งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและ การวัด กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและ การวัด กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและ การวัด กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ เขียนวงจรไฟฟ้าด้วยสัญลักษณ์ ไฟฟ้าได้ถูกต้อง บอกส่วนประกอบของ วงจรไฟฟ้าได้ เข้าใจกฎของโอห์ม คำนวณหาค่าปริมาณทางไฟฟ้า ต่าง ๆ ได้ รู้วิธีการวัดค่าปริมาณไฟฟ้า และ การใช้มิเตอร์

3 สัญลักษณ์และส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้า - วงจรไฟฟ้าที่สมบูรณ์จะต้อง ประกอบด้วยส่วนประกอบ 6 ประการด้วยกัน 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Energy Source) 2. ตัวนำไฟฟ้า (Conductor) 3. ฉนวนไฟฟ้า (Insulator)

4 สัญลักษณ์และส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้า 4. ภาระไฟฟ้า (Load) 5. อุปกรณ์ควบคุม (Control Device) 6. อุปกรณ์ป้องกัน (Protection Device)

5 สัญลักษณ์และส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์ของความต้านทาน

6 สัญลักษณ์และส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้า - การเขียนวงจรไฟฟ้า (Schematic Diagram) สามารถ เขียนได้สองแบบดังรูป การเขียนแบบจุดดินร่วมในวงจรไฟฟ้า

7 สัญลักษณ์และส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้า

8 กฎของโอห์ม - กระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านั้น จะ แปรผันตรงกับแรงดันของ แหล่งจ่ายไฟฟ้า แต่จะแปรผกผัน กับค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า

9 กำลังไฟฟ้า - กำลังไฟฟ้า หมายถึง อัตราการใช้ พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยเวลา

10 กำลังไฟฟ้า หรือ

11 กำลังไฟฟ้า - กำลังไฟฟ้ามีค่าเป็นบวกหมายถึง องค์ประกอบได้รับกำลังไฟฟ้า โดย องค์ประกอบที่รับกำลังไฟฟ้าอย่างเดียว โดยไม่จ่ายกำลัง ไฟฟ้าออกมา เรียกว่าองค์ประกอบเฉื่อย งาน ( Passive Component )

12 กำลังไฟฟ้า - กำลังไฟฟ้ามีค่าเป็นลบหมายถึง องค์ประกอบจ่ายกำลังไฟฟ้าออกมา โดยองค์ประกอบที่จ่ายกำลังไฟฟ้าออกมา เรียกว่าองค์ประกอบไวงาน (Active Component)

13 การคำนวณค่าใช้พลังงาน ไฟฟ้า โดยค่าใช้ไฟฟ้าสามารถคำนวณได้ จากสมการ

14 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า - มิเตอร์แบบพาเนล

15 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า - มัลติมิเตอร์ (VOM)

16 การวัดปริมาณทางไฟฟ้า - มัลติมิเตอร์ (VOM)

17 การใช้งานมัลติมิเตอร์ 1. การวัดค่าความต้านทาน

18 การใช้งานมัลติมิเตอร์ 1. การวัดค่าความต้านทาน – ปลดแหล่งจ่ายไฟฟ้าออกจากวงจร – เลือกย่านวัดโอห์ม – ปรับค่าความต้านทานศูนย์ โดยใช้ ปลายทั้งสองของสายวัดแตะสัมผัส กัน – นำสายวัดค่าความต้านทานของ อุปกรณ์ที่ต้องการ

19 การใช้งานมัลติมิเตอร์ 2. การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า

20 การใช้งานมัลติมิเตอร์ 2. การวัดค่าแรงดันไฟฟ้า – เลือกย่านวัดแรงดันไฟฟ้า และเลือก ให้ถูกต้องว่าวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรงหรือกระแสสลับ – ย่านวัดที่เลือกไว้ต้องสูงกว่าค่าสูงสุด ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเสมอ – นำสายวัดไปวัดโดยต่อขนานกับ อุปกรณ์ที่ต้องการวัด – นิยมใช้สายสีดำต่อกับจุด Com และ สายสีแดงต่อกับขั้ว V เสมอ

21 การใช้งานมัลติมิเตอร์ 3. การวัดค่ากระแสไฟฟ้า

22 การใช้งานมัลติมิเตอร์ 3. การวัดค่ากระแสไฟฟ้า – เลือกว่าวัดไฟฟ้ากระแสตรงหรือ กระแสสลับ – เลือกย่านวัดกระแสโดยเลือกย่านสูง ที่สุด – นิยมใช้สายสีดำต่อกับจุด Com และ สายสีแดงต่อกับขั้ว V เสมอ – ต่อสายสีแดงเข้ากับวงจรไฟฟ้า โดย ต่อเข้ากับจุดที่กระแสไหลเข้ามิเตอร์ และให้กระแสไหลออกที่สายสีดำ

23 การใช้งานมัลติมิเตอร์ 3. การวัดค่ากระแสไฟฟ้า


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานทาง วิศวกรรมไฟฟ้า (252282) กฎของโอห์ม การคำนวณและ การวัด กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ (CANDLE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google