งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนครอบครัวโดย อัมพร จงรักดี หัวหน้างานทะเบียนครอบครัว โทร. 0-2791-7017-19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนครอบครัวโดย อัมพร จงรักดี หัวหน้างานทะเบียนครอบครัว โทร. 0-2791-7017-19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนครอบครัวโดย อัมพร จงรักดี หัวหน้างานทะเบียนครอบครัว โทร. 0-2791-7017-19

2 งานทะเบียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 1.ทะเบียนครอบครัว2.ทะเบียนพินัยกรรม 3.ทะเบียนชื่อบุคคล4.ทะเบียนศาลเจ้า 5.ทะเบียนสัตว์พาหนะ6.ทะเบียนนิติกรรม7.ทะเบียนเกาะ8.ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน

3 ทะเบียนครอบครัว หมายถึง การจด หรือบันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถึง ความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ไม่ว่าจะในฐานะสามีกับภริยา หรือบิดา มารดากับบุตร

4 ทะเบียนครอบครัว แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.ทะเบียนการสมรส 2.ทะเบียนการหย่า 3.ทะเบียนการรับรองบุตร 4.ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม 5.ทะเบียนเลิกการรับบุตรบูญธรรม 6.ทะเบียนฐานะของภริยา 7.ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

5 กม.ที่เกี่ยวข้อง -ป.พ.พ. บรรพ 5 -พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2478 -พ.ร.บ.รับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 2522 -พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย 2481 -พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม 2489 -กฎกระทรวงมหาดไทย 2478 -กฎกระทรวงการต่างประเทศ -ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว 2541

6 วัตถุประสงค์ของทะเบียนครอบครัว 1.เพื่อเป็นเอกสารทางกฎหมาย 2.เพื่อเป็นข้อมูลทางสถิติ 3.ด้านการเมือง 4.ด้านการศึกษา 5.ด้านการปกครอง 6.ด้านความมั่นคงปลอดภัยของชาติ 7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 9.ด้านสิทธิของประชาชน

7 1. ทะเบียนการสมรส การสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมายต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายว่าด้วยการ สมรส ตาม ป.พ.พ. (ม.1448-1453) 1. เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายว่าด้วยการ สมรส ตาม ป.พ.พ. (ม.1448-1453) 2. ต้องได้รับความยินยอม (ม.1455-1456) 2. ต้องได้รับความยินยอม (ม.1455-1456) 3. ต้องมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (ม.1457) 3. ต้องมีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (ม.1457) อนึ่ง การสมรสจะทำได้เมื่อชายหญิงยินยอมเป็น สามีภรรยากัน หรือมีคำสั่งศาลให้จดทะเบียน สมรส

8 1. ทะเบียนการสมรส 1. เงื่อนไขการสมรส ตาม ป.พ.พ. 1.1 สมรสได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ หรือให้ศาลอนุญาตถ้ามีเหตุ สมควร(ม.1448) 1.1 สมรสได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ หรือให้ศาลอนุญาตถ้ามีเหตุ สมควร(ม.1448) 1.2 สมรสมิได้เมื่อชายหรือหญิงเป็น บุคคลวิกลจริต/ศาลสั่งเป็นคนไร้ ความสามารถ (ม.1449) 1.2 สมรสมิได้เมื่อชายหรือหญิงเป็น บุคคลวิกลจริต/ศาลสั่งเป็นคนไร้ ความสามารถ (ม.1449) 1.3 สมรสมิได้เมื่อชายหญิงเป็นญาติ สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา/ พี่น้องร่วมบิดามารดา/ร่วมแต่บิดาหรือ มารดา (ม.1450) 1.3 สมรสมิได้เมื่อชายหญิงเป็นญาติ สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา/ พี่น้องร่วมบิดามารดา/ร่วมแต่บิดาหรือ มารดา (ม.1450)

9 1. ทะเบียนการสมรส 1.4 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญ ธรรมจะสมรสกันไม่ได้ (ม.1451) 1.4 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญ ธรรมจะสมรสกันไม่ได้ (ม.1451) 1.5 ชายหรือหญิงสมรสในขณะที่ตนมีคู่ สมรสอยู่ไม่ได้ (ม.1452) 1.5 ชายหรือหญิงสมรสในขณะที่ตนมีคู่ สมรสอยู่ไม่ได้ (ม.1452)

10 1. ทะเบียนการสมรส 1.6 หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ได้เมื่อการ สิ้นสุดการสมรสได้ผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน ยกเว้น (ม.1453) 1.6.1 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 1.6.2 สมรสกับคู่สมรสเดิม 1.6.3 มีใบรับรองแพทย์สาขา เวชกรรมว่ามิได้ตั้งครรภ์ 1.6.3 มีใบรับรองแพทย์สาขา เวชกรรมว่ามิได้ตั้งครรภ์ 1.6.4 ศาลให้สมรสได้

11 1. ทะเบียนการสมรส 1.7 ชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน และให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้น ไว้ด้วย (ม.1458)

