งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 1/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 1/2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 1/2555
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3 1.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
1.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติเนื่องจากเป็นข้อกฎหมายและได้ประกาศใช้เป็นพระราชกฎษฎีกา ดังนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้แต่งตั้งบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติตาม พรบ. โดยบริษัทที่ปรึกษาได้มอบหมายให้ 1. นายปัญจะ ทั่งหิรัญ (รองประธานบริหาร ฝ่ายวิศวกรรมระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด ) 2. นายนิเวช ยะสูงเนิน 3. นายเติมศักดิ์ อาศัยบุญ

4 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายาเลขที่ 1182/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555

5 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง (ไม่มี) เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง (ไม่มี) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

7 4.1 (ร่าง) ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8 ตัวอย่าง การประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานอื่น
ตัวอย่าง การประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานอื่น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

9 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้บริษัทที่ปรึกษา
วาระที่ 4.2 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้บริษัทที่ปรึกษา รวบรวมจัดส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

10 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

11

12 QUESTIONS


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 1/2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google