งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5 Gender and the Law1 “กฎหมายมีความเป็นกลาง และให้ความเสมอภาคแก่ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ชาติกำเนิด ผิวพรรณ ชนชั้น ใดก็ตาม” คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ? คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5 Gender and the Law1 “กฎหมายมีความเป็นกลาง และให้ความเสมอภาคแก่ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ชาติกำเนิด ผิวพรรณ ชนชั้น ใดก็ตาม” คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ? คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5 Gender and the Law1 “กฎหมายมีความเป็นกลาง และให้ความเสมอภาคแก่ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ชาติกำเนิด ผิวพรรณ ชนชั้น ใดก็ตาม” คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ? คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ? หรือเป็นเพียงอุดมคติ/ เป้าหมายที่สังคมต้องการ จะเดินไปให้ถึงจุดหมายนี้? หรือเป็นเพียงอุดมคติ/ เป้าหมายที่สังคมต้องการ จะเดินไปให้ถึงจุดหมายนี้? ในสังคมนี้ สามารถแบ่งคนได้เป็นประเภทใดบ้าง? ในสังคมนี้ สามารถแบ่งคนได้เป็นประเภทใดบ้าง? หญิง – ชาย? หญิง – ชาย? รู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นหญิง ใครเป็นชาย? รู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นหญิง ใครเป็นชาย? เพศ (sex) เพศ (sex) เพศภาวะ (gender) เพศกำเนิด เพศภาวะ (gender) เพศกำเนิด เพศวิถี (sexuality) เพศวิถี (sexuality)

2 5 Gender and the Law2 กฎหมายกับเพศภาวะ การเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในสังคมที่ส่งผลต่อ กฎหมาย และการที่กฎหมายกลายเป็นเครื่องมือ ของแนวคิดเหล่านั้นในการควบคุมคนในสังคม ความเชื่อและกำหนดบทบาทของชาย-หญิงใน สังคม ความเชื่อและกำหนดบทบาทของชาย-หญิงใน สังคม กฎหมายที่เขียนขึ้นโดยกลุ่มแนวคิดที่มีอิทธิพล ครอบงำสังคม กฎหมายที่เขียนขึ้นโดยกลุ่มแนวคิดที่มีอิทธิพล ครอบงำสังคม การใช้กฎหมายโดยมีฐานคติที่ยึดติดกับความเชื่อ บางอย่าง การใช้กฎหมายโดยมีฐานคติที่ยึดติดกับความเชื่อ บางอย่าง ทำไมคนจึงนิยมขุนแผน แต่ประนามวันทอง? ทำไมคนจึงนิยมขุนแผน แต่ประนามวันทอง? http://www.youtube.com/watch?v=4wT7zM8XgXQ http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=91zY jK2nsow http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&NR=1&v=91zY jK2nsow

3 5 Gender and the Law3 กฎหมายกับเพศภาวะ ตัวอย่างการใช้กฎหมายที่มีอคติทางเพศแฝงอยู่ ผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรี หากแต่งตัวโป๊ไปเดินคนเดียวในที่ เปลี่ยว แล้วถูกละเมิดทางเพศ สังคมจะว่าอย่างไร? ผู้หญิงต้องเป็นกุลสตรี หากแต่งตัวโป๊ไปเดินคนเดียวในที่ เปลี่ยว แล้วถูกละเมิดทางเพศ สังคมจะว่าอย่างไร? ใส่กางเกงยีนส์ ทำให้ขาดองค์ประกอบในเรื่องความยินยอม ในกรณีความผิดทางเพศ ใส่กางเกงยีนส์ ทำให้ขาดองค์ประกอบในเรื่องความยินยอม ในกรณีความผิดทางเพศ มายาคติที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวมักเกิดในกลุ่มคนที่มี รายได้น้อยหรือการศึกษาไม่สูง มายาคติที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวมักเกิดในกลุ่มคนที่มี รายได้น้อยหรือการศึกษาไม่สูง ดู link : ฎีกายืนอ.นิด้าฆ่าเมีย.txt ฎีกายืนอ.นิด้าฆ่าเมีย.txt ฎีกายืนอ.นิด้าฆ่าเมีย.txt http://news.sanook.com/crime/crime_16873.php (คลิกขวา open hyperlink) บันดาลโทสะ มีการใช้ต่างกันในระหว่างผู้กระทำความผิด ชาย – หญิง บันดาลโทสะ มีการใช้ต่างกันในระหว่างผู้กระทำความผิด ชาย – หญิง ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกัน/แก้ไข ความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกัน/แก้ไข ความรุนแรงในครอบครัว http://hilight.kapook.com/view/93475