12 1. ทะเบียนการสมรส 2. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ ความยินยอม ดังนี้ (ม.1436) 2.1 บิดาและมารดา 2.1 บิดาและมารดา 2.2 บิดาหรือมารดา 2.2 บิดาหรือมารดา 2.3 ผู้รับบุตรบุญธรรม 2.3 ผู้รับบุตรบุญธรรม 2.4 ผู้ปกครอง 2.4 ผู้ปกครอง

13 1. ทะเบียนการสมรส การให้ยินยอมให้ทำการสมรสทำได้ 3 วิธี (ม.1455) 1. ลงลายมือชื่อในขณะจดทะเบียนสมรส 1. ลงลายมือชื่อในขณะจดทะเบียนสมรส 2. ทำเป็นหนังสือ(ระบุชื่อผู้ที่จะสมรส& ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม) 2. ทำเป็นหนังสือ(ระบุชื่อผู้ที่จะสมรส& ลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม) 3. ทำด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน 3. ทำด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน

14 1. ทะเบียนการสมรส หากชายหรือหญิงมีอายุ 17 ปีบริบุณ์แต่ไม่ ถึง 20 ปี ประสงค์จดทะเบียนสมรสแต่ไม่มี ผู้มีอำนาจให้ความยินยอม/มีแต่ไม่อาจให้ ความยินยอมได้/ไม่อยู่ในสภาพทีอาจให้ ความยินยอม/โดยพฤติการณ์ไม่อาจขอ ความยินยอมได้ต้องร้องขอให้ศาลอนุญาต ให้ทำการสมรสได้(ม.1456)

15 1. ทะเบียนการสมรส ถาม : ผู้เยาว์อายุ 19 ปี 10 เดือน บิดา มารดาเสียชีวิตแล้ว ร้องขอจดทะเบียน สมรส นายทะเบียนจะแนะนำอย่างไร

16 1. ทะเบียนการสมรส ตอบ : มี 3 แนวทาง 1. ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาล อนุญาต (ม.1456) 1. ร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาล อนุญาต (ม.1456) 2. ให้ศาลตั้งผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่ มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอม (บิดาและมารดา,บิดาหรือมารดา, ผู้รับบุตรบุญธรรม) หรือมีแต่ บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจ ปกครอง (ม.1436(4)) 2. ให้ศาลตั้งผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่ มีบุคคลซึ่งอาจให้ความยินยอม (บิดาและมารดา,บิดาหรือมารดา, ผู้รับบุตรบุญธรรม) หรือมีแต่ บุคคลดังกล่าวถูกถอนอำนาจ ปกครอง (ม.1436(4)) 3. รอให้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ม.19) 3. รอให้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ (ม.19)

17 1. ทะเบียนการสมรส ผลของการจดทะเบียนตามกฎหมาย มี ประการ คือ 1. โมฆะ 1. โมฆะ 2. โมฆียะ 2. โมฆียะ 3. สมบูรณ์ 3. สมบูรณ์

18 1. ทะเบียนการสมรส  เหตุที่การสมรสเป็นโมฆะ ได้แก่ 1. สมรสกับคนวิกลจริต(ม.1449) 1. สมรสกับคนวิกลจริต(ม.1449) 2. สมรสให้กับญาติสืบสายโลหิต (ม.1450) 2. สมรสให้กับญาติสืบสายโลหิต (ม.1450) 3. สมรสให้กับผู้ที่มีคู่สมรสอยู่แล้ว (ม.1452) 3. สมรสให้กับผู้ที่มีคู่สมรสอยู่แล้ว (ม.1452) 4. ชายหญิงมิได้ยินยอมเป็นสามีภรรยา กัน (ม.1458) 4. ชายหญิงมิได้ยินยอมเป็นสามีภรรยา กัน (ม.1458) - ผลการสมรสที่เป็นโมฆะจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ และชาย หญิงเหมือนกับไม่เคยสมรสกันมาก่อน (ม.1496) - ผลการสมรสที่เป็นโมฆะจะสิ้นสุดลง เมื่อศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ และชาย หญิงเหมือนกับไม่เคยสมรสกันมาก่อน (ม.1496)

19 1. ทะเบียนการสมรส บุคคลวิกลจริต ม.1449(ฎ.490/2509) มิไดหมายเฉพาะถึงบุคคลผู้มีจิตผิดปกติ หรือตามที่เข้าใจทั่ว ๆ ไปว่าเป็นบ้า ยัง หมายถึงบุคคลที่ขาดความรำลึก ขาด ความรู้สึก และขาดความรู้สึกผิดชอบ ไม่ สามารถประกอบกิจการงานของตน รวมถึง ผู้ป่วยที่เป็นโรคเนื้องอกในสมอง พูดไม่ได้ หูไม่ได้ยิน ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น มี อาการอย่างคนไม่มีสติสัมปชัญญะ ไร้ ความสามารถที่จะดำเนินกิจการทุกอย่าง

20 1. ทะเบียนการสมรส ทวดปู่,ย่า/ตา,ยาย ลุง,ป้า,น้า,อา บิดา,มารดา นาย ก. นาย ก.ลูก หลาน หลาน เหลน เหลน

