งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมทินี ชโลธร. แบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบับ แบบเอกสารฝ่ายเมือง แบบเอกสารลับ แบบทำด้วยวาจา แบบของพินัยกรรม ( ๗แบบ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมทินี ชโลธร. แบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบับ แบบเอกสารฝ่ายเมือง แบบเอกสารลับ แบบทำด้วยวาจา แบบของพินัยกรรม ( ๗แบบ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมทินี ชโลธร

2 แบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบับ แบบเอกสารฝ่ายเมือง แบบเอกสารลับ แบบทำด้วยวาจา แบบของพินัยกรรม ( ๗แบบ )

3 ☻ แบบทำตามกฎหมาย ต่างประเทศ ☻ แบบทำในภาวะการรบ หรือการสงคราม ☻ แบบทำตามกฎหมาย ต่างประเทศ ☻ แบบทำในภาวะการรบ หรือการสงคราม

4 ๑.ทำเป็นหนังสือ - เขียน / พิมพ์ก็ได้ - ใครเขียน / พิมพ์ก็ได้ - ใช้ภาษาอะไรก็ได้ พินัยกรรมแบบ ธรรมดา

5 ๒. ลงวัน เดือน ปี ที่ทำ - ทำให้รู้ว่าขณะทำผู้ทำมี ความสามารถหรือไม่ - ทำให้รู้ว่าทำก่อน / หลัง ฉบับอื่น - หากไม่ลงเป็นโมฆะ พินัยกรรมแบบ ธรรมดา

6 ๓. ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือ ชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน พร้อมกัน - ผู้ทำลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์ นิ้วมือก็ได้ แต่ใช้แกงไดฯไม่ได้ - ลงลายมือชื่อก่อน / หลังพยาน ก็ได้ แต่ต้องลงต่อหน้าพยานอย่าง น้อย ๒ คน พร้อมกัน พินัยกรรมแบบ ธรรมดา

7 ๔. พยานอย่างน้อย ๒ คน ต้องลงลายมือชื่อรับรอง ลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม ไว้ในขณะนั้น - ต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น จะลงลายพิมพ์นิ้วมือ แกงไดฯ ไม่ได้ พินัยกรรมแบบ ธรรมดา

8 - พยานในพินัยกรรมกับพยาน ที่รับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้ทำเป็น คนเดียวกันได้ - พยานจะลงลายมือชื่อก่อน / หลังผู้ทำก็ได้ แต่ขณะลงชื่อต้อง อยู่พร้อมกันทั้งผู้ทำและพยาน อย่างน้อย ๒ คน

9 ต้องกระทำด้วยวิธีเดียวกับ การทำพินัยกรรม ข้อ ๒. ถึง ๔ ผล เป็นไปตามที่แก้ไข แต่หากกระทำไม่ถูกต้อง ข้อความเดิมยังใช้บังคับได้ การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง พินัยกรรมแบบธรรมดา

10 พินัยกรรมแบบธรรมดา - การที่พยานคนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสองคนใน พินัยกรรมลงลายมือชื่อ โดยไม่เห็นเหตุการณ์ขณะ ทำพินัยกรรม แต่มาลง ลายมือชื่อในภายหลังย่อม ไม่ชอบด้วยม. ๑๖๕๖ วรรค หนึ่ง พินัยกรรมเป็นโมฆะ ฎีกาที่ ๑๑๐๓๔ / ๒๕๕๓

11 แม้ต่อมาภายหลังพยาน ในพินัยกรรมมา สอบถามผู้ทำพินัยกรรม และได้ความว่าประสงค์ จะทำพินัยกรรมจริง ก็ ไม่มีผลทำให้พินัยกรรม ที่เป็นโมฆะไปแล้วกลับ กลายเป็นพินัยกรรมที่ สมบูรณ์ชอบด้วย กฎหมายไม่

12 พินัยกรรมที่ผู้ตายทำขึ้นใช้ พิมพ์ดีดทั้งฉบับย่อมไม่ใช่ พินัยกรรมแบบเขียนเองแต่ เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาที่ ต้องมีพยานรู้เห็น และผู้ทำ พินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อต่อ หน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน พร้อมกัน การที่พยานใน พินัยกรรมลงชื่อในภายหลังจึง ขัดต่อ ม. ๑๖๕๖ พินัยกรรม เป็นโมฆะ ฎีกาที่ ๒๑๐๒ / ๒๕๕๑

