งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง................................................................ 2. ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง...............................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง................................................................ 2. ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง..............................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง................................................................ 2. ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง............................................................... 3. ฉนวนไฟฟ้า หมายถึง............................................................. 4. วงจรไฟฟ้าเปิด หมายถึง.............................................................. 5. วงจรไฟฟ้าปิด หมายถึง..............................................................

3 6. วาดภาพสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสัญลักษณ์ ถ่านไฟฉายหรือ เซลล์ไฟฟ้า สวิตช์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า มอเตอร์ ออดไฟฟ้า แบตเตอรี่

4

5 1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่าง ง่าย ก. หลอดไฟ สายไฟ เซลล์ไฟฟ้า สวิตช์ ข. หลอดไฟ มอเตอร์ ออดไฟฟ้า ค. สายไฟ สวิตช์ เซลล์ไฟฟ้า ง. เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ มอเตอร์ 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามี ลักษณะเป็นอย่างไร ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด

6 3. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร ก. ออกจากขั้ว - ไปยังขั้ว + ข. ออกจากขั้ว + ไปยังขั้ว - ค. ออกจากขั้ว + และขั้ว - สลับกัน ง. ไหลไปในทิศทางเดียวกัน 4. ของเล่นในข้อใดไม่มีส่วนประกอบของ วงจรไฟฟ้า ก. รถบังคับวิทยุ ข. ปืนที่ยิงแล้วมีแสง ค. หุ่นยนต์ที่เดินได้ ง. ตุ๊กตาล้มลุก

7 5. ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็น ตัวนำ ไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ก. ช้อน ข. ไขควง ค. ตะเกียบ ง. ส้อม 6. ต้องใช้วัตถุใดเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจึงจะทำให้ หลอดไฟสว่าง ก. คลิป ข. หนังยาง ค. ดินสอ ง. เชือก

8 7. วัตถุใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ก. เหล็ก ข. เงิน ค. ทองแดง ง. อลูมิเนียม 8. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี ก. จะทำให้รั้วชำรุด ข. จะทำให้รั้วเป็นสนิม ค. จะทำให้ฉนวนที่หุ้มฉีกขาด ง. จะทำให้กระแสไฟฟ้าลดลง

9 9. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี ก. จะทำให้รั้วชำรุด ข. จะทำให้รั้วเป็นสนิม ค. จะทำให้ฉนวนที่หุ้มฉีกขาด ง. จะทำให้กระแสไฟฟ้าลดลง 10. ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็น ตัวนำ ไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ก. ช้อน ข. ไขควง ค. ตะเกียบ ง. ส้อม

10 • วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้า ไหลผ่านได้ครบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น และสวิตช์

11 วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่ง ไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลับไปยัง แหล่งกำเนิดเดิม

12 สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า

13 วงจรไฟฟ้า ปิด วงจรปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบ วงจร ทำให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อ อยู่ในวงจรนั้นๆ ทำงาน

14 วงจรไฟฟ้า เปิด วงจรเปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ ครบวงจร ซึ่งเป็นผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ใน วงจรไม่สามารถจ่ายพลังงาน ออกมาได้ สาเหตุของ วงจรเปิดอาจเกิดจากสายหลุด สายขาด สายหลวม สวิตซ์ไม่ต่อวงจร หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น

15 วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียงกันไป โดยที่มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุกส่วนของวงจรเท่ากัน

16 วงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำปลายข้างเดียวกัน ( ขั้วเดียวกัน ) ของแต่ละอุปกรณ์ มารวมกันก่อน แล้วจึงต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างโดยกกระแส ไฟฟ้ารวมในวงจรเท่ากับ กระแสไฟฟ้าที่แยกผ่านอุปกรณ์แต่ละ อย่างรวมกัน

17 วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่า ตัวนำ ไฟฟ้า ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า

18 เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะเกิดสภาพแม่เหล็ก รอบ ๆ ขดลวด ถ้านำแท่งเหล็กใส่ไว้ในขดลวดจะทำให้ แท่งเหล็กนั้นมีสภาพเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วน หนึ่งของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์สร้างพลังงานกล และเป็นส่วนประกอบในไดนาโมซึ่งเป็นอุปกรณ์สร้าง พลังงานไฟฟ้า

19 สวัส ดี ขอขอบคุณ http://www.horhook.com/wbi/ec/index. htm


ดาวน์โหลด ppt ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง................................................................ 2. ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง...............................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google