4 5 Gender and the Law4 แนวคิดปิตาธิปไตย Patriarchy ความเชื่อว่าผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงและควรปกป้อง คุมครองผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า เรื่องนอกบ้าน เรื่องในบ้าน ผู้หญิงทำงานบ้าน- เลี้ยงลูก  บทบาทชายหญิง Gender Role เรื่องนอกบ้าน เรื่องในบ้าน ผู้หญิงทำงานบ้าน- เลี้ยงลูก  บทบาทชายหญิง Gender Role

5 5 Gender and the Law5 Gender Role http://www.youtube.com/watch?v=Rby3UVb2jXw สังคมกำหนด/คาดหวังว่าชาย – ความเป็นชาย, หญิง – ความเป็นหญิง สังคมกำหนด/คาดหวังว่าชาย – ความเป็นชาย, หญิง – ความเป็นหญิง

6 5 Gender and the Law6 คนเราควรมีสิทธิเสรีภาพใน การเลือกเป็นในสิ่งที่ตนชอบ

7 5 Gender and the Law7 แนวคิดที่เปลี่ยนไปในสังคม แนวคิดต่างๆค่อยเปลี่ยนใน “สังคมสมัยใหม่” แนวคิดเสรีนิยม แนวคิดเสรีนิยมคนเราเท่าเทียมกัน แนวคิดสตรีนิยม แนวคิดสตรีนิยมหญิงชายเท่าเทียมกัน แนวคิดเพศหลากหลาย แนวคิดเพศหลากหลายเสรีภาพในการมีเพศภาวะที่ตนต้องการ

8 5 Gender and the Law8 กฎหมายที่แก้ไขเพื่อคุ้มครอง ให้เกิดความเสมอภาคและ คุ้มครองผู้หญิง สวัสดิการในการทำงาน – คุ้มครองแรงงาน สิทธิในการลาคลอดกฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว – เหตุหย่า ความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายคุ้มครองผู้หญิงที่มีภาระเลี้ยงดูลูก

9 5 Gender and the Law9 หากเจอเหตุการเช่นนี้แล้วจะ ทำอย่างไร? เราจะเข้าไปในเขตนั้นหรือไม่? ให้เหตุผลว่าอย่างไร?

10 5 Gender and the Law10 ความขัดแย้งกัน ของสิทธิต่างๆ ห้ามผู้หญิงเข้าในเขต ศักดิ์สิทธิ์ สิทธิในการสืบทอด ประเพณีความเชื่อ สิทธิในการสืบทอด ประเพณีความเชื่อ สิทธิในความเสมอภาค สิทธิในความเสมอภาค แล้วจะตัดสินอย่างไร? แล้วจะตัดสินอย่างไร?

11 11 การใช้สวัสดิการต่างๆที่ต้องจ่ายเงิน มีการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่? การใช้สวัสดิการต่างๆที่ต้องจ่ายเงิน มีการ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่? 5 Gender and the Law

12 12 5 Gender and the Law เป็นเพราะผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬา กลัวดำ กลัวกล้ามเนื้อแข็งแรง เป็นเพราะผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬา กลัวดำ กลัวกล้ามเนื้อแข็งแรง หรือเป็นเพราะกีฬาที่จัดไว้เป็นกีฬาสำหรับ ผู้ชายเป็นหลัก หรือเป็นเพราะกีฬาที่จัดไว้เป็นกีฬาสำหรับ ผู้ชายเป็นหลัก

13 13 เป็นเพราะผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬา กลัวดำ กลัวกล้ามเนื้อแข็งแรง เป็นเพราะผู้หญิงไม่ชอบเล่นกีฬา กลัวดำ กลัวกล้ามเนื้อแข็งแรง หรือเป็นเพราะกีฬาที่จัดไว้เป็นกีฬาสำหรับ ผู้ชายเป็นหลัก หรือเป็นเพราะกีฬาที่จัดไว้เป็นกีฬาสำหรับ ผู้ชายเป็นหลัก 5 Gender and the Law

