งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ย. ๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ วัยรุ่นในสถานบริการ บูรณาการงานบริการวัยรุ่น (Youth friendly Health Services:YFHS) กับ Teen center และ บริการให้คำปรึกษา (Psycho.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ย. ๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ วัยรุ่นในสถานบริการ บูรณาการงานบริการวัยรุ่น (Youth friendly Health Services:YFHS) กับ Teen center และ บริการให้คำปรึกษา (Psycho."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ย. ๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ วัยรุ่นในสถานบริการ บูรณาการงานบริการวัยรุ่น (Youth friendly Health Services:YFHS) กับ Teen center และ บริการให้คำปรึกษา (Psycho social clinic) เป้าหมาย ๑ โรงเรียน๑โรงพยาบาลในพื้นที่ เดียวกัน / อำเภอ

2 แบ่งภารกิจและบูรณาการงานตามช่วง วัย แม่และเด็ก เด็กปฐมวัยและวัยเรียน กรมอนามัย วัยรุ่น กรมสุขภาพจิต วัยทำงาน กรมควบคุมโรค วัยสูงอายุและผู้พิการ กรมการแพทย์ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข การขับเคลื่อนงานด้าน สุขภาพเด็กและวัยรุ่น คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายลดโรค เพิ่มสุข สาธารณสุขร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน www.smartteen.net

3 ก่อนท้อง ท้องไม่พร้อม ดูแลเอง ยกเป็นบุตรบุญธรรม ยุติการท้อง ท้องต่อ วงจรชีวิตของผู้หญิงท้องไม่พร้อม เพศศึกษาและการคุมกำเนิด บริการยุติที่ปลอดภัย ช่วยเลี้ยงเด็ก สงเคราะห์ สนับสนุนอาชีพ การให้การ ปรึกษา ทุนการศึกษา การอุปการะเด็ก ครอบครัวทดแทน บ้านพักรอคลอด/หลังคลอด เป้าหมาย: คุณภาพชีวิตผู้หญิง คุณภาพชีวิตเด็ก คุณภาพชีวิตเด็ก การปรึกษาทางเลือก การปรึกษาหลังยุติการท้อง ป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำ

4

5 โครงการศึกษา สาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “ ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย ” โครงการศึกษา สาธารณสุขร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “ ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่นไทย ”

6 ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก&วัยรุ่น สาธารณ สุข ผู้ปกคร อง / ครอบค รัว Primary care Secondary care Tertiary care ครู / โรงเรี ยน

7 ? ? ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วารสารวิชาการ ปีที่๗ ฉบับที่ ๒ เมษายน- มิถุนายน 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8 8 โรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ เข้มแข็ง 1.รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 2.คัดกรอง 3.ส่งเสริมพัฒนา 4.ป้องกันแก้ไข 5.ส่งต่อ YC สาธารณสุข -คลินิก ตามโรค ขาดการ บูรณาการ ด้าน กาย จิต สังคม ของวัยรุ่น -ศูนย์พึ่ง ได้ (OSCC) - ขาด คลินิก วัยรุ่น -งาน บริการ สุขภาพ จิตเด็ก และ วัยรุ่น ยังไม่ บูรณา การ รพช. รพศ. รพท. รพ.จิตเวช.................................... Friend Corner สภาพปัญหา การทำงานของหน่วยงานดูแลเด็กและวัยรุ่น ศึกษาธิการ

9 โครงการ ศธ. สธ. ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ลดโรค เพิ่มสุข วัยรุ่น - 1รร.1รพ. โรงเรียนโรงเรียน 1.รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 2.คัดกรอง(SDQ) 3.ส่งเสริมพัฒนา 4.ป้องกันแก้ไข 5.ส่งต่อ YC Friend Corner ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง สาธารณสุขสาธารณสุข ศึกษาธิการศึกษาธิการ จัดบริการ คลินิกวัยรุ่น ระบบส่งต่อ โครงสร้าง อัตรากำลัง พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา จัดบริการ คลินิกวัยรุ่น ระบบส่งต่อ โครงสร้าง อัตรากำลัง พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา

10 ทาสวสา นักเรียน โรงเรียน ครู เครือข่าย ผู้ปกครอง เครือข่าย ผู้ปกครอง นักจิตวิทยา โรงเรียน ครู ที่ปรึกษา ครู ที่ปรึกษา ครู แนะแนว ครู แนะแนว ผู้บริหาร สาธารณสุขจังหวัด ระบบคู่ เครือข่าย ศธ.สธ. ชุมชน โครงการ 1รร. 1รพ. กรอบแนวคิดการดำเนินงาน โครงการ 1รร. 1รพ. กรอบแนวคิดการดำเนินงาน IT&MIS พยาบาลจิตเวชนักจิตวิทยาพยาบาลจิตเวชนักจิตวิทยา

