งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

2 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
พรบ.จัดสรรที่ดิน กฏหมายผังเมืองรวม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ ฉบับที่ 2

3 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
7. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ ฉบับที่ 3 8. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ (1) 9. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ (2) 10. กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 11. กฏหมายอาคารชุด

4 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
11. กฏหมายเกี่ยวกับสัญญา 12. กฏหมายซื้อบ้าน, ที่ดิน, คอนโด ของคนต่างด้าว 11. ค่าธรรมเนียมภาษีอากร เวปไซด์อ้างอิงแนะนำ เวปไซด์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เวปไซด์ศุนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เวปไซด์สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
พรบ.จัดสรรที่ดิน 1.ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกำหนดสถาบันการเงินเป็นผู้ค้ำประกันให้มี สาธารณูปโภคตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 2.แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 3.พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 4.ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 286 (ปว.286) 5.พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

6 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ใช้งาน ประเภทอาคารและพื้นที่ใช้งาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย 2. กฏหมายผังเมืองรวม การกำหนดขอบเขตพื้นที่ใช้งาน ประเภทอาคารและพื้นที่ใช้งาน ความหนาแน่นอาคาร พื้นที่ห้ามสร้างอาคาร พื้นที่หวงห้าม และ พื้นที่อนุรักษ์

7 ผังเมืองรวม เชียงใหม่

8 ผังเมืองรวม เชียงใหม่

9 ผังเมืองรวมกทม.

10 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

11 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
3. พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ควบคุม ขนาด, ประเภท, ระยะร่น, ความสูง, F.A.R, ความกว้างทางสัญจรในและนอกอาคาร, ขนาดช่องเปิดช่องระบายอากาศ, ช่องทางเข้าออกที่ดินและอาคาร, ระบบอาคารต่างๆ , ห้องน้ำ, การป้องกันไฟและการหนีไฟ, ที่จอดรถ, ความสูงเพดาน, ขนาดห้อง, ระบบความปลอดภัย, การรับน้ำหนักโครงสร้าง, ฯลฯ

12

13 กฎหมายอาคารชุด กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
พรบ. อาคารชุด พ.ศ (ฉบับที่ 3) พรบ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ ) ออกตามความใน พรบ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ ) ออกตามความใน พรบ. อาคารชุด พ.ศ. 2522

14 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ประกาศให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อบริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุม ประกาศกำหนดให้ “ธุรกิจขายห้องชุด” เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ.2543 ร่าง พรบ. “กรจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)

15 กฏหมายซื้อบ้าน, ที่ดิน, คอนโด ของคนต่างด้าว
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย กฏหมายซื้อบ้าน, ที่ดิน, คอนโด ของคนต่างด้าว หลักฐานแสดงในการซื้อห้องชุด ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการซื้อห้องชุด หลักเกณฑ์การซื้อบ้าน ที่ดิน ห้องชุด การถือครองที่ดิน หรือห้องชุดของคนสัญชาติไทยที่สมรสกับคนต่างด้าว หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งที่ดินบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีคู่สมรสกับคนต่างด้าวและบุตรของคนต่างด้าวสัญชาติไทย การซื้อที่ดินของบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีคู่สมรสกับคนต่างด้าวและบุตรของคนต่างด้าวสัญชาติไทย

16


ดาวน์โหลด ppt กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google