14 14 ระหว่างหอพักนักศึกษาชายกับหอพัก นักศึกษาหญิง มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน หรือไม่ ระหว่างหอพักนักศึกษาชายกับหอพัก นักศึกษาหญิง มีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน หรือไม่ ด้วยเหตุผลอะไร ด้วยเหตุผลอะไร ฟังขึ้นหรือไม่? ฟังขึ้นหรือไม่? 5 Gender and the Law

15 15 มองกฎหมายแบบสตรีนิยม มองกฎหมายแบบสตรีนิยม กฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับ ผิดแตกต่างกันระหว่างชายและหญิง กฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับ ผิดแตกต่างกันระหว่างชายและหญิง การให้สัญชาติเฉพาะหญิงต่างด้าวที่ แต่งงานกับชายไทย ทำไมจึงไม่ให้สัญชาติ กับชายต่างด้าวที่แต่งงานกับหญิงไทย การให้สัญชาติเฉพาะหญิงต่างด้าวที่ แต่งงานกับชายไทย ทำไมจึงไม่ให้สัญชาติ กับชายต่างด้าวที่แต่งงานกับหญิงไทย 5 Gender and the Law

16 16 การค้าประเวณี ผู้ที่ค้าอาจมีความผิดได้แก่ ผู้ค้าและผู้เป็นธุระจัดหา ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปรามการค้าประเวณี 2539 แต่ ผู้เที่ยว? การค้าประเวณี ผู้ที่ค้าอาจมีความผิดได้แก่ ผู้ค้าและผู้เป็นธุระจัดหา ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปรามการค้าประเวณี 2539 แต่ ผู้เที่ยว? 5 Gender and the Law

17 17 ทำไมการค้าประเวณีจึงถูกมองว่าเป็นการ กระทำที่ผิด? ทำไมการค้าประเวณีจึงถูกมองว่าเป็นการ กระทำที่ผิด? การทำให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ การทำให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ http://www.youtube.com/watch?v=uZ4YBUD-evE&feature=fvwrel http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=- IzATgQkFZo http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=- IzATgQkFZo การผลักดันให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่การค้า ประเวณี การผลักดันให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่การค้า ประเวณี ความสมัครใจ เป็นความต้องการอย่างแท้จริง ของผู้หญิงอย่างแท้จริงหรือ? เช่น ความ ยากจน ความสมัครใจ เป็นความต้องการอย่างแท้จริง ของผู้หญิงอย่างแท้จริงหรือ? เช่น ความ ยากจน แล้วถ้าทำเพื่ออยากได้เงินไปซื้อของฟุม เฟือยต่างกันหรือไม่? แล้วถ้าทำเพื่ออยากได้เงินไปซื้อของฟุม เฟือยต่างกันหรือไม่? 5 Gender and the Law

18 18 การค้าประเวณีถูกสังคมมองว่าเป็นอาชีพที่ ไม่ดีงาม การค้าประเวณีถูกสังคมมองว่าเป็นอาชีพที่ ไม่ดีงาม การกำหนดว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย การกำหนดว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กฎหมายเอาผิดแต่ผู้หญิงและผู้จัดหา กฎหมายเอาผิดแต่ผู้หญิงและผู้จัดหา แต่ไม่ได้เอาผิดกับผู้ชายที่มาใช้บริการ! แต่ไม่ได้เอาผิดกับผู้ชายที่มาใช้บริการ! criminalize, decriminalize, or legalize? criminalize, decriminalize, or legalize? การมองว่าวัฒนธรรมและโครงสร้างของ สังคมผลักดันให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ การมองว่าวัฒนธรรมและโครงสร้างของ สังคมผลักดันให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ ในทางกลับกัน หากมีเหตุที่ทำให้ผู้หญิงต้อง ทำ “อาชีพ” นี้ ก็ควรต้องมีการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้หญิง ในทางกลับกัน หากมีเหตุที่ทำให้ผู้หญิงต้อง ทำ “อาชีพ” นี้ ก็ควรต้องมีการคุ้มครอง สวัสดิภาพของผู้หญิง 5 Gender and the Law