21 1. ทะเบียนการสมรส สมรสซ้อน หมายถึง คู่สมรสฝ่ายใดฝ่าย หนึ่งไปจดทะเบียนสมรสกับบุคลอื่นอีก หากนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้ ผล การจดทะเบียนสมรสซ้อนนั้นจะเป็นโมฆะ (ม.1452) หากนายทะเบียนตรวจพบหรือ มีผู้กล่าวอ้างก็ให้แนะนำผู้มีส่วนได้เสียไป ยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้การสมรสนั้นเป็น โมฆะ (ม.1497, หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.2/ว 245 ลงวันที่ 25 มกราคม 2537)

22 1. ทะเบียนการสมรส สมรสซ้ำ หมายถึง สมรสคู่เดิมทั้งสองฝ่าย ได้จดทะเบียนสมรสกันหลายครั้ง แต่เมื่อคู่ สมรสนำใบสำคัญการสมรสครั้งที่สองมา ร้องขอจดทะเบียนหย่าตาม ม.1515 การ สมรสของทั้งสองคนย่อมสิ้นสุดลงตาม ม.1501 เพราะถือว่าเป็นการแสดงเจตนา ที่จะหย่ากันแล้ว เอกสารที่นำมาแสดงเป็น เพียงหลักฐานการจดทะเบียนสมรสตามวิธี ปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น (ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา : หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.2/ว 2700 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542)

23 1. ทะเบียนการสมรส  เหตุที่การสมรสเป็นโมฆียะ ได้แก่ 1. ชายหรือหญิงอายุไม่ครบ 17 ปี(ม.1448) 1. ชายหรือหญิงอายุไม่ครบ 17 ปี(ม.1448) 2. สำคัญผิดตัวคู่สมรส(ม.1505) 2. สำคัญผิดตัวคู่สมรส(ม.1505) 3. สมรสโดยถูกกลฉ้อฉล(ม.1506) 3. สมรสโดยถูกกลฉ้อฉล(ม.1506) 4. สมรสโดยถูกข่มขู่(ม.1507) 4. สมรสโดยถูกข่มขู่(ม.1507) 5. ผู้เยาว์สมรสโดยไม่ได้รับความยินยอม (ม.1454) 5. ผู้เยาว์สมรสโดยไม่ได้รับความยินยอม (ม.1454) - ผลการสมรสที่เป็นโมฆียะ มี 2 กรณี - ผลการสมรสที่เป็นโมฆียะ มี 2 กรณี  สมบูรณ์โดยผลของกฎหมาย (ม.1504,1505,1506,1507,1509)  ผลของการสมรสสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาให้ เพิกถอน(ม.1502)

24 1. ทะเบียนการสมรส การสมรสมีผลสมบูรณ์ เมื่อ -ทำการสมรสฝ่าฝืน ม.1453 กรณีหญิง หม้ายทำการสมรสใหม่ แต่ไม่ครบ 310 วัน มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย -นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให้โดยที่คู่ สมรสมีอายุไม่ครบตามเงื่อนไขของ กฎหมายและมิได้รับความยินยอมของผู้มี อำนาจให้ความยินยอม นายทะเบียนไม่มี อำนาจยกเลิกเพิกถอนทะเบียนสมรสนั้น เนื่องจากการสมรสนั้นจะสมบูรณ์ตามผล ของกฎหมาย ม.1510 ว.2

25 1. ทะเบียนการสมรส ถ้านายทะเบียนตรวจพบการจดทะเบียน สมรสที่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ ให้นาย ทะเบียนดำเนินการ ดังนี้ 1.ไม่ต้องดำเนินการอะไร เพราะไม่มีอำนาจ 2.แนะนำผู้มีส่วนได้เสียร้องศาล3.ระมัดระวังกำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ดี 4.บันทึกความเป็นโมฆะในทะเบียนสมรส (ม.1497/1)

26 1. ทะเบียนการสมรส การสวมตัวการสมรส-มีผลสมบูรณ์-ให้บันทึกไว้ในทะเบียน -แนะนำผู้มีส่วนได้เสียร้องศาล (นส. มท 0310.2/ว 1528-1529 ลว. 13 ก.ค. 43)

27 1. ทะเบียนการสมรส วิธีการจดทะเบียนสมรส1.ในสำนักทะเบียน2.นอกสำนักทะเบียน3.ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตาย 4.ต่อกำนัน (ผวจ.ประกาศโดยอนุมัติ รมต.มท.) 5. ในทท้องที่ห่างไกล(ขออนุมัติ ผวจ.) 6.สถานที่ซึ่งนายทะเบียนเห็นสมควร7.สถานทูต/สถานกงสุล