13 สถานที่ทำพินัยกรรมไม่ใช่ข้อ สาระสำคัญของแบบพินัยกรรม ซึ่งจำต้องระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการระบุสถานที่ทำ พินัยกรรมผิดไปจากความจริง ไม่ทำให้พินัยกรรมต้องเสียไป ฎีกาที่ ๘๗๔๗ / ๒๕๕๐

14 ๑.ผู้ทำพินัยกรรมต้อง เขียนเองทั้งฉบับ - ให้คนอื่นเขียนไม่ได้ - ใช้พิมพ์ไม่ได้ - ถ้าปนกันดูว่าตัดส่วนที่ พิมพ์ไปแล้วเข้าใจได้หรือไม่ พินัยกรรมแบบเขียน เองทั้งฉบับ

15 ๒. ต้องลงวัน เดือน ปี ที่ทำ ๓. ผู้ทำพินัยกรรมลง ลายมือชื่อ - จะลงลายพิมพ์นิ้วมือ หรือแกงไดฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น พินัยกรรมแบบเขียน เองทั้งฉบับ

16 การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง ผู้ทำพินัยกรรมแก้ไขแล้วลง ลายมือชื่อกำกับ ( ไม่ต้องลงวัน เดือนปี ) พินัยกรรมแบบเขียน เองทั้งฉบับ

17 - ผู้ทำพินัยกรรมใช้แบบพิมพ์ พินัยกรรมของราชการทหาร - มีพยานลงชื่อ ๒ คน แต่คนหนึ่ง ปฏิเสธว่าไม่ได้ลงชื่อ เท่ากับมี พยาน ๑ คน ไม่ถูกต้องตาม ม. ๑๖๕๖ ( แบบธรรมดา ) เป็นโมฆะ ฎีกาที่ ๑๒๒๓ / ๒๕๕๑

18 - แบบพิมพ์พินัยกรรมที่ใช้ พิมพ์ข้อความไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ เว้นช่องว่างไว้ให้ กรอกเฉพาะสถานที่ วันเดือน ปีที่ทำ ชื่อผู้ทำ / ผู้รับ กับ ลายมือชื่อผู้ทำ เท่านั้น หาก ตัดข้อความที่พิมพ์ออกให้ เหลือเฉพาะที่เขียนเองก็ไม่มี ความหมายเป็นพินัยกรรม จึงไม่เป็นพินัยกรรมแบบ เขียนเองทั้งฉบับด้วยเช่นกัน

19 ๑.ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งข้อความที่ ประสงค์จะใส่ไว้ในพินัยกรรม แก่กรมการอำเภอต่อหน้า พยานอย่างน้อย ๒ คน - กรมการอำเภอ ปัจจุบันคือ นายอำเภอ / ผู้อำนวยการเขต พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

20 - ผู้รับแจ้งต้องเป็นนายอำเภอหรือ ผอ. เขต หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ได้รับมอบหมายฯ - พยาน ๒ คน ไม่รวมกรมการอำเภอ และต้องอยู่พร้อมกันขณะผู้ทำฯ แจ้งข้อความ ทั้งต้องมีคุณสมบัติ เป็นพยานได้ด้วย พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

21 ๒. กรมการอำเภอต้องจดข้อความที่ ได้รับแจ้งและอ่านให้ผู้ทำพินัยกรรม และพยานฟัง - จดเอง / ให้คนอื่นจดก็ได้ - ใช้เขียน / พิมพ์ก็ได้ - ไม่ต้องจดต่อหน้าก็ได้แต่ต้อง อ่านให้ฟัง และอ่านไม่พร้อมกันก็ได้ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

22 ๓. ผู้ทำพินัยกรรมและพยานลง ลายมือชื่อ - ผู้ทำลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้ว มือก็ได้ แต่พยาน ๒ คนต้องลง ลายมือชื่อเท่านั้น - ไม่จำเป็นต้องลงลายมือชื่อ พร้อมกัน พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

