งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง ฉนวนไฟฟ้า หมายถึง 4. วงจรไฟฟ้าเปิด หมายถึง 5. วงจรไฟฟ้าปิด หมายถึง

3 6. วาดภาพสัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า
ถ่านไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้า สวิตช์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า มอเตอร์ ออดไฟฟ้า แบตเตอรี่

4

5 1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย. ก
1. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างง่าย ก. หลอดไฟ สายไฟ เซลล์ไฟฟ้า สวิตช์ ข. หลอดไฟ มอเตอร์ ออดไฟฟ้า ค. สายไฟ สวิตช์ เซลล์ไฟฟ้า ง. เซลล์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ มอเตอร์ 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด

6 3. ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างไร ก. ออกจากขั้ว - ไปยังขั้ว + ข. ออกจากขั้ว + ไปยังขั้ว - ค. ออกจากขั้ว + และขั้ว - สลับกัน ง. ไหลไปในทิศทางเดียวกัน 4. ของเล่นในข้อใดไม่มีส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า ก. รถบังคับวิทยุ ข. ปืนที่ยิงแล้วมีแสง ค. หุ่นยนต์ที่เดินได้ ง. ตุ๊กตาล้มลุก

7 5. ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็น ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า. ก
5. ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็น ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ก. ช้อน ข. ไขควง ค. ตะเกียบ ง. ส้อม 6. ต้องใช้วัตถุใดเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าจึงจะทำให้หลอดไฟสว่าง ก. คลิป ข. หนังยาง ค. ดินสอ ง. เชือก

8 7. วัตถุใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด. ก. เหล็ก. ข. เงิน. ค. ทองแดง. ง
7. วัตถุใดนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ก. เหล็ก ข. เงิน ค. ทองแดง ง. อลูมิเนียม 8. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี ก. จะทำให้รั้วชำรุด ข. จะทำให้รั้วเป็นสนิม ค. จะทำให้ฉนวนที่หุ้มฉีกขาด ง. จะทำให้กระแสไฟฟ้าลดลง

9 9. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี. ก. จะทำให้รั้วชำรุด. ข
9. เพราะเหตุใดจึงไม่ควรพาดสายไฟบนรั้วสังกะสี ก. จะทำให้รั้วชำรุด ข. จะทำให้รั้วเป็นสนิม ค. จะทำให้ฉนวนที่หุ้มฉีกขาด ง. จะทำให้กระแสไฟฟ้าลดลง 10.ของใช้ชนิดใดที่มีทั้งส่วนประกอบที่เป็น ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า ก. ช้อน ข. ไขควง ค. ตะเกียบ ง. ส้อม

10  วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น และสวิตช์

11  วงจรไฟฟ้า หมายถึง ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำ และเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลด แล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดเดิม

12 สัญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้า

13 วงจรไฟฟ้าปิด วงจรปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ทำให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรนั้นๆ ทำงาน

14 วงจรไฟฟ้าเปิด วงจรเปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจร ซึ่งเป็นผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรไม่สามารถจ่ายพลังงาน ออกมาได้ สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสายหลุด สายขาด สายหลวม สวิตซ์ไม่ต่อวงจร หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น

15  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียงกันไป โดยที่มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุกส่วนของวงจรเท่ากัน 

16  วงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำปลายข้างเดียวกัน ( ขั้วเดียวกัน) ของแต่ละอุปกรณ์ มารวมกันก่อน แล้วจึงต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างโดยกกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรเท่ากับ กระแสไฟฟ้าที่แยกผ่านอุปกรณ์แต่ละอย่างรวมกัน

17 วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่า ฉนวนไฟฟ้า

18 เมื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดจะเกิดสภาพแม่เหล็กรอบ ๆ ขดลวด ถ้านำแท่งเหล็กใส่ไว้ในขดลวดจะทำให้แท่งเหล็กนั้นมีสภาพเป็นแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์สร้างพลังงานกล และเป็นส่วนประกอบในไดนาโมซึ่งเป็นอุปกรณ์สร้างพลังงานไฟฟ้า

19 ขอขอบคุณ http://www.horhook.com/wbi/ec/index.htm
สวัสดี ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ตอบคำถาม 1. วงจรไฟฟ้า หมายถึง ตัวนำไฟฟ้า หมายถึง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google