28

29

30 1. ทะเบียนการสมรส กฎกระทรวงการต่างประเทศออกตามความ ใน พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2478 ข้อ 1 เพื่อประโยชน์แก่การจดทะเบียนใน เมืองต่างประเทศ ให้ที่ทำการสถานทูตหรือ สถานกงสุลสยามเป็นสำนักทะเบียนตาม ความในมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.จดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ.2478 ข้อ 2 ให้เจ้าพนักงานทูต หรือกงสุลสยาม เป็นนายทะเบียน ประจำสำนักทะเบียน ณ ที่ทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลสยามนั้น

31 1. ทะเบียนการสมรส ข้อควรรู้ 1.ไม่ต้องบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) แล้ว สมบูรณ์ตาม กม.ไทยแล้ว 1.ไม่ต้องบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) แล้ว สมบูรณ์ตาม กม.ไทยแล้ว 2.ส่งเอกสารทะเบียนสมรส/หย่า/ รับรองบุตร/รับบุตรบุญธรรม/เลิกรับบุตร บุญธรรม ให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อบันทึก ลงในฐานข้อมูล 2.ส่งเอกสารทะเบียนสมรส/หย่า/ รับรองบุตร/รับบุตรบุญธรรม/เลิกรับบุตร บุญธรรม ให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อบันทึก ลงในฐานข้อมูล

32 2. ทะเบียนการหย่า การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วย(ม.1501) 1. ความตาย 1. ความตาย 2. การหย่า 2. การหย่า 3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน 3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน

33 2. ทะเบียนการหย่า การหย่าทำได้ 2 วิธี(ม.1514) 1. หย่าโดยความยินยอม (ม.1514-1515) 1. หย่าโดยความยินยอม (ม.1514-1515) 2. หย่าโดยคำพิพากษาของศาล (ม.1516) 2. หย่าโดยคำพิพากษาของศาล (ม.1516)

34 2. ทะเบียนการหย่า การหย่าโดยความยินยอม - ต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลง ลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน (ม.1514) - ต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลง ลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน (ม.1514) - ระบุการใช้อำนาจปกครองบุตร ทรัพย์สิน หนี้สิน(ถ้ามี) ในหนังสือสัญญา หย่า(ม.1520) - ระบุการใช้อำนาจปกครองบุตร ทรัพย์สิน หนี้สิน(ถ้ามี) ในหนังสือสัญญา หย่า(ม.1520) - จะสมบูรณ์เมื่อได้จดทะเบียนการหย่า แล้ว (ม.1515) - จะสมบูรณ์เมื่อได้จดทะเบียนการหย่า แล้ว (ม.1515)

35 2. ทะเบียนการหย่า การหย่าโดยความยินยอม - การหย่าในสำนักทะเบียน (ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 20) - การหย่าในสำนักทะเบียน (ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 20) - การหย่าต่างสำนักทะเบียน(ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21) - การหย่าต่างสำนักทะเบียน(ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 21)

36 2. ทะเบียนการหย่า ข้อควรระวังการหย่าต่างสำนักทะเบียน1.สำนักทะเบียนแห่งแรก -ตรวจสอบหนังสือสัญญาหย่า*** -ตรวจสอบหนังสือสัญญาหย่า*** -พิมพ์ คร.6 จากระบบฐานข้อมูล และระบุมุมบน ขวามือว่า “หย่าต่างสำนักทะเบียน” -พิมพ์ คร.6 จากระบบฐานข้อมูล และระบุมุมบน ขวามือว่า “หย่าต่างสำนักทะเบียน” -ผู้ร้อง นายทะเบียน พยาน 2 คน ลงลายมือชื่อทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังของทะเบียนการหย่า คร.6 -ผู้ร้อง นายทะเบียน พยาน 2 คน ลงลายมือชื่อทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังของทะเบียนการหย่า คร.6

37 2. ทะเบียนการหย่า ข้อควรระวังการหย่าต่างสำนักทะเบียน -ลงวัน เดือน ปี เวลา ใน คร.6 -ลงวัน เดือน ปี เวลา ใน คร.6 -ต้องระบุว่าอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์ลงลายมือชื่อ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/สถานทูต/สถานกงสุลใด -ต้องระบุว่าอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์ลงลายมือชื่อ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/สถานทูต/สถานกงสุลใด -ส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สนท. แห่งที่ 2 -ส่งสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ สนท. แห่งที่ 2 -ส่งผ่านสำนักทะเบียนกลาง หาก สนท. แห่งที่ 2 เป็น สนท.ในต่างประเทศ -ส่งผ่านสำนักทะเบียนกลาง หาก สนท. แห่งที่ 2 เป็น สนท.ในต่างประเทศ

