งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิเล็กทรอนิกส์ 1 Electronic 1. ไฟฟ้าเบื้องต้น Introduction Electricity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิเล็กทรอนิกส์ 1 Electronic 1. ไฟฟ้าเบื้องต้น Introduction Electricity."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิเล็กทรอนิกส์ 1 Electronic 1

2 ไฟฟ้าเบื้องต้น Introduction Electricity

3 Electronic1 ชนิดของไฟฟ้า - ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยตรง ตัวอย่างเช่น ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า การเสียดถีของวัตถุ เป็น ต้น - ไฟฟ้ากระแส (Current Electricity) เป็นไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ โดยผลิตแรงเคลื่อน แล้ว ส่งกระแส ไปตามสายลวดตัวนำ

4 Electronic1 ไฟฟ้ากระแส 1. ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current : AC) มีการเปลี่ยนทิศทางการไหลหรือขั้วทางไฟฟ้า สลับบวก - ลบ อยู่ตลอดเวลา 2. ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current : DC) มีทิศทางการไหลหรือขั้วทางไฟฟ้าที่แน่นอน

5 Electronic1 สัญลักษณ์

6 Electronic1 ฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย ในกรณีที่ วงจรไฟฟ้ามีความผิดปกติ เช่น กระแสเกิน วงจรชอร์ต ความ แตกต่างของฟิวส์และเซอร์กิตเบรกเกอร์คือ ฟิวส์จะขาดไปเลย เมื่อกระแสเกิน แต่ถ้าเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์เพียงทำการรีเซต เพื่อกลับสู่สภาพปกติ

7 Electronic1 สัญลักษณ์

8 Electronic1 สวิทช์ เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจร หรือเปิด - ปิดวงจรไฟฟ้า โดยจะมี หน้าสัมผัส (contact) เป็นตัวตัดวงจร แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 1. แบบปกติเปิด : NO (Normal Opened) 2. แบบปกติปิด : NC (Normal Closed)

9 Electronic1 การต่อวงจรไฟฟ้า 1. การต่ออนุกรม (Series) 2. การต่อขนาน (Parallel) 3. การต่อผสม (Series-Parallel)

10 Electronic1 หน่วยต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า 1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลท์ (Volt) ย่อด้วย V. 1000 ไมโครโวลท์ (µV) = 1 มิลลิโวลท์ (mV) 1000 มิลลิโวลท์ (mV) = 1 โวลท์ (V) 1000 โวลท์ (V) = 1 กิโลโวลท์ (kV) 2. กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (Ampare) เรียกย่อๆว่า แอมป์ ย่อด้วย A. 1000 ไมโครแอมป์ (µA) = 1 มิลลิแอมป์ (mA) 1000 มิลลิแอมป์ (mA) = 1 แอมป์ (A) 1000 แอมป์ (A)= 1 กิโลแอมป์ (kA) 3. กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) ย่อด้วย W 1000 ไมโครวัตต์ (µW) = 1 มิลลิวัตต์ (mW) 1000 มิลลิวัตต์ (mA) = 1 วัตต์ (A) 1000 วัตต์ (A)= 1 กิโลวัตต์ (kA)

11 Electronic1 ตัวต้านทาน Resistors

12 Electronic1 ตัวต้านทาน หรือ รีซิสเตอร์ (resistor) ตัวต้านทาน รีซิสเตอร์ หรือตัว อาร์ (R) เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ต้านการไหลของกระแส ไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะใช้งานได้ที่กระแสไฟฟ้าระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น เราจึงใช้ตัวต้านทาน กันไม่ให้มีกระแสไหลเข้าไปยังอุปกรณ์ดังกล่าวเกิน ความจำเป็น หน่วยค่าความต้านทานไฟฟ้าตามระบบเอสไอคือ โอห์ม อุปกรณ์ที่มี ความต้านทาน ค่า 1 โอห์ม หากมีความต่างศักย์ 1 โวลท์ไหลผ่าน จะให้ กระแสไฟฟ้า 1 แอมแปร์ ซึ่งเท่ากับการไหลของประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ ขนาดของตัวต้านทานจะเรียก เป็นกำลังวัตต์ (W) และมีขนาดตั้งแต่ 1/8W 1/4W( เรานิยมใช้กัน ) 1/2W 1W 2W 3W 5W ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยการ เลือก ใช้ตัวต้านทานนั้นต้องเลือกค่า เลือกขนาดกำลัง และชนิดของตัว ต้านทานให้ถูกต้อง เพราะหากเลือกผิดจะเป็นผลเสียต่อวงจร

13 Electronic1 ชนิดของตัวต้านทาน 1. ตัวต้านทานแบบมีค่าคงที่ (Fixed Resistor) 2. ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Adjustable Resistor) 3. ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ (Variable Resistor)

14 Electronic1 ตัวต้านทานแบบมีค่าคงที่ - ตัวต้านทานแบบคาร์บอน - ตัวต้านทานแบบขดลวดหรือ เซรามิค - ตัวต้านทานแบบฟิล์ม

15 Electronic1 ตัวต้านทานปรับค่าได้ - โพเทนติโอมิเตอร์ (potentiometers) - รีโอสแตต (rheostats)

16 Electronic1 ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ - เทอร์มิสเตอร์ (thermistor) เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตาม ระดับอุณหภูมิ - แอลดีอาร์ (LDR : Light Dependent Resistor) ตัวต้านทานปรับค่าตามแสงตกกระทบ ยิ่งมีแสงตกกระทบ มากยิ่งมีความต้านทานต่ำ

17 Electronic1 การอ่านค่าตัวต้านทาน

18 Electronic1 การต่อวงจรตัวต้านทาน - ตัวต้านทานในวงจรอนุกรม R T = R 1 + R 2 +…+R n P T = P 1 = P 2 = P n

19 Electronic1 การต่อวงจรตัวต้านทาน - ตัวต้านทานในวงจรขนาน 1/ R T = 1/R 1 + 1/R 2 +…+1/R n P T = P 1 + P 2 +…+ P n

20 Electronic1 วงจรตัวต้านทานแบบผสม

21 กฎของโอห์ม กฎของโอห์มกล่าวไว้ว่า “ ในวงจรไฟฟ้าใดๆ ค่า ของกระแสจะแปรผันโดยตรงกับแรงดัน และ แปรผกผันกับค่าของความต้านทานในวงจร ” กระแสไฟฟ้า 1 แอมป์ เป็นผลการเปรียบเทียบ อัตราส่วนระหว่างแรงเคลื่อน ไฟฟ้า 1 โวลท์ กับความต้านทาน 1 โอห์ม หรือ เขียนเป็นสูตรได้ว่า Electronic1

22 อัตราทนกำลัง ตัวต้านทานจะต้องมีอัตรากำลังซึ่งคิดออกมา เป็น “ วัตต์ ” (WATT) ซึ่งค่าอัตรากำลัง หาได้จากสูตร หรือ Electronic1


ดาวน์โหลด ppt อิเล็กทรอนิกส์ 1 Electronic 1. ไฟฟ้าเบื้องต้น Introduction Electricity.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google