งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

177312 Faculty of Law การรับมรดก แทนที่ เหตุในการรับ มรดกแทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ไม่ได้ บุคคลซึ่งจะ แทนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "177312 Faculty of Law การรับมรดก แทนที่ เหตุในการรับ มรดกแทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ไม่ได้ บุคคลซึ่งจะ แทนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 177312 Faculty of Law การรับมรดก แทนที่ เหตุในการรับ มรดกแทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ไม่ได้ บุคคลซึ่งจะ แทนที่

3 เหตุที่จะทำให้เกิดการรับมรดกแทนที่ ได้แก่ บุคคลที่จะเป็นทายาทตามมาตรา 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความตาย ก่อนเจ้ามรดก 177312 Faculty of Law

4 ข้อสังเกต การที่ทายาทตาม ม.1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความพร้อมกับเจ้ามรดก ทายาทดังกล่าวไม่มีสิทธิรับมรดกของเจ้า มรดก แต่การที่ทายาทตาม ม. 1629 (1) (3) (4) หรือ (6) ถึงแก่ความพร้อมกับเจ้า มรดก ผู้สืบสันดานของทายาทนั้นมีสิทธิ รับมรดกแทนที่ ทายาทนั้นได้ 177312 Faculty of Law

5 เจ้ามรดกตายทายาทตาย เจ้ามรดกตายทายาทตาย เจ้ามรดกและทายาทตายพร้อมกัน รับมรดกตามปกติ รับมรดกแทนที่ มรดกตกทอดแก่ผู้สืบสันดาน ผู้สืบสันดานเข้ารับมรดกแทนที่ ผู้สืบสันดานเข้ารับมรดกแทนที่ ?

6 ทายาทที่จะถูกรับมรดกแทนที่ ได้แก่ บุคคลซึ่งจะเป็นทายาทโดยธรรมตาม ม.1629 (1) (3) (4) และ (6) เท่านั้น ส่วนบุคคลอื่นนอกจากนี้แม้จะถึงแก่ความตาย หรือถูกกำจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตายก็ ไม่เกิดการรับมรดกแทนที่ อันได้แก่ 177312 Faculty of Law

7 ก. ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ ตามมาตรา 1629 (2) และ (5) ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1641  เพราะจะทำให้ทายาทต่างลำดับของ เจ้ามรดกมีสิทธิได้รับมรดกพร้อมกัน ซึ่งขัดกับหลักการตกทอดกองมรดก ตาม ม.1630 ว.1( ทายาทต่างลำดับไม่ มีสิทธิได้รับมรดกพร้อมกันยกเว้น 1 กับ 2) 177312 Faculty of Law

8 เจ้ามรดก บิดามารดา แดง ดำ คู่สมรส พี่ น้อง (1) (3,4) (2) ตายก่อนเจ้ามรดก 177312 Faculty of Law

9 เจ้ามรดก บิดามารดา คู่สมรส ปู่ย่า ลุง ป้า น้า อา (2) (5) (6) ตายก่อนเจ้ามรดก 177312 Faculty of Law

10 ข. ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส  เพราะบุคคลซึ่งจะรับมรดกแทนที่ได้แก่ ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกนั้นเองซึ่งมี ฐานะเป็นทายาทโดยธรรมในลำดับ (1) ซึ่งมีสิทธิดีกว่าทายาทลำดับอื่นของเจ้า มรดก ค. ทายาทโดยพินัยกรรม  เนื่องจากสิทธิในการรับมรดกในฐานะ ทายาทโดยพินัยกรรมนั้นเป็นสิทธิ เฉพาะตัวดังนั้นจึงไม่ตกทอดไปยัง ผู้สืบสันดานของผู้รับพินัยกรรม 177312 Faculty of Law

11 บุคคลที่จะเข้ารับมรดกแทนที่  ได้แก่ ผู้สืบสันดานของบุคคลที่จะเป็น ทายาทตาม ม.1629 (1) (3) (4) และ (6)  และต้องสืบสายสายโลหิตกับเจ้ามรดก ด้วย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1643 “ สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้ เฉพาะแก่ผู้สืบสันดานโดยตรง ….” 177312 Faculty of Law

12 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรชอบด้วยกฎหมาย )( ตายก่อน ) ค ( บุตรชอบด้วยกฎหมาย ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต   177312 Faculty of Law

13 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรบุญธรรม )( ตายก่อน ) ค ( บุตรชอบด้วยกฎหมาย ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต   177312 Faculty of Law

14 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรชอบด้วยกฎหมาย )( ตายก่อน ) ค ( บุตรบุญธรรม ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต  × 177312 Faculty of Law

15 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรบุญธรรม )( ตายก่อน ) ค ( บุตรบุญธรรม ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต  × 177312 Faculty of Law

16 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรชอบด้วยกฎหมาย )( ตายก่อน ) ค ( บุตรนอกกฎหมาย ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต × 177312 Faculty of Law

17 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรชอบด้วยกฎหมาย )( ตายก่อน ) ค ( บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรอง โดยพฤตินัย ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต   177312 Faculty of Law

18 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรนอกกฎหมาย )( ตายก่อน ) ค ( บุตรชอบด้วยกฎหมาย ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต  × 177312 Faculty of Law

19 ก ( เจ้ามรดก ) ข ( บุตรนอกกฎหมาย )( ตายก่อน ) ค ( บุตรนอกกฎหมาย ) ผู้สืบสันดาน สืบสายโลหิต × 177312 Faculty of Law


ดาวน์โหลด ppt 177312 Faculty of Law การรับมรดก แทนที่ เหตุในการรับ มรดกแทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ บุคคลที่จะถูก แทนที่ไม่ได้ บุคคลซึ่งจะ แทนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google