38 2. ทะเบียนการหย่า ข้อควรระวังการหย่าต่างสำนักทะเบียน2.สำนักทะเบียนแห่งที่สอง -พิมพ์ คร.6 จากระบบฐานข้อมูล -พิมพ์ คร.6 จากระบบฐานข้อมูล -ออกเลขทะเบียน -ออกเลขทะเบียน -ลงลายมือชื่อผู้ร้อง พยาน 2 คน นายทะเบียน ทั้ง ด้านหน้าด้านหลังทะเบียนการหย่า คร.6 -ลงลายมือชื่อผู้ร้อง พยาน 2 คน นายทะเบียน ทั้ง ด้านหน้าด้านหลังทะเบียนการหย่า คร.6 -ส่งใบสำคัญการหย่า คร.7 อีกฉบับและสำเนา ทะเบียนการหย่า คร.6 ให้สำนักทะเบียนแห่งแรก -ส่งใบสำคัญการหย่า คร.7 อีกฉบับและสำเนา ทะเบียนการหย่า คร.6 ให้สำนักทะเบียนแห่งแรก -ส่งผ่านสำนักทะเบียนกลาง หาก สนท. แห่งที่ 1 เป็น สนท.ในต่างประเทศ -ส่งผ่านสำนักทะเบียนกลาง หาก สนท. แห่งที่ 1 เป็น สนท.ในต่างประเทศ

39

40 2. ทะเบียนการหย่า การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล - ต้องนำสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุด และ มีคำรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงด้วย (ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 22, นส. มท.0309.3/6213 ลว.19 พ.ค. 47) - ต้องนำสำเนาคำพิพากษาถึงที่สุด และ มีคำรับรองคดีถึงที่สุดมาแสดงด้วย (ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 22, นส. มท.0309.3/6213 ลว.19 พ.ค. 47)

41 2. ทะเบียนการหย่า การบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนการหย่าที่อาจกระทบกระเทือน สิทธิของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ห้ามมิให้ นายทะเบียนบันทึก เว้นแต่มีคำพิพากษา ของศาล(ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจด ทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 38, นส. มท. 0310.2/ว 773 ลว. 9 เม.ย. 44)

42 3. ทะเบียนการรับรองบุตร กฎหมายบัญญัติไว้ว่า เด็กที่เกิดจากบิดามารดา มิได้จดทะเบียนสมรสกันให้ถือว่าเป็นบุตรที่ชอบ ด้วยกฎหมายของหญิงนั้น(ม.1546) การที่เด็กจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดา ได้ต่อเมื่อ(ม.1547) 1. บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง 1. บิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง 2. บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร 2. บิดาจดทะเบียนเด็กเป็นบุตร 3. ศาลพิพากษาให้เป็นบุตร 3. ศาลพิพากษาให้เป็นบุตร

43 3. ทะเบียนการรับรองบุตร ถาม : เมื่อบิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรอง บุตร แต่ว่ามารดาเด็กเสียชีวิตแล้ว นายทะเบียน จดทะเบียนให้โดยใช้มรณบัตรของมารดาเป็น หลักฐานและให้เด็กลงลายมือชื่อให้ความยินยอม ได้หรือไม่ หรือมีวีธีการอื่นใดที่จะจดทะเบียน รับรองบุตรได้

44 3. ทะเบียนการรับรองบุตร ตอบ : จากคำถามเป็นกรณีที่มารดาเสียชีวิตแล้ว ซึ่งตรงกับหลักกฎหมายที่ว่า ไม่อาจให้ความ ยินยอมได้ดังกล่าว ดังนั้น บิดาจึงต้องไปร้องขอ ต่อศาล แล้วนำคำพิพากษาศาลมาแสดง นาย ทะเบียนจึงจดทะเบียนให้ได้

45 3. ทะเบียนการรับรองบุตร ถาม : เมื่อบิดายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรอง บุตร แต่ปรากฏว่าเด็กอายุเพียง 2 เดือน นาย ทะเบียนจดทะเบียนให้โดยพิมพ์ลายนิ้วมือเด็ก และให้มารดาลงลายมือชื่อให้ความยินยอมได้ หรือไม่ หรือมีวิธีการอื่นใดที่จะจดทะเบียนรับรอง บุตรได้

46 3. ทะเบียนการรับรองบุตร ตอบ : จากคำถามเป็นกรณีเด็กอายุเพียง 2 เดือน จึงตรงกับหลักกฎหมายที่ว่าไม่อาจให้ ความยินยอมได้เช่นกัน ซึ่งบิดาต้องไปร้องศาล และนำคำพิพากษามาเพื่อให้นายทะเบียนจด ทะเบียนรับรองบุตรให้ได้ หมายเหตุ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา ตาม นส.นร. 0601/838 ลว.30 มิ.ย. 35 (นส.มท. 0302/ว 1674 ลว. 22 ก.ค. 35)

47 3. ทะเบียนการรับรองบุตร นายทะเบียนจะจดทะเบียนรับรองบุตรได้ ต่อเมื่อ(ม.1548) 1. ได้รับความยินยอมของเด็กและมารดา เด็ก 1. ได้รับความยินยอมของเด็กและมารดา เด็ก 2. ต้องมีคำพิพากษาของศาล กรณีที่เด็ก หรือมารดาเด็กคัดค้าน หรือไม่ให้ความ ยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอม 2. ต้องมีคำพิพากษาของศาล กรณีที่เด็ก หรือมารดาเด็กคัดค้าน หรือไม่ให้ความ ยินยอมหรือไม่อาจให้ความยินยอม

