งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ

2 การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
วัตถุประสงค์ ทราบวิธีการดำเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ ทราบถึงระเบียบที่ควรทราบและสาระสำคัญของระเบียบ ข้อกำหนดกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านธุรกิจสินเชื่อ เข้าใจวิธีการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ สามารถสรุปผลการตรวจสอบเสนอที่ประชุมใหญ่ / คณะกรรมการ Company Logo

3 ประเด็นสำคัญ ภาพรวมการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
วิธีดำเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ ระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อที่ควรทราบ วิธีการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ การบันทึกผลการปฏิบัติงานตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ Company Logo

4 Company Logo

5 วิธีดำเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ
ขั้นตอนการให้เงินกู้ ขั้นตอนการรับชำระหนี้ Company Logo

6 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
ทราบว่าลูกหนี้เงินกู้มีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ำประกันถูกต้องครบถ้วน ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบ และเป็นไปตามมติที่ประชุม ทราบว่าการรับชำระหนี้จากลูกหนี้มีใบเสร็จรับเงินครบถ้วน ทราบว่าลูกหนี้เงินกู้มีอยู่จริง และมีการติดตามให้มีการชำระคืนแก่ สหกรณ์ ทราบประสิทธิภาพการบริหารงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์ ทราบว่าสหกรณ์ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกมากน้อยเพียงใด เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาสหกรณ์ Company Logo

7 ระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อที่ควรทราบ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ประเภทเงินกู้ จำนวนเงินขั้นสูงของเงินกู้ หลักประกันเงินกู้ที่ต้องใช้ วิธีการให้เงินกู้ การรับชำระหนี้เงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Company Logo

8 วิธีการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
ตรวจสอบการกำหนดระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์ ดูการปฏิบัติงานด้านการให้เงินกู้และการรับชำระหนี้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - การให้เงินกู้ - การค้ำประกัน บุคคล, อสังหาริมทรัพย์ - การรับชำระหนี้ เทียบยอดสมุดคู่บัญชีเงินกู้กับบัญชีย่อยของสหกรณ์ ดูการติดตามหนี้ ดูการอำนวยประโยชน์แก่สมาชิก Company Logo

9 Company Logo

10 Company Logo

11 Company Logo

12 Company Logo

13 Company Logo

14

15 Company Logo

16 Company Logo


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google