11 กลุ่มเป้าหมาย ดี เสี่ยง ป่วย วัยรุ่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน ครูแนะแนว ครูทปษ. นักจิตวิทยาในโรงเรียน พื้นที่สร้างสรรค์ รณรงค์ให้ ความรู้เรื่องเพศด้วยดนตรี SMART TEEN : love “say+play” SMART TEEN : love “say+play” in 12 BKK Schools 11 แนวทางการบูรณาการการดำเนินงานกับเครือข่าย ขับเคลื่อนนโยบายฯ รณรงค์ ศธ. สธ.ร่วมใจให้ความรู้เรื่องเพศ 1 รร. 1 รพ. Sex Education eg. “ปฐมบททางเพศศึกษา” รณรงค์ ศธ. สธ.ร่วมใจให้ความรู้เรื่องเพศ 1 รร. 1 รพ. Sex Education eg. “ปฐมบททางเพศศึกษา” การคัดกรองเด็กที่มีปัญหาการให้คำปรึกษาในโรงเรียน ระบบ YCSDQ สสจ./ รพท.รพศ. ระบบ Refer บริการสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นแบบ บูรณาการ โรงพยาบาลจิตเวช ท้องไม่พร้อม และปัญหา สุขภาพกายใจวัยรุ่น คลินิกวัยรุ่น Teen Center คลินิกวัยรุ่น Teen Center รพช.

12 ศธ. - ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน - YC - Friend Corner - นักจิตวิทยาโรงเรียน สธ. -คลินิกวัยรุ่นTeenCenter -บูรณาการงานบริการ สุขภาพเด็กและวัยรุ่น -พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาในรพช. กค. 55 ปี 2555 รมว.ศธ. รมว.สธ. ร่วมกำหนดนโยบาย ดูแลสุขภาพวัยรุ่น ในโรงเรียน จัด National Campaign 1โรงเรียน 1โรงพยาบาล ให้ความรู้เรื่องเพศ เป้าหมาย นร. ระดับมัธยม จัดการเชื่อมต่อระบบ ศธ. + สธ. 12 จัด National Campaign ให้ความรู้เรื่องเพศ ศธ. สธ. (ดำเนินการต่อเนื่อง) จัด National Campaign ให้ความรู้เรื่องเพศ ศธ. สธ. (ดำเนินการต่อเนื่อง) ศธ. -ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน -เข้มแข็ง สธ. - ระบบบริการคลินิก วัยรุ่น เข้มแข็ง แนวทางขับเคลื่อนลดโรค เพิ่มสุข ในวัยรุ่นปี 2555-58 ปี 2556-58 1 รร. 1รพ. บูรณาการการเชื่อมต่อระบบ ศธ. + สธ.

13 กิจกรรม เป้าหมาย พัฒนารูปแบบคลินิกบริการวัยรุ่น (Teen Center) ครอบคลุม รพช. 1,000 แห่งในปี 2559 พัฒนาและบูรณาการด้านสุขภาพในวัยรุ่น เช่น การตรวจรักษาโรค บริการปรึกษา การให้บริการเชิงรุกในสถานศึกษา โปรแกรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงและได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดโรค เพิ่มสุข 3.พัฒนาและดำเนินการหน่วยบริการคลินิกวัยรุ่น (1โรงพยาบาล 1 คลินิกวัยรุ่น) 3.พัฒนาและดำเนินการหน่วยบริการคลินิกวัยรุ่น (1โรงพยาบาล 1 คลินิกวัยรุ่น)

14 กิจกรรม เป้าหมาย พัฒนารูปแบบคลินิกบริการวัยรุ่น (Teen Center) ครอบคลุม รพช. ๑,๐๐๐ แห่ง พัฒนาและบูรณาการด้านสุขภาพในวัยรุ่น เช่น การตรวจรักษาโรค บริการปรึกษา การให้บริการเชิงรุกในสถานศึกษา โปรแกรมเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของครอบครัว เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงและได้รับบริการที่มีมาตรฐาน ลดโรค เพิ่มสุข บริการคลินิกวัยรุ่น ( ๑ โรงพยาบาล ๑ คลินิกวัยรุ่น) บริการคลินิกวัยรุ่น ( ๑ โรงพยาบาล ๑ คลินิกวัยรุ่น)

15 สุ่มหัวกันหน่อยเร้วววววววววว


ดาวน์โหลด ppt ย. ๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ วัยรุ่นในสถานบริการ บูรณาการงานบริการวัยรุ่น (Youth friendly Health Services:YFHS) กับ Teen center และ บริการให้คำปรึกษา (Psycho.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google