งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8.2 Ampere’s Law “ อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิด ใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น ” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแส เส้นตรงยาวอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8.2 Ampere’s Law “ อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิด ใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น ” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแส เส้นตรงยาวอนันต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8.2 Ampere’s Law “ อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิด ใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น ” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแส เส้นตรงยาวอนันต์

2

3 Ex จงหา สนามแม่เหล็กทุก บริเวณที่เกิดขึ้นกับ ระบบกระแสดังรูป ( ให้ กระแสกระจาย สม่ำเสมอตลอดหน้า ตัด )

4 กราฟแสดงค่าสนามที่บริเวณต่างๆ

5 พิจารณากระแสเชิงผิว K หาสนามแม่เหล็กที่เกิด กับกระแสเชิงผิวได้ดังนี้ ถ้ามีกระแสเชิงผิว ขนานแต่สวนทางกับ อันแรก

6

7

8 Ex จงหาสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากขดลวดโซ ลินอยด์ พิจารณาภาคตัดขวางของขดลวด ดังรูป จะเห็นว่า 1. H มีแต่ส่วนประกอบ แนว z เท่านั้น 2.H ด้านนอกขดลวดเป็นศูนย์ เพราะสนามที่เกิดจาก current element ด้านบนทั้งหมด หักล้างกับด้านล่างทั้งหมด z 3.H ด้านในขดลวดเป็นจะมีค่า เป็น Hz เพราะว่าสนามที่เกิด จาก current element ด้านบน เสริมกับด้านล่าง

9 a d c b จา ก K คือส่วนประกอบของ กระแสเชิงผิว เมื่อให้มีจำนวนขด N ขด ดังนั้น

10 8.3 Curl การหมุนวนของสนามไฟฟ้าสถิตได้พิสูจน์ใน บทที่ 4 แล้วว่าผลของการหมุนวนเป็นศูนย์ เพราะ อินทริกรัลรอบเส้นทางปิดใดๆของสนามไฟฟ้าสถิต คือศูนย์ แต่สำหรับสนามแม่เหล็กจะได้ผลอย่างไร เมื่อทราบว่าตรงกลางของ วงรอบมีค่า

11 เมื่อวนจนครบ 4 ด้าน z y x JzJz

12 z y x JxJx z y x JyJy

13 Curl of vector

14 Curl คือการหมุนวน เมื่อการหมุนวนของ vector field ทำให้เกิดปริมาณเวกเตอร์อีกอย่างขึ้นมา พิจารณาเวกเตอร์ความเร็วของ กระแสน้ำที่ต่างระดับกัน พิจารณาเวกเตอร์ของ สนามแม่เหล็กที่ระยะ ρ ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt 8.2 Ampere’s Law “ อินทริกรัลเชิงเส้นของสนามแม่เหล็กรอบเส้นทางปิด ใดๆมีค่าเท่ากับกระแสที่ผ่านเส้นทางปิดนั้น ” สำหรับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแส เส้นตรงยาวอนันต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google