48 3. ทะเบียนการรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตรต้องมีการให้ ความยินยอม ซึ่งกระทำได้ 2 วิธี(ม.1548) 1.ให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน 1.ให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน 2. ทำเป็นหนังสือให้ความยินยอม 2. ทำเป็นหนังสือให้ความยินยอม

49 3. ทะเบียนการรับรองบุตร การจดทะเบียนรับรองบุตร ป.พ.พ. ม.1548 การให้ความยินยอมของเด็ก (ผู้เยาว์ไร้เดียงสา)จะต้องพิจารณาถึง ความสามารถของเด็กในการสื่อ ความหมายให้เข้าใจตรงกันระหว่างนาย ทะเบียนกับเด็ก และเด็กนั้นควรรู้ผิดรู้ชอบ ตามปกติสามัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ของเด็กแต่ละราย โดยไม่ต้องคำนึ่งว่าเด็ก จะมีอายุเท่าใด (นส. มท. 0302/4227 ลว. 10 มี.ค. 36)

50 3. ทะเบียนการรับรองบุตร ถ้าเด็กผู้เยาว์ไร้เดียงสาหรือมารดาเด็กถึง แก่ความตายหรือไร้ความสามารถ ทำให้ไม่ อาจให้ความยินยอมได้ด้วยตนเอง การจด ทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรจึงต้องมี คำพิพากษาของศาลเสียก่อนตาม ป.พ.พ. ม.1548 ว.3 (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา : นส. มท. 0302/ว 1674 ลว. 22 ก.ค. 35

51 4. ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมมีเงื่อนไขตาม กฎหมาย ดังนี้ 1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ และต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรม 15 ปี (ม.1598/19) 1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ และต้องมีอายุแก่กว่าบุตรบุญธรรม 15 ปี (ม.1598/19) 2. บุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีต้องให้ ความยินยอมด้วย (ม.1598/20) 2. บุตรบุญธรรมมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีต้องให้ ความยินยอมด้วย (ม.1598/20) 3. ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมถ้ามี คู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส (ม.1598/25) 3. ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมถ้ามี คู่สมรสต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส (ม.1598/25) 4. บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความ ยินยอม (ม.1598/21) 4. บุตรบุญธรรมเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความ ยินยอม (ม.1598/21)

52 4. ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม 5. ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมต้องผ่านการทดลอง เลี้ยงดูไม่น้อยกว่า 6 เดือน(พ.ร.บ.การรับเด็กเป็น บุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 ม.23 ว.2) 6. ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยู่แล้ว จะเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกใน ขณะเดียวกันไม่ได้ เว้นแต่เป็นบุตรบุญธรรมของ คู่สมรสของผู้รับบุตรบุญธรรม (ม.1598/26)

53 4. ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม - ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาใน กทม. หรือ ต่างประเทศให้ยื่นต่ออธิบดีกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ - ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่นให้ยื่น ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด (ม.20 ว.2 พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตร บุญธรรม พ.ศ.2522)

54 4. ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ผลของการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 1. บุตรบุญธรรมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรชอบ ด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ไม่สูญ สิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมา และ บิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองนับแต่ วันที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ม.1598/28) 1. บุตรบุญธรรมมีฐานะเช่นเดียวกับบุตรชอบ ด้วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ไม่สูญ สิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่ได้กำเนิดมา และ บิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองนับแต่ วันที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ม.1598/28) 2. ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของ บุตรบุญธรรม(ม.1598/29) 2. ผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิรับมรดกของ บุตรบุญธรรม(ม.1598/29)

55 4. ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉ.3) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 70 ก วันที่ 16 พ.ย. 2553(นส. มท.0309.3/ว 1726 ลว. 24 ม.ค. 54) - การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศซึ่ง เป็นประเทศที่เป็นภาคีให้ถือว่าเป็นการรับเด็กเป็น บุตรบุญธรรมตาม พ.ร.บ.นี้(ม. 5/1) - ต้องจดทะเบียนภายใน 6 เดือน แต่ คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลา ออกไปอีกไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่พฤติการณ์ พิเศษนั้นได้สิ้นสุดลง (ม.7 ว.2)

56 4. ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม ข้อสังเกต1.ไม่ต้องทดลองเลี้ยงดูหากผู้รับ -พี่ร่วมบิดามารดา ร่วมบิดาหรือมารดา -พี่ร่วมบิดามารดา ร่วมบิดาหรือมารดา -ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา -ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา -ผู้ปกครองตาม กม. -ผู้ปกครองตาม กม. -บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข -บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข2.บุตรบุญธรรมมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของผู้รับ

57 5. ทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมเป็นความสัมพันธ์ในฐานะบิดามารดา กับบุตรระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมตาม ผลของกฎหมาย มิใช่ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตแต่ อย่างใด การรับบุตรบุญธรรมจะสิ้นสุดลงด้วยเหตุ 3 ประการ คือ 1. การจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/31 ว.แรก) 1. การจดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/31 ว.แรก) 2. บุตรบุญธรรมสมรสกับผู้รับบุตรบุญธรรม (ม.1598/32) 2. บุตรบุญธรรมสมรสกับผู้รับบุตรบุญธรรม (ม.1598/32) 3. ศาลพิพากษาให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/36) 3. ศาลพิพากษาให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม (ม.1598/36)

