญ )) บิดามารดาของผู้มีเงินได้ อายุ 60 ปีขึ้นไป มีเงินได้พึงประเมินไม่กิน 30,000 บิดามารดาของคู่สมรสของผู้มีเงินได้ กรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้ กรณีความเป็นสามีภริยามิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี

9 ค่าลดหย่อนเป็นผู้อยู่ใน ประเทศไทย มิได้เป็นผู้อยู่ใน ประเทศไทย ส่วนตัวผู้มีเงินได้ 30,000 คู่สมรส เป็นผู้อยู่ใน ปทท 30,000 มิได้เป็นผู้อยู่ใน ปทท 30,000- บุตรของผู้มีเงิน ได้ เป็นผู้อยู่ใน ปทท + ศึกษา คนละ 17,000 เป็นผู้อยู่ใน ปทท ไม่ศึกษา คนละ 15,000 มิได้เป็นผู้อยู่ใน ปทท คนละ 15,000 - บิดามารดา เป็นผู้อยู่ใน ปททคนละ 30,000 มิได้เป็นผู้อยู่ใน ปทท คนละ 30,000 -

10 ค่าลดหย่อนตามกฎกระทรวง 126 และ 266   ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา ( กฎกระทรวง 126 ข้อ 2(76))   ค่าซื้อหน่วยลงทุนใน RMF และ LTF


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ค่าลดหย่อน (Allowance) จิตรา ณีศะนันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google