23 ๔. กรมการอำเภอต้องลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจดลงไว้ด้วยตนเอง ว่าพินัยกรรมทำขึ้นถูกต้องตามมาตรา ๑๖๕๘ ( ๑ ) ถึง ( ๓ ) และประทับตรา ตำแหน่ง - หากไม่ประทับตราก็ไม่สมบูรณ์ แต่อาจสมบูรณ์ในแบบอื่นได้ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

24 การขูดลบ ตก เติม หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง - ผู้ทำพินัยกรรม / พยานอย่าง น้อย ๒ คน / กรมการอำเภอลงชื่อ กำกับ - ไม่ต้องลงวัน เดือน ปี พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

25 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่าย เมืองอาจทำนอกที่ว่าการ อำเภอได้ เมื่อมีการร้องขอ ตามมาตรา ๑๖๕๙ พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

26 การเก็บรักษาพินัยกรรม - เก็บไว้ที่อำเภอ - ถ้าผู้ทำพินัยกรรมขอเก็บเอง ต้องคัดสำเนาพร้อมลงชื่อและ ประทับตราตำแหน่งแล้วเก็บไว้ที อำเภอก่อน - ห้ามเปิดเผย พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

27 - ผู้ร้องขอให้ไปทำพินัยกรรมเอกสาร ฝ่ายเมืองให้ผู้ตายที่โรงพยาบาล - ป. เป็นปลัดอำเภอแต่รักษา ราชการแทนนายอำเภอ การที่ ป. ไปทำให้จึงชอบ - ก่อนไปผู้ร้องแจ้งให้ ป. ทราบ ข้อความที่ผู้ตายประสงค์จะใส่ใน พินัยกรรม ฎีกาที่ ๘๑๘๙ / ๒๕๕๑

28 - ป. ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อความ ในพินัยกรรมไว้ก่อนแล้วจึงไป - การกระทำดังกล่าวเป็นเพียง การอำนวยความสะดวกแก่ จนท. ไม่ต้องนำพิมพ์ดีดและ กระดาษไปพิมพ์ที่ โรงพยาบาล

29 - การที่ผู้ร้องแจ้งข้อความยังไม่ใช่ การแจ้งข้อความที่ประสงค์ของ ผู้ตาย - เมื่อถึงรพ. แล้ว ป. ถามผู้ตายว่า ประสงค์จะทำพินัยกรรมตามนั้น หรือไม่ ผู้ตายยืนยันต่อหน้าพยาน ๒ คน แล้ว ป. อ่านและให้ลงชื่อ รับรองพร้อมประทับตราตำแหน่ง ถือว่าชอบแล้ว

30 ปลัดอำเภอสอบถามความ ประสงค์ของผู้ตายขณะผู้ตาย นอนป่วยในรถพยาบาล แล้ว ปลัดอำเภอกับผู้ร้องเป็นคน บอกให้ พ. พิมพ์แล้วนำ พินัยกรรมไปอ่านให้ผู้ตายฟัง จากนั้นนำกลับมาให้ พ. ลงชื่อ เป็นผู้พิมพ์และพยาน จึงฟังได้ ว่าผู้ตายมิได้แจ้งข้อความที่ ประสงค์จะใส่ไว้ในพินัยกรรม ต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกัน ฎีกาที่ ๘๐๔๕ / ๒๕๔๔

31 การแจ้งความประสงค์ต่อ กรมการอำเภอต่อหน้า พยานอย่างน้อย ๒ คน นั้น พยานต้องอยู่ต่อหน้าโดยได้ ยินผู้ทำพินัยกรรมแจ้ง ข้อความมิใช่เพียงแต่เห็นมี การทำพินัยกรรมและเห็น ข้อความในพินัยกรรม เท่านั้น พินัยกรรมจึงไม่ สมบูรณ์ ไม่มีผลบังคับ

32 ๑.ผู้ทำพินัยกรรมทำ พินัยกรรมและลงลายมือ ชื่อ - ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์ นิ้วมือก็ได้ ( โดยมีผู้รับรอง ) - ไม่ต้องลงวันเดือนปีก็ได้ พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

33 ๒. ผู้ทำพินัยกรรมต้องผนึก พินัยกรรมแล้วลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือคาบรอยผนึก - ถ้าใช้พิมพ์ลายนิ้วมือ พยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือก็ ต้องลงชื่อด้วย พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