58 5. ทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม  การเลิกรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จด ทะเบียนตามกฎหมาย(ม.1598/31 ว.4)  ผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม กรณีผู้เยาว์ ให้บิดามารดาโดยกำเนิดกลับมีอำนาจ ปกครองบุตร(ม.1598/37)

59 5. ทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรม พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉ.3) พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ กฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 70 ก วันที่ 16 พ.ย. 2553(นส. มท.0309.3/ว 1726 ลว. 24 ม.ค. 54) - ผู้รับบุตรบุญธรรมประสงค์จะเลิกรับบุตรบุญ ธรรมต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบเพื่อให้ คำปรึกษาเยียวยาก่อน (ม.31/1)

60 6. ทะเบียนฐานะของภริยา  เป็นการบันทึกแสดงฐานะของภริยา โดยมีหลักเกณฑ์ ในการบันทึก ดังนี้ 1. สามีภริยาได้สมรสกันก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 1. สามีภริยาได้สมรสกันก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478 2. ให้บันทึกเฉพาะสามีภริยาที่ร้องขอ 2. ให้บันทึกเฉพาะสามีภริยาที่ร้องขอ 3. การบันทึกฐานะของภริยา บันทึกได้ 2 ชั้น คือ 3. การบันทึกฐานะของภริยา บันทึกได้ 2 ชั้น คือ - เอกภริยา - เอกภริยา - อนุภริยา - อนุภริยา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 33,34)

61 7. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หมายถึง การใด ๆ อันเกี่ยวกับฐานะแห่งครอบครัวที่ได้ทำ ขึ้นในต่างประเทศตามแบบกฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้น นั้นบัญญัติไว้ ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองคนไทยที่อยู่ใน ต่างประเทศซึ่งได้กระทำการใด ๆ อันเกี่ยวกับฐานะแห่ง ครอบครัวให้ปรากฏหลักฐานเป็นภาษาไทยในการพิสูจน์ หรือให้ได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย

62 7. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หลักเกณฑ์การจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว 1. กิจการที่จะร้องขอให้บันทึกต้องเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นบุคคลสัญชาติไทย 1. กิจการที่จะร้องขอให้บันทึกต้องเป็นความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นบุคคลสัญชาติไทย 2. ข้อความที่จะบันทึกต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะ แห่งครอบครัว 2. ข้อความที่จะบันทึกต้องเป็นกิจการอันเกี่ยวกับฐานะ แห่งครอบครัว 3. กิจการนั้นได้กระทำไว้ในต่างประเทศตามแบบ กฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้ 3. กิจการนั้นได้กระทำไว้ในต่างประเทศตามแบบ กฎหมายแห่งประเทศที่ทำขึ้นบัญญัติไว้ 4. ผู้มีส่วนได้เสียนำเอกสารและสำเนาอันเป็นหลักฐาน แห่งการนั้นโดยมีคำรับรองถูกต้องพร้อมแปลเป็น ภาษาไทย 4. ผู้มีส่วนได้เสียนำเอกสารและสำเนาอันเป็นหลักฐาน แห่งการนั้นโดยมีคำรับรองถูกต้องพร้อมแปลเป็น ภาษาไทย (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 36,37)

63 การบันทึกเพิ่มเติม หมายถึง การบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการต่าง ๆ ใน ทะเบียนทีได้ลงรายการไว้โดย  คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอ  นายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึก  ผู้ร้องและนายทะเบียนลงลายมือชื่อ  ห้ามมิให้แก้ไขรายการเดิม  ห้ามนายทะเบียนรับบันทึกเพิ่มเติมที่อาจกระทบถึงสิทธิ ของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 38)

64 ข้อควรรู้ ผู้ไม่มีสิทธิเป็นพยาน 1.บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1.บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2.บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้ เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 2.บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้ เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ 3.บุคคลที่หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุ บอดทั้งสองข้าง 3.บุคคลที่หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุ บอดทั้งสองข้าง (พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2478 ม.4)

65 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว  ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว ได้แก่ 1. คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว 1. คู่กรณีที่มีนิติสัมพันธ์กันในทะเบียนครอบครัว 2. คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคล ตาม 1 2. คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรมของบุคคล ตาม 1 3. ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้ เสียเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 3. ผู้ซึ่งนายทะเบียนเห็นว่ามีหรืออาจมีประโยชน์ส่วนได้ เสียเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัว ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ข้อ 5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ.2541)

66 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว สำนักทะเบียน  ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต เป็นสำนักทะเบียนที่รับจด ทะเบียน  ส่วนการทะเบียนทั่วไป สน.บท. เป็นสำนักทะเบียนกลาง (ข้อ 1 กฎกระทรวง มท.ฯ 2478)

