งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการจัดกิจกรรม Innovation for health : Show & Share ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการจัดกิจกรรม Innovation for health : Show & Share ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการจัดกิจกรรม Innovation for health : Show & Share ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2556

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ด้านการ พัฒนานวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน สุขภาพและการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์รุ่นใหม่พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม ด้านสุขภาพและการเรียนการสอน

3 กิจกรรม บรรยาย 1.1 เรื่อง “ลิขสิทธ์ทางปัญญา”
1.1 เรื่อง “ลิขสิทธ์ทางปัญญา” 1.2 เรื่อง “นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน” จัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่น่าสนใจ นิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้านนวัตกรรมสุขภาพ โดยคณาจารย์ ในคณะ ฯ นักศึกษา และผู้สนใจภายนอก

4 ภาพกิจกรรมการประชุม : อธิการบดี เปิดงาน

5 ภาพกิจกรรมการประชุม : บรรยายเรื่องนวัตกรรมการเรียนการสอน

6 ภาพกิจกรรมการประชุม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาพยาบาล
ภาพกิจกรรมการประชุม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษาพยาบาล

7 ภาพกิจกรรมการประชุม : นิทรรศการ

8 ภาพกิจกรรมการประชุม : นิทรรศการ

9 ภาพกิจกรรมการประชุม : นิทรรศการ

10 ภาพกิจกรรมการประชุม : นิทรรศการ

11 ส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการจัดงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปการจัดกิจกรรม Innovation for health : Show & Share ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google