งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการประชุมเรื่อง “ กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของผู้เสียหายในคดีล่วงละเมิด ทางเพศ ” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ คณะนิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการประชุมเรื่อง “ กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของผู้เสียหายในคดีล่วงละเมิด ทางเพศ ” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ คณะนิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการประชุมเรื่อง “ กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของผู้เสียหายในคดีล่วงละเมิด ทางเพศ ” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ คณะนิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดย สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาค เอเชีย - แปซิฟิก

2 รายงานการประชุมเรื่อง “ กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย ในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ”  วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙. ๐๐ น.- ๑๒. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในเนื้อหาสัมมนาได้พูดถึง “ สิทธิ และความเสมอภาคทางเพศในกระบวนการยุติธรรม โดย พิจารณาประเด็น สถานะของผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับ เพศ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พนักงานบริการ แรงงานหญิงข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย เด็กหญิงและหญิง สาว หญิงที่มีสามีมากกว่า ๑ คน โดย  ๑. พ. ต. ท. ปัญญา ชะเอมเทศ กองปราบปรามการกระทำผิดต่อ เด็ก เยาวชนและสตรี ( ปดส )  ๒. ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษา ศูนย์กฎหมายสุขภาพ และจริยศาสตร์  ๓. อาจารย์สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์  ๔. คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ๕. คุณสุรางค์ จันทร์แย้ม มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ  ๖. คุณฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ องค์กรเครือข่ายบุคคลที่มีความ หลากหลายทางเพศ

3  ดำเนินรายการโดย รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิชกุล สถาบันวิจัย ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งในช่วงเช้าที่ได้เข้าร่วมการอบรม ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ที่ กล่าวข้างต้นได้ออกมาพูดถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่ง กฎหมายไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กรณีแก๊งค์เกลียดกระเทย กลุ่มนี้จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่กลุ่มกระเทยโดยไม่มีเหตุผล หรือในกรณีสตรีขายบริการที่ถูกข่มขืนโดยชายมากกว่า ๑ คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าไม่ใช่การข่มขืน หรือกรณีสตรีขาย บริการถูกจับในข้อหาขายบริการในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากกลุ่มพนักงานขายบริการขาดความรู้ ทางด้านกฎหมาย จึงทำให้ขาดความเข้าใจและไม่สามารถ ปกป้องสิทธิของตนเองได้  หลังจากที่ทุกกลุ่มได้นำเสนอประเด็นการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนของผู้เสียหายในคดีล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่มแล้ว ทีมผู้จัดงานได้เชิญให้ทางเครือข่ายคนพิการนำเสนอประเด็นคดี ล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่มคนพิการ คุณสุภัทราพร จึงนำเสนอ กรณีคนพิการที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

4 ประเด็นคนพิการที่ถูกล่วงละเมิดทาง เพศ  กรณีของคนพิการที่ขอนแก่น  กรณีของคนพิการที่ถูกข่มขืน ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้แนะนำให้ไปพบแพทย์ และแนะนำให้ตัดมดลูกออก  เรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ของคนพิการ ทางสติปัญญา  กรณีคนตาบอดถูกข่มขืน

5 สรุป  มิติของสตรีพิการ ในการกระบวนการถูกฐานคติที่มองว่าความบกพร่องที่ หลากหลาย ตาบอด หูหนวก สติปัญญา ตลอดจนความพิการทางกาย ทำให้ สตรีพิการจัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศสูง แต่ไม่มีกลไล ของกระบวนการยุติธรรมเข้ามาช่วยเหลือ  นอกจากนั้นครอบครัวมีความอับอายที่มีลูกพิการ เมื่อลูกถูกข่มขืน ก็คิดว่าเป็น เวรกรรม ทั้งพิการและถูกข่มขืนควรจะเก็บความลับไว้ในครอบครัว ( ฐานคติ ทางศาสนาที่มีต่อสตรีพิการ )  สตรีพิการขาดความรู้ ในการสื่อที่ถูกกระทำรุนแรง ทั้งจากครอบครัวและ บุคคลอื่น กลไกของรัฐไม่สามารถช่วยเหลือสตรีพิการ  สตรีพิการไม่มีความน่าเชื่อถือ เพราะความบกพร่องของร่างกายที่ติดตัวตั้ง เกิดหรือในภายหลัง   ข้อเสนอแนะ  เรื่องสตรีพิการเป็นเรื่องใหม่ ในกลุ่มของสตรี ในทางสถิติหรือการศึกษา กลุ่มสตรีชายขอบหรือสตรีพิการเนื่องจาก ๑. เกิดมาเป็นสตรี ๒. มีความพิการ ๓. อยู่ท่ามกลางความยากจน จึงเป็นมิติความซับซ้อนภายใต้มิติของสตรี ทั่วไป   สุรีพร ยุพา  องค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก


ดาวน์โหลด ppt รายงานการประชุมเรื่อง “ กลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของผู้เสียหายในคดีล่วงละเมิด ทางเพศ ” ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทย์ คณะนิติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google