งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดขนาดของมุม เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุม คือ ไม้โพรแทรกเตอร์ มี 2 ชนิด คือ ๑.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยม ๒.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดวงกลม หน่วยการวัดมุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดขนาดของมุม เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุม คือ ไม้โพรแทรกเตอร์ มี 2 ชนิด คือ ๑.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยม ๒.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดวงกลม หน่วยการวัดมุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดขนาดของมุม เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุม คือ ไม้โพรแทรกเตอร์ มี 2 ชนิด คือ ๑.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยม ๒.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดวงกลม หน่วยการวัดมุม เรียกว่า องศา เขียนสัญลักษณ์ แทนด้วย “ ”

2 ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยม เส้นกึ่งกลางใช้ ทาบ จุดยอดมุมที่ ต้องการวัด เส้นบอก องศา เส้นศูนย์ องศา

3 ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดครึ่งวงกลม เส้นกึ่งกลาง ใช้ทาบ จุดยอดมุมที่ ต้องการวัด เส้นบอก องศา เส้นศูนย์ องศา

4 ขั้นตอนการ วัดมุม 1. วางไม้โพรแทรกเตอร์โดยให้ เส้นกึ่งกลางทับตรงจุดยอดมุม ที่จะวัด 2. ให้เส้นศูนย์องศาทาบไปตาม แขนข้างหนึ่งของมุม 3. อ่านขนาดของมุมจากศูนย์ องศาไปจนถึงแขนของมุมอีก ข้างหนึ่ง ก็จะได้ขนาดของมุม ที่ต้องการวัด

5 ตัวอย่าง เช่น ต้องการวัด มุม ก ข ค 1. วางไม้โพรแทรกเตอร์โดยให้เส้นกึ่งกลางทับ ตรงจุดยอดมุม คือ จุด ข 2. ให้เส้นศูนย์องศาทาบไปตามแขนข้างหนึ่ง ของมุม คือ ข คข ค 3. อ่านขนาดของมุมจากศูนย์องศาไปจนถึง แขนของมุม คือ จะได้ขนาดของ มุม ก ข ค เท่ากับ 145 ก ขก ข ก ข ค

6 ตัวอย่าง เช่น ต้องการวัด มุม ร ว ย 1. ต่อแขนของมุม รวย ออกไปทางเดียวกับจุดยอดมุม ให้เป็นมุมตรง ยวส และวัดมุมตรง ยวส มีขนาด 180 2. วางไม้โพรแทรกเตอร์โดยให้เส้นกึ่งกลางทับตรงจุด ยอดมุม คือ จุด ว วัดขนาด ของมุม สวร ที่เหลือต่อจากมุมตรงให้เส้นศูนย์องศาทาบ ไปตามแขนข้างหนึ่งของมุม ร ว ย ส ว รว ร 3. อ่านขนาดของมุมจากศูนย์องศาไปจนถึงแขนของ มุม คือ จะได้ขนาดของมุม สวร เท่ากับ 73 นำไปรวมกับขนาดของมุมตรง ย ว ส ก็จะได้ขนาด ของมุมกลับ ย ว ร ที่ต้องการวัด มีขนาด 253 องศา


ดาวน์โหลด ppt การวัดขนาดของมุม เครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุม คือ ไม้โพรแทรกเตอร์ มี 2 ชนิด คือ ๑.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยม ๒.ไม้โพรแทรกเตอร์ชนิดวงกลม หน่วยการวัดมุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google