67 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว นายทะเบียน  นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต เป็นนายทะเบียนประจำสำนัก ทะเบียนอำเภอ/เขต  ผอ.กองทะเบียน เป็นนายทะเบียนกลาง (ข้อ 2 กฎกระทรวง มท.ฯ 2478)

68 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว แบบพิมพ์ - คร.1 คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียน ครอบครัว - คร.1 คำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียน ครอบครัว - คร.2 ทะเบียนสมรส- คร.3 ใบสำคัญการสมรส - คร.2 ทะเบียนสมรส- คร.3 ใบสำคัญการสมรส - คร.6 ทะเบียนการหย่า- คร.7 ใบสำคัญการหย่า - คร.6 ทะเบียนการหย่า- คร.7 ใบสำคัญการหย่า - คร.11 ทะเบียนรับรองบุตร - คร.11 ทะเบียนรับรองบุตร - คร.14 ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม - คร.14 ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม - คร.17 ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม - คร.17 ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม - คร.20 ทะเบียนฐานะของภริยา - คร.20 ทะเบียนฐานะของภริยา - คร.22 ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว - คร.22 ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว - คร.31 ใบบันทึกต่อ - คร.31 ใบบันทึกต่อ (ข้อ 50 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541)

69 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว การให้บริการข้อมูลทะเบียนครอบครัว  ขอดูทะเบียนครอบครัว  คัดและรับรองทะเบียนครอบครัว  การรับรองรายการจากข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์  ขอให้สอบถามสำนักทะเบียนกลาง

70 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว การขอดูทะเบียนครอบครัว - ผู้มีส่วนได้เสีย - ผู้มีส่วนได้เสีย - สำนักทะเบียนที่รับจดทะเบียน/สำนักทะเบียน กลาง - สำนักทะเบียนที่รับจดทะเบียน/สำนักทะเบียน กลาง - ไม่เสียค่าธรรมเนียม - ไม่เสียค่าธรรมเนียม (ม.9 พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2478, ข้อ 10 กฎกระทรวง มท.ฯ, ข้อ 46,48 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541)

71 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว การคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว - ผู้มีส่วนได้เสีย - ผู้มีส่วนได้เสีย - คัดสำเนาทะเบียนครอบครัวจากทะเบียนจริง - คัดสำเนาทะเบียนครอบครัวจากทะเบียนจริง - สำนักทะเบียนที่รับจดทะเบียน/สำนักทะเบียน กลาง - สำนักทะเบียนที่รับจดทะเบียน/สำนักทะเบียน กลาง - ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท - ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท (ม.9 พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว 2478, ข้อ 10 กฎกระทรวง มท.ฯ, ข้อ 46,48 ระเบียบ มท. ว่าด้วย การจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541)

72 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว การรับรองรายการจากข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ - ผู้มีส่วนได้เสีย - ผู้มีส่วนได้เสีย - พิมพ์ (PRINT) ข้อมูลทะเบียนครอบครัวจาก ฐานข้อมูล - พิมพ์ (PRINT) ข้อมูลทะเบียนครอบครัวจาก ฐานข้อมูล - ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ/สำนักทะเบียน กลาง - ทุกสำนักทะเบียนทั่วประเทศ/สำนักทะเบียน กลาง - ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท - ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท (ข้อ 49 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัว พ.ศ. 2541, นส. มท 0310.2/ว 2670 ลว. 20 พ.ย. 41)

73 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว วิธีการรับรองรายการจากข้อมูลฯ -ประทับหรือเขียนข้อความในตอนล่างของข้อมูลรายการว่า ”ขอรับรองว่าเป็นรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนครอบครัว” -นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกำหนด-สน.บท.-ผอ.สทท./หน.ก./หน.ศ./หน.ง./จพง.ปค.-ทปค.จ.-ปจ./จจ./จพง.ปค.-ทปค.อ.-ปอ.-สนง.เขต-หน.ฝ.ทบ./จพง.ปค. (ข้อ 49 ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541, นส. มท 0310.2/ว 2670 ลว. 20 พ.ย. 41, นส. มท 0309.3/ว 6456 ลว. 3 เม.ย. 49)

74 การตรวจสอบคัดและรับรองรายการ ทะเบียนครอบครัว ขอให้สอบถามสำนักทะเบียนกลาง - ผู้มีส่วนได้เสีย - ผู้มีส่วนได้เสีย - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียน ครอบครัว - สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียน ครอบครัว - สำนักทะเบียนใดก็ได้ - สำนักทะเบียนใดก็ได้ - ค่าธรรมเนียมรายละ 10 บาท - ค่าธรรมเนียมรายละ 10 บาท (ข้อ 11 กฎกระทรวง มท.ฯ 2478)

75 ขอบคุณค่ะ ส่วนการทะเบียนทั่วไปงานทะเบียนครอบครัว0-2791-7017-19


ดาวน์โหลด ppt ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนครอบครัวโดย อัมพร จงรักดี หัวหน้างานทะเบียนครอบครัว โทร. 0-2791-7017-19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google