19 19 Gender Bias การให้คุณค่าที่ไม่เท่าเทียมกัน – การให้คุณค่ากับสิ่งที่ผู้ชายทำ มากกว่า ผู้หญิงทำ ตัวอย่าง งานบ้านไม่มีค่าตอบแทน การมองว่าผู้หญิงจู้จี้ ขี้บ่น

20 20 อำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน อำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน วัฒนธรรมทางสังคมที่มองข้ามการคุกคาม ทางเพศ วัฒนธรรมทางสังคมที่มองข้ามการคุกคาม ทางเพศ 5 Gender and the Law

21 21 Gender Blind Gender Blind 5 Gender and the Law

22 22 แนวคิดสตรีนิยม เริ่มจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้หญิงให้การมีส่วน ร่วมในการเมือง – การมีสิทธิเลือกตั้ง New York City, May 6, 1912

23 23 การเคลื่อนไหวถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหว ของผู้หญิงผิวขาวที่มีฐานะ การเคลื่อนไหวถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหว ของผู้หญิงผิวขาวที่มีฐานะ ต่อมามีการเรียกร้องให้คำนึงถึงสิทธิใน สวัสดิการและความเท่าเทียมกันระหว่าง ชาย-หญิง ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเท่าเทียมกันในการทำงาน ต่อมามีการเรียกร้องให้คำนึงถึงสิทธิใน สวัสดิการและความเท่าเทียมกันระหว่าง ชาย-หญิง ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ความเท่าเทียมกันในการทำงาน ความไม่เสมอภาค ความไม่เสมอภาคเกิดจากโครงสร้างสังคมที่หล่อหลอมขึ้นดังนั้นต้องเปลี่ยนแปลง 5 Gender and the Law

24 24 http://www.youtube.com/watch?v=WOus19lVHs0&feature=related การเคลื่อนไหวของผู้หญิงในยุคต่อมาให้ ความสำคัญกับความหลากหลายของความ ต้องการของผู้หญิงในแต่ละที่ การเคลื่อนไหวของผู้หญิงในยุคต่อมาให้ ความสำคัญกับความหลากหลายของความ ต้องการของผู้หญิงในแต่ละที่ Class, race & gender Class, race & gender 5 Gender and the Law

25 25 ความหลากหลายของการต่อสู้ของผู้หญิง ที่ในสังคม ทั่วไปอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว ความหลากหลายของการต่อสู้ของผู้หญิง ที่ในสังคม ทั่วไปอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24658753 http://www.youtube.com/watch?v=PRr0HY9MPZ0 ประสบการณ์ที่เรามีอยู่อาจเป็นคนละเรื่องกับผู้หญิง คนอื่นในสังคมเดียวกัน – เพศ ชนชั้นและชาติพันธุ์ (วัฒนธรรม) ประสบการณ์ที่เรามีอยู่อาจเป็นคนละเรื่องกับผู้หญิง คนอื่นในสังคมเดียวกัน – เพศ ชนชั้นและชาติพันธุ์ (วัฒนธรรม) 5 Gender and the Law

26 265 Gender and the Law

27 27 ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน Gender Equality การเสนอว่าผู้หญิงมีความเท่าเทียมกัน การให้คุณค่า เสมอกัน แม้จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน Restorative Justice

28 28 กฎหมายที่ให้สิทธิเท่าเทียม แต่ไม่สามารถ สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น เช่น กฎหมายที่ให้สิทธิเท่าเทียม แต่ไม่สามารถ สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น เช่น การลงรับสมัครเป็น ส.ส. ตามกฎหมายการ เลือกตั้ง มี ส.ส. หญิงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ในสภาไทย การลงรับสมัครเป็น ส.ส. ตามกฎหมายการ เลือกตั้ง มี ส.ส. หญิงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ ในสภาไทย การเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า หรือการ ดำรงตำแหน่งในองค์กรระดับสูงของ สังคมไทย การเลื่อนขั้นสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า หรือการ ดำรงตำแหน่งในองค์กรระดับสูงของ สังคมไทย 5 Gender and the Law

