งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (18-05-55) 1 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ประชุมคณะกรรมการจัด การพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (18-05-55) 1 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ประชุมคณะกรรมการจัด การพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 1 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ประชุมคณะกรรมการจัด การพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ครั้งที่ 1/2555 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 2 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 3 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ. ศ ( ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ) สำหรับโรงงานควบคุมและ อาคารควบคุม ตามพระราชบัญญัติเนื่องจากเป็น ข้อกฎหมายและได้ประกาศใช้เป็น พระราชกฎษฎีกา ดังนั้น กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ( พพ.) จึงได้แต่งตั้งบริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิ เนียร์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำแนะนำวิธีการปฏิบัติ ตาม พรบ. โดยบริษัทที่ปรึกษาได้ มอบหมายให้ 1. นายปัญจะ ทั่งหิรัญ ( รองประธานบริหาร ฝ่ายวิศวกรรม ระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อม บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิ เนียร์ส จำกัด ) 2. นายนิเวช ยะสูงเนิน 3. นายเติมศักดิ์ อาศัยบุญ

4 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 4 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเลขที่ 1182/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555

5 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 5 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อรับรอง ( ไม่ มี ) ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ( ไม่มี )

6 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 6 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

7 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 7 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land 4.1 ( ร่าง ) ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

8 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 8 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ตัวอย่าง การประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานของ หน่วยงานอื่น มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 9 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land วาระที่ 4.2 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเพื่อจัดส่งให้บริษัท ที่ปรึกษา รวบรวมจัดส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน ( พพ.)

10 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 10 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

11 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 11 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land

12 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ( ) 12 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land QUESTIO NS


ดาวน์โหลด ppt งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม (18-05-55) 1 MAHID OL UNIVERSITY Wisdom of the Land ประชุมคณะกรรมการจัด การพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google