34 ๓. ผู้ทำพินัยกรรมนำไปแสดง ต่อกรมการอำเภอและพยาน อย่างน้อย ๒ คน พร้อมให้ ถ้อยคำว่าเป็นพินัยกรรมของ ตน - ไม่ต้องบอกเนื้อความ - ถ้าคนอื่นเขียนให้ก็ต้อง แจ้งชื่อและภูมิลำเนา พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

35 ๔. กรมการอำเภอต้องจด ถ้อยคำและวัน เดือน ปี ที่นำ พินัยกรรมมาแสดงไว้บนซอง และประทับตราตำแหน่ง แล้ว กรมการอำเภอ ผู้ทำพินัยกรรม และพยานลงลายมือชื่อบนซอง พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

36 - ผู้ทำพินัยกรรมเป็นคนใบ้ หู หนวก พูดไม่ได้ - ใช้เขียนแจ้ง แทนการให้ถ้อยคำและกรมการ อำเภอก็ต้องบันทึกบนซองไว้ - แบบเอกสารลับทำนอกที่ทำ การไม่ได้ - เก็บที่อำเภอ แต่ถ้าผู้ทำขอเก็บ เองก็ได้โดยไม่ต้องคัดสำเนาไว้ เหมือนแบบเอกสารฝ่ายเมือง - ผู้ทำพินัยกรรมเป็นคนใบ้ หู หนวก พูดไม่ได้ - ใช้เขียนแจ้ง แทนการให้ถ้อยคำและกรมการ อำเภอก็ต้องบันทึกบนซองไว้ - แบบเอกสารลับทำนอกที่ทำ การไม่ได้ - เก็บที่อำเภอ แต่ถ้าผู้ทำขอเก็บ เองก็ได้โดยไม่ต้องคัดสำเนาไว้ เหมือนแบบเอกสารฝ่ายเมือง ข้อสังเกต

37 เงื่อนไข ๑. ต้องมีพฤติการณ์ พิเศษ ๒. ต้องไม่สามารถทำ แบบอื่นได้ พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

38 ๑. ผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนาต่อ หน้าพยานอย่างน้อย ๒ คน ซึ่ง อยู่พร้อมกัน ๒. พยาน ๒ คนไปแสดงตนต่อ กรมการอำเภอโดยมิชักช้าและ แจ้งข้อความนั้น รวมทั้งวันเดือนปี สถานที่ทำ และพฤติการณ์พิเศษ พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

39 ๓. กรมการอำเภอจดข้อความที่ พยานแจ้งและพยาน ๒ คน ลง ลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ( โดย มีพยานรับรอง ) ผลหากพ้น ๑ เดือน นับแต่ผู้ทำฯ อยู่ในฐานะที่จะทำแบบอื่นได้ พินัยกรรมด้วยวาจาสิ้นผลทันที พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา

40 เป็นกรณีคนไทยอยู่ในต่างประเทศ - ทำตามแบบของต่างประเทศ - ทำตามกม. ไทย – หน้าที่ของ กรมการอำเภอให้เป็นของพนักงาน ทูต / กงสุลฝ่ายไทย / พนง. ที่มีอำนาจ ตามกม. ของประเทศนั้น พินัยกรรมแบบทำตามกม. ต่างประเทศ

41 เป็นกรณีอยู่ในภาวะการรบ / สงคราม หากทหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับราชการ ทหารจะทำพินัยกรรม ไม่ว่าใน / ตปท. - นายทหารหรือทหารสัญญาบัตร = กรมการอำเภอ - ถ้าป่วยอยู่โรงพยาบาล - แพทย์ = กรมการอำเภอ พินัยกรรมในภาวะการรบหรือสงคราม

42 - หากทำไม่ถูกตามแบบพินัยกรรม ย่อมเป็นโมฆะ ( ตาม ม. ๑๗๐๕ ) - แต่แม้ไม่ถูกต้องตามแบบหนึ่งแต่ ไปสมบูรณ์ในอีกแบบหนึ่งก็มีผล บังคับได้ ( ดู. ม. ๑๗๔ ) ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบของ พินัยกรรม