29 29 กฎหมายที่ไม่ให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ของหญิง กฎหมายที่ไม่ให้ความสำคัญกับ ประสบการณ์ของหญิง สภาพปัญหาหรือประสบการณ์ของหญิงไม่ ค่อยได้รับความสำคัญหรือถูกมองว่าเป็น ปัญหาที่ต้องได้รับการคุ้มครอง สภาพปัญหาหรือประสบการณ์ของหญิงไม่ ค่อยได้รับความสำคัญหรือถูกมองว่าเป็น ปัญหาที่ต้องได้รับการคุ้มครอง การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิง เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การบริโภค การ พัฒนา การให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิง เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การบริโภค การ พัฒนา http://www.un.org/millenniumgoals/ http://www.youtube.com/watch?v=G7TEAWRg5Uk การมีองค์กร เครือข่ายการเคลื่อนไหวของ ผู้หญิง การมีองค์กร เครือข่ายการเคลื่อนไหวของ ผู้หญิง http://www.unwomen.org/ 5 Gender and the Law

30 30 การจัดการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ Gender Equality http://www.gdrif.org/index1.htm 5 Gender and the Law

31 31 การจัดการเพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางเพศ Gender Equality 5 Gender and the Law

32 32 แนวความคิดแบบเสรีนิยมเชื่อมั่นในศักยภาพของ มนุษย์ ระหว่างชาย/หญิงไม่มีความแตกต่างกัน ทางด้านศักยภาพ แนวความคิดแบบเสรีนิยมเชื่อมั่นในศักยภาพของ มนุษย์ ระหว่างชาย/หญิงไม่มีความแตกต่างกัน ทางด้านศักยภาพ หากชายสามารถกระทำสิ่งใด หญิงก็มี ความสามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกัน หากชายสามารถกระทำสิ่งใด หญิงก็มี ความสามารถที่จะกระทำได้เช่นเดียวกัน 5 Gender and the Law

33 33 ความเคลื่อนไหวของแนวคิด เพศหลากหลาย LGBT การจัดระเบียบทางเพศโดยกฎหมาย Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender

34 5 Gender and the Law34 ทรรศนะแบบทวิเพศ เพศของมนุษย์เป็นไปตามเพศกำเนิด การจำแนก เพศมีเพียงแค่เพศหญิงและชาย เพศของมนุษย์เป็นไปตามเพศกำเนิด การจำแนก เพศมีเพียงแค่เพศหญิงและชาย บทบาทของหญิงชายก็จะดำเนินไปตามกรอบของ เพศกำเนิด บทบาทของหญิงชายก็จะดำเนินไปตามกรอบของ เพศกำเนิดตัวอย่าง กฎหมายมีข้อกำหนดการใช้คำนำหน้านาม การ แต่งกาย กฎหมายมีข้อกำหนดการใช้คำนำหน้านาม การ แต่งกาย สถานที่ในทางสาธารณะต่างๆ ก็จะมีการออกแบบ ไว้รองรับสำหรับเพศชายและหญิงเท่านั้น สถานที่ในทางสาธารณะต่างๆ ก็จะมีการออกแบบ ไว้รองรับสำหรับเพศชายและหญิงเท่านั้น

35 5 Gender and the Law35

36 5 Gender and the Law36

37 5 Gender and the Law37 ความคิดของสังคม เกี่ยวกับเพศวิถี เพศวิถี หรือการปฏิบัติอันสืบจากความต้องการทาง เพศก็ต้องอยู่ในกรอบของรักต่างเพศ ระหว่างชาย กับหญิง เพศวิถี หรือการปฏิบัติอันสืบจากความต้องการทาง เพศก็ต้องอยู่ในกรอบของรักต่างเพศ ระหว่างชาย กับหญิง การแต่งงาน/การก่อตั้งครอบครัวของบุคคล ก็ถูก กำหนดให้เป็นเรื่องของชายกับหญิงเท่านั้น (heterosexual marriage) การแต่งงาน/การก่อตั้งครอบครัวของบุคคล ก็ถูก กำหนดให้เป็นเรื่องของชายกับหญิงเท่านั้น (heterosexual marriage) การกระทำที่อยู่นอกกรอบเป็นความผิดปกติ ไม่ สามารถอนุญาตให้กระทำได้ การกระทำที่อยู่นอกกรอบเป็นความผิดปกติ ไม่ สามารถอนุญาตให้กระทำได้

