งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา เนื้อหา หน่วยทางการวัด ประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงาน อุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

3 3 วงจรไ ฟฟ้า วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit) ? การเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Elements) ที่มีเส้นทางการส่งผ่านพลังงานจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (Source) ไปยังอุปกรณ์ภาระ (Load) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

4 4 หน่วย มาตรฐาน SI หน่วย SI (International System of Units) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

5 5 ตัวกำกับ กำลัง ตัวกำกับกำลัง (Prefixes) เป็นตัวบอกขนาดของ หน่วย A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

6 6 l อะตอม ประกอบไปด้วย » นิวเคลียส ( nucleus ), โปรตอน (protons), นิวตรอน (neutrons), อิเล็กตรอน (electrons) ประจุ (Charge) อิเล็กตรอน 1 ตัว ประจุเป็นลบ มีขนาดเท่ากับ 1.602 x 10 -19 C โปรตอน 1 ตัว ประจุเป็นบวก มีขนาดเท่ากับ 1.602 x 10 -19 C +++ - - - - - - อะตอมของ คาร์บอน A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

7 7 กระแสไฟฟ้า (Electric Current) ข้อตกลง ในทางไฟฟ้า » กระแสไฟฟ้า เป็นการ เคลื่อนที่สุทธิ ของประจุบวก เมื่อลวดตัวนำถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่าย พลังงาน ประจุจะถูกบังคับให้มีการเคลื่อนที่ ประจุบวกเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่ง ประจุลบเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตรงกัน ข้ามกับประจุบวก A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

8 8 กระแสไฟฟ้า (Electric Current) q เป็นค่าของประจุ หน่วยเป็นคูลอมป์ 1 ampere = 1 coulomb/second กระแสไฟฟ้า (i) อัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุต่อเวลา หน่วย เป็นแอมแปร์ (ampere) » ปริมาณประจุที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดต่างๆ A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

9 9 กระแสไฟฟ้า (Electric current) Direct current, dc Alternating current, ac A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

10 10 แรงดันไฟฟ้า (Electric voltage) แรงดันไฟฟ้า (v) พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุ 1 คู ลอมป์ ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือส่วนหนึ่ง ของวงจร จากจุด a ไปยังจุด b โดยมี หน่วยเป็น โวลต์ (V) โดยที่ W คือพลังงานมีหน่วยเป็นจูลล์ (J) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

11 11 กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) กำลังไฟฟ้า (P) อัตราการใช้พลังงานมี หน่วยเป็นวัตต์ กำลังไฟฟ้า แบบดูดกลืน (absorbing power) กำลังไฟฟ้าแบบ แจกจ่าย (supplying or delivering power) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

12 12 กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

13 13 ผลรวมกำลังไฟฟ้าดูดกลืนทั้งหมดกับผลรวม กำลังไฟฟ้าแจกจ่ายทั้งหมด กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

14 14 พลังงาน ความสามารถในการทำงาน หน่วยเป็น จูล Joules (J) พลังงานไฟฟ้าที่ดูดกลืนหรือแจกจ่ายในช่วงเวลา ใดๆ โดยทั่วไปกำลังไฟฟ้านิยมวัดใน หน่วยของ Watt-hours (Wh) » 1 Wh = 3600 J กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

15 15 ตัวอ ย่าง ตัวอย่าง หลอดไฟขนาด 40 วัตต์ ถูกเปิดไว้เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 9 นาที จงคำนวณ ค่าพลังงานทั้งหมดที่ใช้ไปโดยหลอดไฟ พลังงานป้อนให้กับหลอดไฟฟ้า 40 W เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 9 นาที มีค่า 1 unit = 1 kWh อัตราค่า ไฟฟ้า A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

16 16 อุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้า (Circuit Element) อุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 แบบ อุปกรณ์แบบแอกทีฟ (Active element) สามารถสร้างพลังงานขึ้นมาได้หรือจ่าย พลังงานมากกว่าที่รับเข้ามา อุปกรณ์แบบพาสซีฟ (Passive element) ไม่สามารถสร้างพลังงานขึ้นมาเองได้หรือ รับพลังงานมากกว่าหรือ เท่ากับที่จ่ายออกไป A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

17 17 แหล่งจ่ายอิสระ (Independent sources) อุปกรณ์แบบแอคตีฟ (Active Element) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Voltage source Current source (a) ใช้แทนแรงดันคงที่หรือ เปลี่ยนตามเวลา (b) ใช้แทนแรงดันคงที่ เท่านั้น

18 18 A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) แหล่งจ่ายไม่อิสระ (Ddependent sources) อุปกรณ์แบบแอคตีฟ (Active Element)

19 19 อุปกรณ์แบบพาสชีฟ (Passive Element) A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201) Capacitor InductorResistor

20 20 แหล่งกำเนิดไฟ กระแสตรง (Dc current source) Battery A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

21 21 แหล่งกำเนิดไฟ กระแสตรง (Dc current source) rms V220 rms V9 2200uF Transformer Bridge diode + - RL A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google