งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการจัดกิจกรรม INNOVATION FOR HEALTH : SHOW & SHARE ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาล และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการจัดกิจกรรม INNOVATION FOR HEALTH : SHOW & SHARE ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาล และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการจัดกิจกรรม INNOVATION FOR HEALTH : SHOW & SHARE ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาล และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2556

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณาจารย์และผู้เข้าร่วมประชุมมี ความรู้ด้านการพัฒนานวัตกรรม 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา นวัตกรรมด้านสุขภาพและการเรียนการ สอน 3. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์รุ่นใหม่พัฒนา งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและการ เรียนการสอน

3 กิจกรรม 1. บรรยาย 1.1 เรื่อง “ ลิขสิทธ์ทางปัญญา ” 1.2 เรื่อง “ นวัตกรรมด้านการเรียนการ สอน ” 1. จัดกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน ประเด็นที่น่าสนใจ 2. นิทรรศการ เผยแพร่ความรู้ด้าน นวัตกรรมสุขภาพ โดยคณาจารย์ ในคณะ ฯ นักศึกษา และผู้สนใจภายนอก

4 ภาพกิจกรรมการประชุม : อธิการบดี เปิดงาน

5 ภาพกิจกรรมการประชุม : บรรยายเรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอน

6 ภาพกิจกรรมการประชุม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรม การศึกษาพยาบาล

7 ภาพกิจกรรมการประชุม : นิทรรศการ

8

9

10

11 ส่วนหนึ่ง ของคณะกรรมการจัดงาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปการจัดกิจกรรม INNOVATION FOR HEALTH : SHOW & SHARE ครั้งที่ 1 จัดโดย กรรมการบริหารการวิจัย และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาล และนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google