38 5 Gender and the Law38 ครอบครัวคืออะไร? http://www.youtube.com/watch?v=9RMVIO4nmPc วัฒนธรรมชุบแป้งทอด – ทำไมเราแต่งงานกันไม่ได้ http://www.youtube.com/watch?v=Q8HIf8z_KpQ

39 5 Gender and the Law39 ระบบคิดเดิม กฎหมายมีบทบาทอย่างสำคัญต่อการ “สร้าง” เพศ และสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศ แม้ว่าอาจที่คนในสังคมโดยไม่ตระหนักรู้ กฎหมายมีบทบาทอย่างสำคัญต่อการ “สร้าง” เพศ และสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเพศ แม้ว่าอาจที่คนในสังคมโดยไม่ตระหนักรู้ เพราะคิดว่าเป็นธรรมชาติ เพราะคิดว่าเป็นธรรมชาติ ระบบกฎหมายบนฐานคิดแบบทวิเพศ ระบบกฎหมายบนฐานคิดแบบทวิเพศ พื้นที่สาธารณะที่ยังจำแนกเพศชายหญิง ก่อให้ก่อ ความยุ่งยากอย่างสำคัญ พื้นที่สาธารณะที่ยังจำแนกเพศชายหญิง ก่อให้ก่อ ความยุ่งยากอย่างสำคัญ รวมถึงสถาบันครอบครัวที่อยู่บนฐานการแต่งงาน แบบต่างเพศเป็นหลัก รวมถึงสถาบันครอบครัวที่อยู่บนฐานการแต่งงาน แบบต่างเพศเป็นหลัก

40 5 Gender and the Law40 การเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างของ แนวคิด การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 9 ของ องค์การอนามัยโรค ค.ศ. 1978 เห็นว่าบุคคลที่มี ความสนใจในทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน กับตนเป็นบุคคลที่มีกามวิปริต การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 9 ของ องค์การอนามัยโรค ค.ศ. 1978 เห็นว่าบุคคลที่มี ความสนใจในทางเพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน กับตนเป็นบุคคลที่มีกามวิปริต การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 10 ค.ศ. 1992 องค์การอนามัยโลกได้ถอนรายชื่อของการ รักเพศเดียวกันออกจากการเป็นโรคทางจิต (mental disease) ชนิดหนึ่ง การจำแนกโรคสากล (International Classification of Diseases) ครั้งที่ 10 ค.ศ. 1992 องค์การอนามัยโลกได้ถอนรายชื่อของการ รักเพศเดียวกันออกจากการเป็นโรคทางจิต (mental disease) ชนิดหนึ่ง

41 5 Gender and the Law41 การเปลี่ยนแปลง เปิดกว้างของแนวคิด How far can you go? การเกณฑ์ทหาร การเกณฑ์ทหาร http://www.matichon.co.th/news_detail.ph p?newsid=1334218124&grpid=03&cati d=03 http://www.matichon.co.th/news_detail.ph p?newsid=1334218124&grpid=03&cati d=03 เครื่องแบบนักศึกษา เครื่องแบบนักศึกษา http://www.thaitga.com/index.php/library /news/279-ramkhamhaeng-university- respect-for-transgender-people http://www.thaitga.com/index.php/library /news/279-ramkhamhaeng-university- respect-for-transgender-people http://prachatai.com/journal/2012/08/420 98 http://prachatai.com/journal/2012/08/420 98 Don’t ask, don’t tell (DADT) policy Don’t ask, don’t tell (DADT) policy http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_As k,_Don%27t_Tell_Repeal_Act_of_2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Don%27t_As k,_Don%27t_Tell_Repeal_Act_of_2010

42 5 Gender and the Law42 การท้าทายจาก ทรรศนะแบบพหุเพศ เพศของมนุษย์มีความซับซ้อน อารมณ์และ พฤติกรรมทางเพศไม่ได้ถูกกำหนดจากเพศ กำเนิดแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นสิ่งที่ถูก ประกอบสร้าง (constructed) ขึ้น เพศของมนุษย์มีความซับซ้อน อารมณ์และ พฤติกรรมทางเพศไม่ได้ถูกกำหนดจากเพศ กำเนิดแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นสิ่งที่ถูก ประกอบสร้าง (constructed) ขึ้น เพศของมนุษย์สามารถลื่นไหล เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ จำกัดเฉพาะเพศกำเนิดเท่านั้น เพศของมนุษย์สามารถลื่นไหล เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ จำกัดเฉพาะเพศกำเนิดเท่านั้น รวมถึงการที่ชายรักชาย หญิงรักหญิง คู่รักเพศ เดียวกัน มิใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด หากเป็น รสนิยมแบบหนึ่ง รวมถึงการที่ชายรักชาย หญิงรักหญิง คู่รักเพศ เดียวกัน มิใช่สิ่งที่ผิดปกติแต่อย่างใด หากเป็น รสนิยมแบบหนึ่ง

