งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISAN-DSP GROUP X-Ray Systems ISAN-DSP GROUP โครงสร้างของเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กเรย์ แหล่งจ่ายไฟ Power Supply หม้อแปลง Transformer Switch วงจร ควบคุม Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISAN-DSP GROUP X-Ray Systems ISAN-DSP GROUP โครงสร้างของเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กเรย์ แหล่งจ่ายไฟ Power Supply หม้อแปลง Transformer Switch วงจร ควบคุม Control."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ISAN-DSP GROUP X-Ray Systems

3 ISAN-DSP GROUP โครงสร้างของเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กเรย์ แหล่งจ่ายไฟ Power Supply หม้อแปลง Transformer Switch วงจร ควบคุม Control Circuit วงจรแปลง ไฟฟ้า กระแสสลับ เป็น กระแสตรง Rectifier หลอดเอ็กเรย์ X-Ray Tube kVp mA

4 ISAN-DSP GROUP ส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กเรย์ 1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power supply) 2. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (High voltage transformer) 3. วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier circuit) 4. วงจรควบคุม (Control circuit) 1. วงจรตั้งเวลา (Timer) 2. วงจรปรับแรงดันไฟฟ้ากิโลโวลต์ (kVp control circuit) 3. วงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าของไส้หลอดเอ็กเรย์ (Filament power supply) 5. หลอดเอ็กเรย์ (X-Ray tube)

5 ISAN-DSP GROUP ไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กเรย์ 1. หลักการของไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน - แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า 2. ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ - การคำนวณกำลังไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับ 3. หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า 4. หลักการของวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง

6 ISAN-DSP GROUP หลักการของไฟฟ้า : ความสัมพันธ์ระหว่่าง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน + - + - I V + - R วงจรไฟฟ้ากระแสตรง V = Voltage ( แรงดันไฟฟ้า, Volt) I = Current ( กระแสไฟฟ้า, Ampere) R = Resistance ( ความต้านทาน, Ohm)

7 ISAN-DSP GROUP หลักการของไฟฟ้า : ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน I V + - R - แรงดันไฟฟ้า (V) มาก ทำให้กระแสไฟฟ้าไหล (I) มาก - ความต้านทาน ( R ) มาก ทำให้กระแสไฟฟ้า ( I ) ไหลได้น้อย

8 ISAN-DSP GROUP หลักการของไฟฟ้า : ความสัมพันธ์ระหว่่าง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า I V + - R P = Power ( กำลังไฟฟ้า, Watt) V = Voltage ( แรงดันไฟฟ้า ) I = Current ( กระแสไฟฟ้า ) R = Resistance ( ความต้านทาน ) ในกรณีที่ R คงที่ กำลังไฟฟ้าแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้ายกกำลังสอง หรือ กระแสไฟฟ้ายกกำลังสอง

9 ISAN-DSP GROUP ไฟฟ้ากระแสตรง VS ไฟฟ้ากระแสสลับ I V R I V + - R วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current) วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current) ไฟฟ้ากระแสตรง : แรงดันไฟฟ้าคงที่ตลอดเวลา กระแสไฟฟ้าไหลไปทางเดียวตลอด ไฟฟ้ากระแสสลับ : แรงดันไฟฟ้าเปลี่ยนตามเวลา กระแสไฟฟ้าไหลไป - กลับตามแรงดัน

10 ISAN-DSP GROUP ไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ : A = Amplitude (Volt) f = Frequency ( ความถี่ ) (Hertz = cycle/second) 00.020.040.060.080.1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 Period (T) V Time (t) Amplitude or Peak

11 ISAN-DSP GROUP ไฟฟ้ากระแสสลับ I V R ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า V Time + - V + - I V R

12 ISAN-DSP GROUP ไฟฟ้ากระแสตรง VS ไฟฟ้ากระแสสลับ 00.020.040.060.080.1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 00.020.040.060.080.1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

