งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. พรบ. จัดสรรที่ดิน 2. กฏหมายผังเมืองรวม 3. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 4. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. พรบ. จัดสรรที่ดิน 2. กฏหมายผังเมืองรวม 3. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 4. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย

2 1. พรบ. จัดสรรที่ดิน 2. กฏหมายผังเมืองรวม 3. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 4. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 5. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2535 ฉบับที่ 2

3 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย 7. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2543 ฉบับที่ 3 8. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2544 (1) 9. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2544 (2) 10. กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ( พ. ศ.2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 11. กฏหมายอาคารชุด

4 11. กฏหมายเกี่ยวกับสัญญา 12. กฏหมายซื้อบ้าน, ที่ดิน, คอนโด ของคนต่างด้าว 11. ค่าธรรมเนียมภาษีอากร เวปไซด์อ้างอิงแนะนำ เวปไซด์สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย http://www.thairealestate.org/http://www.thairealestate.org/ เวปไซด์ศุนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ http://www.reic.or.th/home/default.asp http://www.reic.or.th/home/default.asp เวปไซด์สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย http://www.tca.or.th/html/index.asp http://www.tca.or.th/html/index.asp กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย

5 1. พรบ. จัดสรรที่ดิน 1.ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกำหนด สถาบันการเงินเป็นผู้ค้ำประกันให้มี สาธารณูปโภคตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกำหนด สถาบันการเงินเป็นผู้ค้ำประกันให้มี สาธารณูปโภคตาม พรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 2.แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 3.พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 4.ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (ปว.286)ข้อกำหนดการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (ปว.286) 5.พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543

6 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย 2. กฏหมายผังเมืองรวม การกำหนดขอบเขตพื้นที่ ใช้งาน ประเภทอาคารและพื้นที่ใช้ งาน ความหนาแน่นอาคาร พื้นที่ห้ามสร้างอาคาร พื้นที่หวงห้าม และ พื้นที่ อนุรักษ์

7 ผังเมืองรวม เชียงใหม่

8 ผังเมืองรวม เชียงใหม่

9 ผังเมืองรวม กทม.

10 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย

11 3. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 ควบคุม ขนาด, ประเภท, ระยะร่น, ความสูง, F.A.R, ความกว้างทางสัญจร ในและนอกอาคาร, ขนาดช่องเปิดช่อง ระบายอากาศ, ช่องทางเข้าออกที่ดิน และอาคาร, ระบบอาคารต่างๆ, ห้องน้ำ, การป้องกันไฟและการหนีไฟ, ที่จอด รถ, ความสูงเพดาน, ขนาดห้อง, ระบบ ความปลอดภัย, การรับน้ำหนัก โครงสร้าง, ฯลฯ

12

13 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย กฎหมายอาคารชุด พรบ. อาคารชุด พ. ศ. 2542 ( ฉบับที่ 3) พรบ. อาคารชุด พ. ศ. 2522 1. กฎกระทรวงฉบับที่ 9 ( พ. ศ. 2543 ) ออกตามความใน พรบ. อาคารชุด พ. ศ. 2522 2. กฎกระทรวงฉบับที่ 8 ( พ. ศ. 2543 ) ออกตามความใน พรบ. อาคารชุด พ. ศ. 2522

14 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่ เป็นธรรม ประกาศให้ธุรกิจกู้ยืมเงินเพื่อบริโภค ของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ ควบคุม ประกาศกำหนดให้ “ ธุรกิจขายห้อง ชุด ” เป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ. ศ.2543 ร่าง พรบ. “ กรจัดการดูแล ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account)

15 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย กฏหมายซื้อบ้าน, ที่ดิน, คอนโด ของคนต่างด้าว หลักฐานแสดงในการซื้อห้องชุด ร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการซื้อห้อง ชุด หลักเกณฑ์การซื้อบ้าน ที่ดิน ห้องชุด การถือครองที่ดิน หรือห้องชุดของคน สัญชาติไทยที่สมรสกับคนต่างด้าว หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งที่ดินบุคคล สัญชาติไทยที่เคยมีคู่สมรสกับคนต่าง ด้าวและบุตรของคนต่างด้าวสัญชาติ ไทย การซื้อที่ดินของบุคคลสัญชาติไทยที่เคย มีคู่สมรสกับคนต่างด้าวและบุตรของคน ต่างด้าวสัญชาติไทย

16


ดาวน์โหลด ppt กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่อยู่อาศัย. 1. พรบ. จัดสรรที่ดิน 2. กฏหมายผังเมืองรวม 3. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 4. พรบ. ควบคุมอาคาร พ. ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google