งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ζ + - Zeta potential ศักย์ซีต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ζ + - Zeta potential ศักย์ซีต้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ζ + - Zeta potential ศักย์ซีต้า

2 Introduction Zeta Potential(ζ) ความต่างศักย์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าบริเวณพื้นผิวสเตอร์น(stern potential ; )กับศักย์ไฟฟ้าในชั้นสารละลาย วัดยากเนื่องจากไม่ทราบขอบเขตที่แน่นอน จึงประมาณว่า ( = ศักย์ไฟฟ้าบริเวณผิวของอนุภาค) ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

3 Potential Curve F=qE ζ ζ
+ - Shear Plane + - Shear Plane ζ ζ + + ประจุรวมสารละลายเป็นบวก ประจุรวมสารละลายเป็นลบ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

4 Zeta Potential อันตรกิริยาของอนุภาคไม่ขึ้นกับประจุของอนุภาค ขึ้นกับ Zeta potential แดอกเกดเกดเกดเกดกดดด ปก อันตรกิริยาทางไฟฟ้าสถิตสามารถวัดได้ จากค่า Zeta potential อิอิอิอิอิอิแอแอดหก Zeta potential สามารถใช้ในการทำนาย dispersion stability ดหกดหกดหกดหกก + + + ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

5 Zeta potential & dispersion stability
ζ ≥ +40 mV / ζ ≤-40 mV -40 mV ≤ ζ ≤ +40mV มีเสถียรภาพการกระจายตัว ไม่มีเสถียรภาพการกระจายตัว + อนุภาคมีค่า Zeta Potential เป็นบวกหรือลบมากๆ เกิดการหักล้างต่อกัน เกิดเสถียรภาพการกระจายตัว + อนุภาคมีค่า Zeta Potential เป็นบวกหรือลบน้อยๆ ไม่มีแรงป้องกันอนุภาคอื่นที่เข้ามา ไม่เกิดเสถียรภาพการกระจายตัวหรือเกิดการรวมกัน(AGGREGATION) ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

6 ปัจจัยที่มีผลต่อ Zeta Potential
+ การเปลี่ยนแปลงค่าpH ค่าการนำไฟฟ้า(conductivity) ของตัวกลาง(medium) ซึ่งขึ้นกับ ความเข้มข้นและประเภทของไอออนปริมาณของอานุภาคที่ใส่เข้าไปเพื่อสัมผัสกับโมเลกุล เช่น สารตึงผิว , พอลิเมอร์ + + ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

7 ผลของpHที่มีต่อค่า Zeta Potential
+ - Shear Plane + - + - ζ ζ ζ OH- H+ Shear Plane Shear Plane ที่ Isoelectric Point : ประจุลบและประจุบวกมีปริมาณสมดุล Zeta Potential=0 ที่ pH ต่ำ: มีประจุบวกจากH+ มากเกินไป Zeta Potential เป็นค่าบวก ที่ pHสูง: มีประจุลบจากOH- มากเกินไป Zeta Potential เป็นค่าลบ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

8 ผลของpHที่มีต่อค่า Zeta Potential
ζ + - pH - ζ (mV) + Isoelectric Point (IEP): pH at which ζ = 0 ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

9 ผลของ conductivity ที่มีต่อค่า Zeta Potential
Inorganic ions สามารถ interact ต่อพื้นผิวของอนุภาคของกันและกัน ซึ่งมีอยู่ 2 ทาง ได้แก่ Non-specific ion adsorption ซึ่งไอออนเหล่านี้จะไม่มีผลต่อตำแหน่งของ isoelectric pointแต่มันจะมีโอกาสทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของ particles ในZeta potential แทน Specific ion adsorption เป็นตัวการสำคัญที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของค่า isoelectric pointที่ทุกๆความเข้มข้นต่ำมากๆของspecifically adsorbed ions จะมีผลอย่างน่าสนใจต่อการกระจายตัวของอนุภาคใน Zeta potential ในบางกรณี specific ion ก็จะให้ผลการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกันข้ามกับค่า isoelectric point ไปเลยก็เป็นได้ ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

10 zeta potential measurement
Electroacoustic - Colloidal Dynamics Acoustosizer Photocorrelation Spectroscopy - Brookhaven Zeta Plus dilute msuspensions <5microns light scattering technique Streaming Potential – Paar Physica EKA granular particles, surfaces Electrophoresis - Zeta Mark 21 particles ~ .10 microns- 300 μm ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

11 References http://en.wikipedia.org/wiki/Zeta_potential
||||||||||Zeta Potential |||||||||||

12 ผู้จัดทำ นายจิระพงศ์ อารินทร์ 500510003 นายเฉลิมพล คำปา 500510005
นายจิระพงศ์ อารินทร์ นายเฉลิมพล คำปา นางสาวชลันดา มีมุข นายธรรมนูญ คำสาร นายศรภัทร นิยมสินธุ์ นางสาวศรัญญา มั่งนิมิตร นางสาวเสาวรส เก้าพันธ์ นายสาวอัญรัตน์ เหล่ากุลดิลก นางสาวอาทิตยา สีหราช ||||||||||Zeta Potential |||||||||||

13 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt Ζ + - Zeta potential ศักย์ซีต้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google