งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO +       . Zeta Potential(ζ) ความต่างศักย์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้าบริเวณพื้นผิว สเตอร์น (stern potential ; ) กับศักย์ไฟฟ้าใน ชั้นสารละลาย วัดยากเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO +       . Zeta Potential(ζ) ความต่างศักย์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้าบริเวณพื้นผิว สเตอร์น (stern potential ; ) กับศักย์ไฟฟ้าใน ชั้นสารละลาย วัดยากเนื่องจาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO +       

2 Zeta Potential(ζ) ความต่างศักย์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้าบริเวณพื้นผิว สเตอร์น (stern potential ; ) กับศักย์ไฟฟ้าใน ชั้นสารละลาย วัดยากเนื่องจาก ไม่ทราบขอบเขตที่ แน่นอน จึงประมาณว่า ( = ศักย์ไฟฟ้าบริเวณผิวของ อนุภาค ) ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

3 F=qE +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ Shear Plane +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ Shear Plane ζ ζ ประจุรวมสารละลายเป็นบวก ประจุ รวมสารละลายเป็นลบ ++ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

4 อันตรกิริยาของอนุภาคไม่ขึ้นกับ ประจุของอนุภาค ขึ้นกับ Zeta potential แดอกเกดเกดเกดเกด กดดด ปก อันตรกิริยาทางไฟฟ้าสถิตสามารถวัด ได้ จากค่า Zeta potential อิอิอิอิอิอิแอแอดหก Zeta potential สามารถใช้ใน การทำนาย dispersion stability ดหกดหกดหกดหกก +++ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

5 มีเสถียรภาพการกระจายตัวไม่มีเสถียรภาพการกระจายตัว ζ ≥ +40 mV / ζ ≤-40 mV-40 mV ≤ ζ ≤ +40mV อนุภาคมีค่า Zeta Potential เป็นบวกหรือลบมากๆ เกิดการหักล้างต่อกัน เกิดเสถียรภาพการ กระจายตัว อนุภาคมีค่า Zeta Potential เป็นบวกหรือลบน้อยๆ ไม่มี แรงป้องกันอนุภาคอื่นที่เข้ามา ไม่เกิดเสถียรภาพการ กระจายตัวหรือเกิดการรวมกัน (AGGREGATION) ++ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

6 การเปลี่ยนแปลงค่า pH ค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) ของ ตัวกลาง (medium) ซึ่งขึ้นกับ ความเข้มข้นและประเภทของไอออน ปริมาณของอานุภาคที่ใส่เข้าไปเพื่อ สัมผัสกับโมเลกุล เช่น สารตึงผิว, พอลิเมอร์ ||||||||||Zeta Potential ||||||||||| +++

7 OH - H+H+ ζ +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ ζ ζ Shear Plane Shear Plane ที่ pH ต่ำ : มีประจุ บวกจาก H + มาก เกินไป Zeta Potential เป็นค่าบวก +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ Shear Plane ที่ pH สูง : มีประจุลบ จาก OH - มากเกินไป Zeta Potential เป็นค่าลบ ที่ Isoelectric Point : ประจุลบและประจุ บวกมีปริมาณสมดุล Zeta Potential=0 ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

8 ζ ζ +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ ζ +-+-+-+-+-+-++-+-+-+-+-+-+ pH - ζ (mV) + Isoelectric Point (IEP): pH at which ζ = 0

9 Non-specific ion adsorption ซึ่ง ไอออนเหล่านี้จะไม่มีผลต่อตำแหน่งของ isoelectric point แต่มันจะมีโอกาสทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของ particles ใน Zeta potential แทน Specific ion adsorption เป็นตัวการ สำคัญที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ ค่า isoelectric point ที่ทุกๆความเข้มข้นต่ำมากๆ ของ specifically adsorbed ions จะมีผลอย่าง น่าสนใจต่อการกระจายตัวของอนุภาคใน Zeta potential ในบางกรณี specific ion ก็จะให้ผล การเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันข้ามกับค่า isoelectric point ไปเลยก็เป็นได้ Inorganic ions สามารถ interact ต่อ พื้นผิวของอนุภาคของกันและกัน ซึ่งมี อยู่ 2 ทาง ได้แก่ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

10  Electroacoustic - Colloidal Dynamics Acoustosizer  Photocorrelation Spectroscopy - Brookhaven Zeta Plus dilute msuspensions <5microns light scattering technique  Streaming Potential – Paar Physica EKA granular particles, surfaces  Electrophoresis - Zeta Mark 21 particles ~.10 microns- 300 μ m ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

11  http://en.wikipedia.org/wiki/Zet a_potential http://en.wikipedia.org/wiki/Zet a_potential  http://www.bioresearchonline.co m/article.mvc/Automated- Protein-Characterization-With- The-M-0002 http://www.bioresearchonline.co m/article.mvc/Automated- Protein-Characterization-With- The-M-0002  http://wiki.biomine.skelleftea.se/ wiki/index.php/Zeta-potential http://wiki.biomine.skelleftea.se/ wiki/index.php/Zeta-potential  http://www.malvern.com.cn/Lab Chi/technology/zeta_potential/ze ta_potential_LDE.htm http://www.malvern.com.cn/Lab Chi/technology/zeta_potential/ze ta_potential_LDE.htm  http://perc.ufl.edu/courses/intep hen01/_files/05_EDL.ppt http://perc.ufl.edu/courses/intep hen01/_files/05_EDL.ppt  http://www.ioc.fiocruz.br/peptid eos2008/pdf/light_scattering.pdf http://www.ioc.fiocruz.br/peptid eos2008/pdf/light_scattering.pdf ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

12  นายจิระพงศ์อารินทร์ 500510003  นายเฉลิมพลคำปา 500510005  นางสาวชลันดามีมุข 500510007  นายธรรมนูญคำสาร 500510010  นายศรภัทรนิยมสินธุ์ 500510019  นางสาวศรัญญามั่งนิมิตร 500510020  นางสาวเสาวรสเก้าพันธ์ 500510022  นายสาวอัญรัตน์ เหล่ากุลดิลก 500510023  นางสาวอาทิตยาสีหราช 500510024 ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

13 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO +       . Zeta Potential(ζ) ความต่างศักย์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้าบริเวณพื้นผิว สเตอร์น (stern potential ; ) กับศักย์ไฟฟ้าใน ชั้นสารละลาย วัดยากเนื่องจาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google