43 5 Gender and the Law43 เปลี่ยนอย่างไร? การเปลี่ยนเพศในทางกฎหมาย มีความ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 2 ด้าน การเปลี่ยนเพศในทางกฎหมาย มีความ เปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 2 ด้าน การยอมรับให้บุคคลสามารถเปลี่ยนเพศในทาง กฎหมายที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด การยอมรับให้บุคคลสามารถเปลี่ยนเพศในทาง กฎหมายที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ได้แก่ 1. บรรลุนิติ ภาวะ 2. มีการใช้ชีวิตในอีกเพศหนึ่งเป็นระยะเวลา หนึ่งและ ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ จึง กฎหมายจึงสามารถกำหนดให้มีสถานะตามเพศ ใหม่ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ได้แก่ 1. บรรลุนิติ ภาวะ 2. มีการใช้ชีวิตในอีกเพศหนึ่งเป็นระยะเวลา หนึ่งและ ได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ จึง กฎหมายจึงสามารถกำหนดให้มีสถานะตามเพศ ใหม่

44 5 Gender and the Law44 การยอมรับการใช้ชีวิตร่วมของ คู่รักเพศเดียวกัน การยอมรับภายใต้กฎหมาย/ภายในสังคม มีความ แตกต่างกันไป 3 ระดับ การยอมรับภายใต้กฎหมาย/ภายในสังคม มีความ แตกต่างกันไป 3 ระดับ ระดับที่หนึ่ง ยอมรับการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน ระดับที่หนึ่ง ยอมรับการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน ระดับที่สอง ยอมรับเสมือนการจดทะเบียนระหว่าง ชายหญิง แต่มีข้อจำกัดบางประการ ระดับที่สอง ยอมรับเสมือนการจดทะเบียนระหว่าง ชายหญิง แต่มีข้อจำกัดบางประการ ระดับที่สาม ยอมรับในแบบเดียวกันกับการสมรส ของชายหญิง ระดับที่สาม ยอมรับในแบบเดียวกันกับการสมรส ของชายหญิง

45 45 ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงสำคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลยังไม่สามารถยอมรับความ เปลี่ยนแปลงนี้ได้ แม้จะแปลงเพศแล้ว กฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลยังไม่สามารถยอมรับความ เปลี่ยนแปลงนี้ได้ แม้จะแปลงเพศแล้ว กระทบไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น การประกอบ อาชีพ กระทบไปถึงประเด็นอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน เช่น การประกอบ อาชีพ การรับบุตรบุญธรรม หรือการตั้งครรภ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี – “For the best interest of the child” การรับบุตรบุญธรรม หรือการตั้งครรภ์ด้วยการใช้เทคโนโลยี – “For the best interest of the child” http://www.nytimes.com/2013/05/27/world/europe/thousands-march-in-france-against-gay- marriage.html?_r=0 http://www.nytimes.com/2013/05/27/world/europe/thousands-march-in-france-against-gay- marriage.html?_r=0 http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Children _with_Lesbian_Gay_Bisexual_and_Transgender_Parents_92.aspx http://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/Facts_for_Families_Pages/Children _with_Lesbian_Gay_Bisexual_and_Transgender_Parents_92.aspx

46 46 Enjoy your identity and sexuality ขอให้มีความสุขกับอัตลักษณ์และเพศวิถีของตนเองในโลกสมัยใหม่ จบ จบ ☃ 5 Gender and the Law


ดาวน์โหลด ppt 5 Gender and the Law1 “กฎหมายมีความเป็นกลาง และให้ความเสมอภาคแก่ ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศ ชาติกำเนิด ผิวพรรณ ชนชั้น ใดก็ตาม” คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ? คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google