งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Circuit Theorems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Circuit Theorems."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Circuit Theorems

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) เนื้อหา ศึกษาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าด้วยทฤษฎี : ซุปเปอร์โพสิชั่น การเปลี่ยนรูปแหล่งจ่าย การส่งผ่านกำลังสูงสุด เทวินิน นอร์ตัน

3 3 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Super position theorem แรงดันตกคร่อม ( หรือกระแสไหลผ่าน ) อุปกรณ์ในวงจรเชิงเส้นใดๆคือผลรวมทาง พีชคณิตของแรงดันตกคร่อม ( หรือกระแสไหลผ่าน ) อุปกรณ์ตัวนั้นซึ่งเกิดจาก แหล่งจ่ายอิสระแต่ละตัว ขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลักการของซุปเปอร์โพสิชั่น 1. หาแรงดันหรือกระแสจากแหล่งจ่ายอิสระทีละตัว ( อาจใช้การวิเคราะห์แบบโนดหรือเมช ) โดยทำการปิดแหล่งจ่ายอิสระตัวอื่น 2. ทำซ้ำในขั้นตอนที่หนึ่ง จนกระทั่งครบทุกแหล่งจ่ายที่มีอยู่ในวงจร 3. หาผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันหรือกระแสที่ได้จากแหล่งจ่ายอิสระแต่ละตัว

4 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Super position theorem หา แรงดัน v หาจากแหล่งจ่ายทีละตัว กำหนด v 1 จากแหล่งจ่าย 6V และ v 2 จากแหล่งจ่าย 3A ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์

5 5 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) หา v 1 จาก แหล่งจ่าย 6V Super position theorem

6 6 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Super position theorem

7 7 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Source Transformation Independent source Dependent source

8 8 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Source Transformation ใช้หลักการเปลี่ยนรูป แหล่งจ่ายหา v o

9 9 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Source Transformation

10 10 Thevenin theorem โครงข่ายงานเชิงเส้นใดๆ สามารถแทนได้ด้วยแหล่งจ่ายแรงดันเทวินิน ต่อกับความต้านทานเทวินิน วงจรสมมูลย์ เทวินิน โครงข่า ยงาน + - a b a b โครงข่าย งานเชิง เส้น A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

11 11 1. ปลดโหลด คำนวณหาแหล่งจ่าย เทวินิน และความต้านทานเทวินิน 2. เขียนวงจรสมมูลย์เทวินิน คำนวณหากระแสและแรงดันที่โหลด ขั้นตอนของการวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีเทวินิน Thevenin theory a b v th R th A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

12 12 Thevenin theorem a b a b R th วิธี คำน วณ หา ซ็อตแหล่งจ่าย แรงดัน เปิดวงจร แหล่งจ่าย กระแส A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

13 13 Thevenin theorem v th วิธี คำน วณ หา a b A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

14 14 Thevenin theorem a b Use voltage divider A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

15 15 Norton theorem โครงข่ายงานเชิงเส้นใดๆ สามารถแทนได้ด้วยแหล่งจ่ายกระแสนอร์ตัน ต่อกับความต้านทานนอร์ตัน A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) a b a b วงจรสมมูลย์ นอร์ตัน โครงข่า ยงาน โครงข่าย งานเชิง เส้น

16 16 Norton theorem 1. ปลดโหลด คำนวณหาแหล่งจ่าย กระแสนอร์ตัน และความต้านทานนอร์ตัน 2. เขียนวงจรสมมูลย์นอร์ตัน คำนวณหากระแสและแรงดันที่โหลด ขั้นตอนของการวิเคราะห์วงจรด้วยทฤษฎีนอร์ตัน a b i th R th A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

17 17 Norton theorem a b a b R th วิธี คำน วณ หา ซ็อตแหล่งจ่าย แรงดัน เปิดวงจร แหล่งจ่าย กระแส A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

18 18 Norton theorem i th คำนว ณ หา a b พิจารณาจากวงจรควรใช้สมการเมช คำนวณหากระแสนอร์ตัน A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

19 19 a b Norton theorem Use current divider A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

20 20 Maximum Power Transfer กำลังสูงสุดที่เกิดขึ้นหาได้จากการ differentiate สมการที่ 1 เทียบกับ R L แล้วกำหนดให้ผลลัพธ์เท่ากับ ศูนย์ 1 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

21 21 Maximum Power Transfer คูณสมการที่ 1 ด้วย แล้วทำการ differentiate 2 คูณสมการที่ 2 ด้วย 3 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

22 22 Maximum Power Transfer a b RLRL วิธี คำน วณ หา ซ็อตแหล่งจ่าย แรงดัน เปิดวงจร แหล่งจ่าย กระแส a b A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

23 23 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

24 24 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 4 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Circuit Theorems.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google