งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและการวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและการวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและการวัด
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและการวัด กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์(CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เขียนวงจรไฟฟ้าด้วยสัญลักษณ์ไฟฟ้าได้ถูกต้อง
บอกส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าได้ เข้าใจกฎของโอห์ม คำนวณหาค่าปริมาณทางไฟฟ้าต่าง ๆ ได้ รู้วิธีการวัดค่าปริมาณไฟฟ้า และการใช้มิเตอร์

3 สัญลักษณ์และส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
วงจรไฟฟ้าที่สมบูรณ์จะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบ 6 ประการด้วยกัน 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Energy Source) 2. ตัวนำไฟฟ้า(Conductor) 3. ฉนวนไฟฟ้า(Insulator)

4 สัญลักษณ์และส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
4. ภาระไฟฟ้า (Load) 5. อุปกรณ์ควบคุม(Control Device) 6. อุปกรณ์ป้องกัน(Protection Device)

5 สัญลักษณ์และส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
สัญลักษณ์ของความต้านทาน

6 สัญลักษณ์และส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
การเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) สามารถเขียนได้สองแบบดังรูป การเขียนแบบจุดดินร่วมในวงจรไฟฟ้า

7 สัญลักษณ์และส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

8 กฎของโอห์ม กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั้น จะแปรผันตรงกับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้า แต่จะแปรผกผันกับค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า

9 กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า หมายถึง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยเวลา

10 กำลังไฟฟ้า หรือ

11 กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ามีค่าเป็นบวกหมายถึงองค์ประกอบได้รับกำลังไฟฟ้า โดยองค์ประกอบที่รับกำลังไฟฟ้าอย่างเดียวโดยไม่จ่ายกำลัง ไฟฟ้าออกมา เรียกว่าองค์ประกอบเฉื่อยงาน(Passive Component)

12 กำลังไฟฟ้า กำลังไฟฟ้ามีค่าเป็นลบหมายถึงองค์ประกอบจ่ายกำลังไฟฟ้าออกมา โดยองค์ประกอบที่จ่ายกำลังไฟฟ้าออกมา เรียกว่าองค์ประกอบไวงาน(Active Component)

13 การคำนวณค่าใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยค่าใช้ไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จากสมการ

14 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
- มิเตอร์แบบพาเนล

15 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
- มัลติมิเตอร์(VOM)

16 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า
- มัลติมิเตอร์(VOM)

17 การใช้งานมัลติมิเตอร์
1. การวัดค่าความต้านทาน

18 การใช้งานมัลติมิเตอร์
1. การวัดค่าความต้านทาน ปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจากวงจร เลือกย่านวัดโอห์ม ปรับค่าความต้านทานศูนย์ โดยใช้ปลายทั้งสองของสาย วัดแตะสัมผัสกัน นำสายวัดค่าความต้านทานของอุปกรณ์ที่ต้องการ

19 การใช้งานมัลติมิเตอร์
2. การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

20 การใช้งานมัลติมิเตอร์
2. การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า เลือกย่านวัดแรงดันไฟฟ้า และเลือกให้ถูกต้องว่าวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ ย่านวัดที่เลือกไว้ต้องสูงกว่าค่าสูงสุดของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เสมอ นำสายวัดไปวัดโดยต่อขนานกับอุปกรณ์ที่ต้องการวัด นิยมใช้สายสีดำต่อกับจุด Com และสายสีแดงต่อกับขั้ว V เสมอ

21 การใช้งานมัลติมิเตอร์
3. การวัดค่ากระแสไฟฟ้า

22 การใช้งานมัลติมิเตอร์
3. การวัดค่ากระแสไฟฟ้า เลือกว่าวัดไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ เลือกย่านวัดกระแสโดยเลือกย่านสูงที่สุด นิยมใช้สายสีดำต่อกับจุด Com และสายสีแดงต่อกับขั้ว V เสมอ ต่อสายสีแดงเข้ากับวงจรไฟฟ้า โดยต่อเข้ากับจุดที่ กระแสไหลเข้ามิเตอร์ และให้กระแสไหลออกที่สายสีดำ

23 การใช้งานมัลติมิเตอร์
3. การวัดค่ากระแสไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า(252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและการวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google