43 - อาจสมบูรณ์เป็นได้หลายแบบ - การขูดลบ ตกเติมฯ ไม่นำ ม. ๑๗๔ มาใช้ พินัยกรรมเป็นแบบใด การขูดลบ ตกเติมฯต้องใช้แบบนั้น เว้นแต่พินัยกรรมสมบูรณ์หลาย แบบ ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบของ พินัยกรรม ( ต่อ )

44 - แบบเขียนเอง หากผู้ทำฯลงชื่อต่อ หน้าพยาน ๒ คน ก็สมบูรณ์เป็น แบบธรรมดาด้วย การขูดลบ ฯจึง ใช้ได้ทั้งสองวิธี - ผู้ทำพินัยกรรมจะลงลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือก็ได้ ยกเว้น แบบเขียนเองต้องลงลายมือชื่อ เท่านั้น ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบของ พินัยกรรม ( ต่อ )

45 - พยานในพินัยกรรมต้องลงลายมือ ชื่อเท่านั้น เว้นแต่แบบทำด้วยวาจา พยานจะลงลายพิมพ์นิ้วมือ ( โดยมี พยานรับรอง ) ก็ได้ - พินัยกรรมทำด้วยวาจาเป็นแบบ เดียวที่มีระยะเวลาสิ้นผลกำหนดไว้ ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบของ พินัยกรรม ( ต่อ )

46 - การขูดลบ ตก เติมฯเฉพาะ พินัยกรรมแบบธรรมดา เท่านั้นที่ ต้องลงวัน เดือน ปี ด้วย ข้อสังเกตเกี่ยวกับแบบของ พินัยกรรม ( ต่อ )

47 เงื่อนไขบังคับก่อน สำเร็จก่อนผู้ทำฯ ตาย มีผลเมื่อผู้ทำ พินัยกรรมตาย สำเร็จหลังผู้ทำฯ ตาย มีผลเมื่อ เงื่อนไขสำเร็จ เงื่อนไขบังคับก่อน สำเร็จก่อนผู้ทำฯ ตาย มีผลเมื่อผู้ทำ พินัยกรรมตาย สำเร็จหลังผู้ทำฯ ตาย มีผลเมื่อ เงื่อนไขสำเร็จ ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไข

48 เงื่อนไขบังคับหลัง สำเร็จก่อนผู้ทำฯตาย ข้อกำหนดไร้ผล สำเร็จหลังผู้ทำฯตาย ข้อกำหนดมีผลตั้งแต่ผู้ทำฯ ตาย สิ้นผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ เงื่อนไขบังคับหลัง สำเร็จก่อนผู้ทำฯตาย ข้อกำหนดไร้ผล สำเร็จหลังผู้ทำฯตาย ข้อกำหนดมีผลตั้งแต่ผู้ทำฯ ตาย สิ้นผลเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไข

49 - ผู้ทำพินัยกรรมอาจกำหนดไว้ใน พินัยกรรมให้ความสำเร็จของ เงื่อนไขมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ผู้ทำฯตาย - หากเงื่อนไขไม่อาจสำเร็จได้ แน่นอน ข้อกำหนดฯตกไปตาม มาตรา ๑๖๙๘ ( ๒ ) ข้อสังเกต

50 เงื่อนเวลาเริ่มต้น ถึงกำหนดก่อนผู้ทำฯตาย ข้อกำหนดมีผลเมื่อผู้ทำตาย ถึงกำหนดหลังผู้ทำตาย ข้อกำหนดมีผลเมื่อถึงเวลานั้น ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนเวลา

51 เงื่อนเวลาสิ้นสุด ถึงกำหนดก่อนผู้ทำฯตาย ข้อกำหนดไร้ผล ถึงกำหนดหลังผู้ทำฯตาย ข้อกำหนดสิ้นผลเมื่อถึงเวลานั้น ผลของพินัยกรรมที่มีเงื่อนเวลา


ดาวน์โหลด ppt เมทินี ชโลธร. แบบธรรมดา แบบเขียนเองทั้งฉบับ แบบเอกสารฝ่ายเมือง แบบเอกสารลับ แบบทำด้วยวาจา แบบของพินัยกรรม ( ๗แบบ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google