งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits ( )

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา เนื้อหา หน่วยทางการวัด ประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าและพลังงาน อุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง A. Aurasopon Electric Circuits ( )

3 3 วงจรไ ฟฟ้า วงจรไฟฟ้า (Electrical Circuit) ? การเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Elements) ที่มีเส้นทางการส่งผ่านพลังงานจาก อุปกรณ์แหล่งจ่าย (Source) ไปยังอุปกรณ์ภาระ (Load) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

4 4 หน่วย มาตรฐาน SI หน่วย SI (International System of Units) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

5 5 ตัวกำกับ กำลัง ตัวกำกับกำลัง (Prefixes) เป็นตัวบอกขนาดของ หน่วย A. Aurasopon Electric Circuits ( )

6 6 l อะตอม ประกอบไปด้วย » นิวเคลียส ( nucleus ), โปรตอน (protons), นิวตรอน (neutrons), อิเล็กตรอน (electrons) ประจุ (Charge) อิเล็กตรอน 1 ตัว ประจุเป็นลบ มีขนาดเท่ากับ x C โปรตอน 1 ตัว ประจุเป็นบวก มีขนาดเท่ากับ x C อะตอมของ คาร์บอน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

7 7 กระแสไฟฟ้า (Electric Current) ข้อตกลง ในทางไฟฟ้า » กระแสไฟฟ้า เป็นการ เคลื่อนที่สุทธิ ของประจุบวก เมื่อลวดตัวนำถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่าย พลังงาน ประจุจะถูกบังคับให้มีการเคลื่อนที่ ประจุบวกเคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่ง ประจุลบเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตรงกัน ข้ามกับประจุบวก A. Aurasopon Electric Circuits ( )

8 8 กระแสไฟฟ้า (Electric Current) q เป็นค่าของประจุ หน่วยเป็นคูลอมป์ 1 ampere = 1 coulomb/second กระแสไฟฟ้า (i) อัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุต่อเวลา หน่วย เป็นแอมแปร์ (ampere) » ปริมาณประจุที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาใดต่างๆ A. Aurasopon Electric Circuits ( )

9 9 กระแสไฟฟ้า (Electric current) Direct current, dc Alternating current, ac A. Aurasopon Electric Circuits ( )

10 10 แรงดันไฟฟ้า (Electric voltage) แรงดันไฟฟ้า (v) พลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุ 1 คู ลอมป์ ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือส่วนหนึ่ง ของวงจร จากจุด a ไปยังจุด b โดยมี หน่วยเป็น โวลต์ (V) โดยที่ W คือพลังงานมีหน่วยเป็นจูลล์ (J) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

11 11 กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) กำลังไฟฟ้า (P) อัตราการใช้พลังงานมี หน่วยเป็นวัตต์ กำลังไฟฟ้า แบบดูดกลืน (absorbing power) กำลังไฟฟ้าแบบ แจกจ่าย (supplying or delivering power) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

12 12 กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

13 13 ผลรวมกำลังไฟฟ้าดูดกลืนทั้งหมดกับผลรวม กำลังไฟฟ้าแจกจ่ายทั้งหมด กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

14 14 พลังงาน ความสามารถในการทำงาน หน่วยเป็น จูล Joules (J) พลังงานไฟฟ้าที่ดูดกลืนหรือแจกจ่ายในช่วงเวลา ใดๆ โดยทั่วไปกำลังไฟฟ้านิยมวัดใน หน่วยของ Watt-hours (Wh) » 1 Wh = 3600 J กำลังไฟฟ้าและพลังงาน (Power and Energy) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

15 15 ตัวอ ย่าง ตัวอย่าง หลอดไฟขนาด 40 วัตต์ ถูกเปิดไว้เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 9 นาที จงคำนวณ ค่าพลังงานทั้งหมดที่ใช้ไปโดยหลอดไฟ พลังงานป้อนให้กับหลอดไฟฟ้า 40 W เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 9 นาที มีค่า 1 unit = 1 kWh อัตราค่า ไฟฟ้า A. Aurasopon Electric Circuits ( )

16 16 อุปกรณ์ของวงจรไฟฟ้า (Circuit Element) อุปกรณ์ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 แบบ อุปกรณ์แบบแอกทีฟ (Active element) สามารถสร้างพลังงานขึ้นมาได้หรือจ่าย พลังงานมากกว่าที่รับเข้ามา อุปกรณ์แบบพาสซีฟ (Passive element) ไม่สามารถสร้างพลังงานขึ้นมาเองได้หรือ รับพลังงานมากกว่าหรือ เท่ากับที่จ่ายออกไป A. Aurasopon Electric Circuits ( )

17 17 แหล่งจ่ายอิสระ (Independent sources) อุปกรณ์แบบแอคตีฟ (Active Element) A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Voltage source Current source (a) ใช้แทนแรงดันคงที่หรือ เปลี่ยนตามเวลา (b) ใช้แทนแรงดันคงที่ เท่านั้น

18 18 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) แหล่งจ่ายไม่อิสระ (Ddependent sources) อุปกรณ์แบบแอคตีฟ (Active Element)

19 19 อุปกรณ์แบบพาสชีฟ (Passive Element) A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Capacitor InductorResistor

20 20 แหล่งกำเนิดไฟ กระแสตรง (Dc current source) Battery A. Aurasopon Electric Circuits ( )

21 21 แหล่งกำเนิดไฟ กระแสตรง (Dc current source) rms V220 rms V9 2200uF Transformer Bridge diode + - RL A. Aurasopon Electric Circuits ( )


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 1 Introduction A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google