งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Logo การตรวจสอบ ธุรกิจสินเชื่อ. Logo www.themegallery.comCompany Logo การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ วัตถุประสงค์ 2 ทราบวิธีการดำเนินงานด้านธุรกิจ สินเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Logo การตรวจสอบ ธุรกิจสินเชื่อ. Logo www.themegallery.comCompany Logo การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ วัตถุประสงค์ 2 ทราบวิธีการดำเนินงานด้านธุรกิจ สินเชื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Logo การตรวจสอบ ธุรกิจสินเชื่อ

2 Logo www.themegallery.comCompany Logo การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ วัตถุประสงค์ 2 ทราบวิธีการดำเนินงานด้านธุรกิจ สินเชื่อ 2 ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ธุรกิจสินเชื่อ 2 ทราบถึงระเบียบที่ควรทราบและ สาระสำคัญของระเบียบ ข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่าง ๆ ด้านธุรกิจสินเชื่อ 2 เข้าใจวิธีการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้ 2 สามารถสรุปผลการตรวจสอบเสนอที่ ประชุมใหญ่ / คณะกรรมการ

3 Logo www.themegallery.comCompany Logo ประเด็นสำคัญ  ภาพรวมการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ  วิธีดำเนินงานด้านธุรกิจสินเชื่อ  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ธุรกิจสินเชื่อ  ระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อที่ควร ทราบ  วิธีการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ  การบันทึกผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ

4 Logo www.themegallery.comCompany Logo

5 Logo www.themegallery.comCompany Logo วิธีดำเนินงานด้านธุรกิจ สินเชื่อ ๏ ขั้นตอนการให้เงินกู้ ๏ ขั้นตอนการรับชำระ หนี้

6 Logo www.themegallery.comCompany Logo วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบธุรกิจ สินเชื่อ ๏ ทราบว่าลูกหนี้เงินกู้มีหลักฐานการเป็นหนี้และ การค้ำประกันถูกต้องครบถ้วน ๏ ทราบว่าได้มีการปฏิบัติตามระเบียบ และเป็นไป ตามมติที่ประชุม ๏ ทราบว่าการรับชำระหนี้จากลูกหนี้มี ใบเสร็จรับเงินครบถ้วน ๏ ทราบว่าลูกหนี้เงินกู้มีอยู่จริง และมีการติดตาม ให้มีการชำระคืนแก่ สหกรณ์ ๏ ทราบประสิทธิภาพการบริหารงานด้านสินเชื่อ ของสหกรณ์ ๏ ทราบว่าสหกรณ์ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่ สมาชิกมากน้อยเพียงใด ๏ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อการปรับปรุง แก้ไขการพัฒนาสหกรณ์

7 Logo www.themegallery.comCompany Logo ระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อที่ ควรทราบ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และ ดอกเบี้ยเงินกู้ k ประเภทเงินกู้ k จำนวนเงินขั้นสูงของเงินกู้ k หลักประกันเงินกู้ที่ต้องใช้ k วิธีการให้เงินกู้ k การรับชำระหนี้เงินกู้ k อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

8 Logo www.themegallery.comCompany Logo วิธีการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ  ตรวจสอบการกำหนดระเบียบและ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของสหกรณ์  ดูการปฏิบัติงานด้านการให้เงินกู้และ การรับชำระหนี้  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน - การให้เงินกู้ - การค้ำประกัน บุคคล, อสังหาริมทรัพย์ - การรับชำระหนี้  เทียบยอดสมุดคู่บัญชีเงินกู้กับบัญชี ย่อยของสหกรณ์  ดูการติดตามหนี้  ดูการอำนวยประโยชน์แก่สมาชิก

9 Logo www.themegallery.comCompany Logo

10 Logo www.themegallery.comCompany Logo

11 Logo www.themegallery.comCompany Logo

12 Logo www.themegallery.comCompany Logo

13 Logo www.themegallery.comCompany Logo

14

15 Logo www.themegallery.comCompany Logo

16 Logo www.themegallery.comCompany Logo


ดาวน์โหลด ppt Logo การตรวจสอบ ธุรกิจสินเชื่อ. Logo www.themegallery.comCompany Logo การตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ วัตถุประสงค์ 2 ทราบวิธีการดำเนินงานด้านธุรกิจ สินเชื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google