13 ISAN-DSP GROUP การคำนวณกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ เนื่องจากว่าไฟฟ้ากระแสสลับมีค่าไม่คงที่ตลอดเวลา เราจึงต้องใช้ค่าเฉลี่ย ของกำลังไฟฟ้าแทน เราให้ค่า Root Mean Square Voltage (V rms ) เป็น เราจะได้

14 ISAN-DSP GROUP การคำนวณกำลังไฟฟ้ากระแสสลับ โดยทั่วไปเมื่อเราพูดถึงไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ที่เราใช้กันจะหมายถึงค่า Root Mean Square เช่น ไฟฟ้า 220 V จะหมายถึง ค่า V rms = 220 Volt ส่วนค่า Peak จะเป็น Volt. กำลังไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสสลับสามารถคำนวณได้จากสูตร

15 ISAN-DSP GROUP หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กเรย์มีหน้าที่แปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้า แรงดันต่ำเป็นไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อใช้ในการขับหลอดเอ็กเรย์ หม้อแปลงโดยทั่งไปประกอบด้วย 1. ขดลวด 2 ขดคือ - ขดลวดปฐมภูมิ (Primary coil) - ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary coil) 2. แกนเหล็ก ( Core ) Primary coilSecondary coil Core

16 ISAN-DSP GROUP หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า Primary coil Secondary coil เมื่อเราป้อนไฟฟ้ากระแสสลับให้ขดลวดปฐมภูมิ (Primary coil) กระแส ไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนตามเวลาขึ้น I สนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเหนี่ยวให้เกิด แรงดันไฟฟ้าขึ้นในขดลวดทุติยภูมิ (Secondary coil) V2V2 V1V1

17 ISAN-DSP GROUP หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันและกระแสไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิและ ขดลวดทุติยภูมิ Primary coil Secondary coil V2V2 V1V1 N1N1 N2N2 V 1 = แรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ N 1 = จำนวนขดของขดลวดปฐมภูมิ I 1 = กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิ V 2 = แรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ N 2 = จำนวนขดของขดลวดทุติยภูมิ I 2 = กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ I1I1 I2I2 Load

18 ISAN-DSP GROUP Primary coil Secondary coil V2V2 V1V1 N1N1 N2N2 I1I1 I2I2 Load หลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านหม้อแปลง กำลังไฟฟ้าที่ขดลวดปฐมภูมิมีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่ขดลวดทุติยภูมิ V max

19 ISAN-DSP GROUP หลักการของวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) วงจร Rectifier ใช้ในการแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อใช้ในการขับหลอดเอ็กเรย์ วงจร Rectifier ประกอบด้วยไดโอด (Diode) และตัวเก็บประจุ (Capacitor) Diode เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านได้ทางเดียว V in Time + - + - V out Time ++ V in V out Half wave rectifier

20 ISAN-DSP GROUP หลักการของวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) วงจร Full Wave Rectifier V in Time + - + - + - V OUT Time Bridge Diode

21 ISAN-DSP GROUP Time V หลักการของวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) Output ที่ได้จาก Full wave rectifier ยังมีลักษณะกระเพื่อม (Ripple) อยู่ V max V min = 0 Ripple factor = 100% Ripple factor เป็นตัวบอกถึงคุณภาพของไฟฟ้ากระแสตรง โดยทั่วไป เราต้องการให้ Ripple factor มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

22 ISAN-DSP GROUP หลักการของวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) Time V เราสามารถลด Ripple factor ลงได้โดยการต่อตัวเก็บประจุเพื่อเข้า ไปที่วงจร Rectifier + - Capacitor Time V ก่อนเพื่อตัวเก็บประจุ หลังเพื่อตัวเก็บประจุ

23 ISAN-DSP GROUP DC + - AC D1D1 D2D2 D3D3 D4D4 V IN Time + - + - V OUT Time + - Capacitor D1D2 D3D4 แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ Load


ดาวน์โหลด ppt ISAN-DSP GROUP X-Ray Systems ISAN-DSP GROUP โครงสร้างของเครื่องกำเนิดรังสีเอ็กเรย์ แหล่งจ่ายไฟ Power Supply หม้อแปลง Transformer Switch วงจร ควบคุม Control.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google