งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits ( )

2 2 วัตถุประสงค์ และเนื้อหา เนื้อหา ตัวต้านทาน กฎของโอห์ม กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟ กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟ วงจรอนุกรม วงจรขนาน วงจรผสม A. Aurasopon Electric Circuits ( )

3 3 ตัวต้านทาน (Resistor) ตัวต้านทาน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติในการต้านการไหล ของกระแสไฟฟ้า ค่าความต้านทานของวัสดุใดๆ R มีหน่วยเป็น โอห์ม ( , Ohms)  = ความต้านทานของวัสดุ ต่อหนึ่งหน่วยความยาว l = ความยาวของวัสดุ A = พื้นที่หน้าตัด A. Aurasopon Electric Circuits ( )

4 4 ตัวต้านทาน (Resistor) สัญญลัก ษณ์ ตัว ต้านทาน ค่าคง ที่ ปรับค่า ได้ R VR

5 5 กฎของโอห์ม (Ohm’s Law) “ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทาน มีค่าแปรผัน ตรงกับค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน นั้น ” A. Aurasopon Electric Circuits ( )

6 6 กำลังไฟฟ้า (Power) กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทาน Watts A. Aurasopon Electric Circuits ( )

7 7 โนด c โนด b โนด a โนด (Node) A. Aurasopon Electric Circuits ( ) โนดคือจุดเชื่อมต่อระหว่าง อุปกรณ์สองตัวขึ้นไป 10  10 V 1A1A 10  1  1  โนด c หรือโนดอ้างอิงเรียกว่ากราวด์มี แรงดันเท่ากับศูนย์โวลท์

8 8 ลูป (Loop) A. Aurasopon Electric Circuits ( ) i a i b i c 10  10 V 10  1  1  ลูปหรือเมชคือวงรอบปิดใดๆของวงจร โดยที่ แต่ละลูปจะไม่ทับซ้อนกัน

9 9 กฎกระแสไฟฟ้า ของเคอร์ชอฟฟ์ » ข้อกำหนด ทิศทางและ เครื่องหมาย ของ กระแสไฟฟ้า » เข้า + ; ออก – » เข้า - ; ออก + กฎกระแสไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s Current Law, KCL) “ ผลรวมทางพีชคณิตของกระแสไฟฟ้าที่โนด ใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์ ” A. Aurasopon Electric Circuits ( )

10 10 กฎแรงดันไฟฟ้า ของเคอร์ชอฟฟ์ กฎแรงดันไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchhoff’s Voltage Law, KVL) “ ผลรวมทางพีชคณิตของแรงดันไฟฟ้ารอบวงปิด ใดๆมีค่าเท่ากับศูนย์ ” » เครื่องหมายของ แรงดันขึ้นอยู่กับ ทิศทางของ กระแสไฟฟ้า » เราสามารถ กำหนดทิศทาง กระแสไฟฟ้าได้เอง A. Aurasopon Electric Circuits ( )

11 11 วงจรอนุกรม (Series circuit) 1. กระแสรวม i(t) เท่ากับกระแสที่ไหลผ่าน ความต้านทานแต่ละตัว 2. แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว รวมกันเท่ากับแรงดันแหล่งจ่าย A. Aurasopon Electric Circuits ( ) + - E i t R2 i Rn i R1 i R2 Rn R1 v R2 v Rn v

12 12 วงจรอนุกรม (Series circuit) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

13 13 กฎการแบ่งแรงดัน (Voltage divider rule) A. Aurasopon Electric Circuits ( ) i i

14 A R E t   t i A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Problems

15 15 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Problems

16 16 วงจรขนาน (Parallel circuit) 1. แรงดันตกคร่อมแต่ละตัวเท่ากับแรงดัน แหล่งจ่าย 2. กระแสรวมเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านความ ต้านทานแต่ละตัวรวมกัน A. Aurasopon Electric Circuits ( )

17 17 วงจรขนาน (Parallel circuit) A. Aurasopon Electric Circuits ( ) E v Rt i t RtRt

18 18 กฎการแบ่งกระแส (Current divider) A. Aurasopon Electric Circuits ( ) + - v

19 19 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Problems

20 20 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Problems

21 21 วงจรผสม (Compound Circuit) วงจรผสมคือวงจรที่มีคุณสมบัติ ของวงจรอนุกรมและวงจรขนาน รวมกัน วงจร ขนาน 1 วงจร อนุกรม 3 วงจร อนุกรม 2 วงจร อนุกรม 1 A. Aurasopon Electric Circuits ( )

22 22 วงจรผสม (Compound Circuit) a b c A. Aurasopon Electric Circuits ( ) a b c

23 23 a b c a c วงจรผสม (Compound Circuit) A. Aurasopon Electric Circuits ( )

24 24 วงจรผสม (Compound Circuit) a b c KVL’s Law A. Aurasopon Electric Circuits ( )

25 25 A. Aurasopon Electric Circuits ( ) Problems


ดาวน์โหลด ppt 1 CHAPTER 2 Basic Laws A. Aurasopon Electric Circuits (0307 201)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google