งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

McBain and Hutchinson treat solubilization as a distribution phenomenon between two phases: an aqueous phase and a micellar phase. As a first approximation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "McBain and Hutchinson treat solubilization as a distribution phenomenon between two phases: an aqueous phase and a micellar phase. As a first approximation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 McBain and Hutchinson treat solubilization as a distribution phenomenon between two phases: an aqueous phase and a micellar phase. As a first approximation the solubility of organic compounds in the aqueous phase is the same as in pure water. While the micelles are not a true separate phase, it is a convenient fiction.

3  เทคนิคนี้เป็นการเพิ่มการละลายโดยอาศัย สารลดแรงตึงผิว หรือที่นิยมเรียกว่า surfactants หรือ surface active agent หรือ amphiphile ซึ่งคือโมเลกุลหรือไอออน ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  ส่วนที่มีขั้วหรือส่วนที่ชอบน้ำ (hydrophilic)  ส่วนที่ไม่มีขั้วหรือส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic)

4  การใช้สารลดแรงตึงผิว (micellar solubilization)  การเพิ่มการละลายโดยการใช้ตัวทำละลาย ร่วม (cosolvency)  การปรับ pH เพื่อให้เกิดการละลายของยาที่ เป็นอิเล็คโตรไลท์อ่อนโดยการใช้ ระบบบับเฟอร์  การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน (complexation) โดยทั่วไปแล้วการใช้ เทคนิคการเพิ่มการละลายโดยใช้ตัวทำ ละลายร่วม (cosolvency)

5 1. สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีประจุลบ (Anionic surfactant) ตัวอย่างที่นิยมใช้ คือ Sodium lauryl sulphate (SLS) 2. สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีประจุบวก (Cationic surfactant) สารลดแรงตึงผิวในกลุ่ม quaternary ammonium และ pyridinium เช่น cetrimide 3. สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ (Non ionic surfactant) กลุ่มของ Sorbitan esters เป็น ester ระหว่าง sorbitol และ anhydrides ของ oleic acid หรือ ที่นิยมเรียกว่า Span

6 คือ กระบวนการละลายสารที่ละลายน้ำได้น้อย โดยอาศัยสารลดแรงตึงผิวโดยสารที่ไม่ค่อยละลาย น้ำเหล่านี้จะถูกละลายอยู่ในส่วนของโมเลกุลที่ไม่ ชอบน้ำของสารลดแรงตึงผิว ( สาย hydrocarbon) เกิดการรวมตัวกันเกิดเป็นไมเซลล์  ยาหรือสารที่ถูกละลายเรียกว่า solubilizate  ตัวถูกละลาย (solute)

7 1. ความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิว 2. สูตรโครงสร้างทางเคมีของสารลด แรงตึงผิว และตำแหน่งของ solbilizate ในไมเซลล์ 3. ลักษณะโครงสร้างของ solubilizate 4. อิทธิพลของ pH 5. อิเล็กโตรไลด์ (electrolyte)

8 การจัดเรียงตัวของ micelles ใน รูปแบบต่างๆ เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารลดแรง ตึงผิว

9  (A) spherical micelle ในตัวทำละลายที่เป็น น้ำ  (B) spherical micelle ในตัวทำละลายที่ไม่ ชอบน้ำ  (C) laminar micelle เมื่อความเข้มข้นของ สารลดแรงตึงผิวชนิดมี ประจุ (ionic surfactant) สูงขึ้น

10  เพิ่มขีดการละลายของยาในปัจจุบัน  การใช้สารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการขจัดคราบ  การฟื้นฟูสภาพน้ำดาลด้วยการใช้สารลดแรง ตึงผิว  การสกัดโลหะทองไอออนด้วยสมบัติจุดเริ่ม ขุ่นของสารลดแรงตึงผิว

11  น. ส. พรณ์ทิพย์ รักษาสวัสดิ์ 500510013  น. ส. จักรีรา ปัญญาแก้ว 500510037  น. ส. จิตรวดี พรมมา 500510039  น. ส. ณัฐฐา ล้อมรอบ 500510060  นาย ณัฐพล ยอดเพชร 500510064  น. ส. ณัฐยาพร รัตนวิจิตร 500510065  นาย ณัฐวุฒิ ชัยชมภู 500510067  น. ส. ณีรนุช อินต๊ะแก้ว 500510068  น. ส. พจนพร ฮวบเจริญ 500510108  น. ส. พณิตา เหลือล้น 500510109  น. ส. พรชนก จินะแปง 500510112

12


ดาวน์โหลด ppt McBain and Hutchinson treat solubilization as a distribution phenomenon between two phases: an aqueous phase and a micellar phase. As a first approximation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google