งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ตัวอย่าง จงสร้างมุม ม อ ง ให้มีขนาด 85 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1. ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร มอ ม อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ตัวอย่าง จงสร้างมุม ม อ ง ให้มีขนาด 85 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1. ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร มอ ม อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ตัวอย่าง จงสร้างมุม ม อ ง ให้มีขนาด 85 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1. ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร มอ ม อ

2 2. ส ร้างมุมที่จุดยอดมุมคือ จุด อ ให้มีขนาด 85 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์แล้วกำหนดจุดให้เป็น จุด ง ม อ ง

3 ม อ ง 3. ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น อ งอ ง ดังนั้นจะได้มุม ม อ ง มีขนาด 85 องศา ตามต้องการ 85 

4 ตัวอย่าง จงสร้างมุม ดวง ให้มีขนาด 148 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1. ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร ดว ด ว

5 2. ส ร้างมุมที่จุดยอดมุมคือ จุด ว ให้มีขนาด 148 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์แล้วกำหนดจุดให้เป็น จุด ง ด ว ง

6 3. ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น ว งว ง ดังนั้นจะได้มุม ด ว ง มีขนาด 148 องศา ตามต้องการ 148  ด ว ง

7 ตัวอย่าง จงสร้างมุม ผอม ให้มีขนาด 250 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 2. ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร ผอ ผ อ การสร้างมุมกลับ 1. มุมกลับมากกว่า 180  ดังนั้นมุม ผอม มากกว่า 180  อยู่ 250 – 180 = 70 

8 2. ส ร้างมุมที่จุดยอดมุมคือ จุด อ ให้มีขนาด 250 องศา โดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์แล้วกำหนดจุดให้เป็น จุด ม ผ อ ม 180  70 

9 3. ลาก เป็นแขนของมุมอีกหนึ่งเส้น อม ดังนั้นจะได้มุม ผ อ ม มีขนาด 250 องศา ตามต้องการ ผ อ ม 250 

10 จงสร้างมุม ทอง ให้มีขนาด 315 องศา วิธีสร้าง 1. มุม ทอง มีขนาดมากกว่า 180 อยู่ 315 – 180 = 135 ทอ ง 4. ลาก อง จะได้มุม ทอง มีขนาด 315 องศา ตามต้องการ 3. ที่จุด อ สร้างมุม 315 องศา กำหนดจุด ง 2. ลาก ทอ ยาวพอสมควร


ดาวน์โหลด ppt การสร้างมุมโดยใช้ไม้โพรแทรกเตอร์ ตัวอย่าง จงสร้างมุม ม อ ง ให้มีขนาด 85 องศา มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1. ลาก แขนของมุมยาวพอสมควร มอ ม อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google