งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 50 นาที พัก 20 นาที 10.30 น. - 11.20 น. 11.20 น. - 12.10 น. 61 63 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 50 นาที พัก 1 ชั่วโมง 13.10 น. - 14.00 น. 65 วิทยาศาสตร์ 50 นาที พัก 20 นาที 14.20 น. - 14.50 น. 14.50 น. - 15.20 น. 15.20 น. - 15.50 น. 66 67 68 สุขศึกษาและ พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 30 นาที

3 ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบใน วิชานั้น ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบใน วิชานั้น ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้า ห้องสอบ ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้า ห้องสอบ ให้นั่งสอบจนหมดเวลา ให้นั่งสอบจนหมดเวลา อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ( ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลา เท่านั้น ) อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ ( ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลา เท่านั้น )

4 อุปกรณ์ใช้ใน การสอบ หลักฐานใช้แสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ

5 หน้าห้อง

6 ในแต่ละสาระการเรียนรู้ มีรหัสชุด ข้อสอบแตกต่างกัน 6 ชุด และสทศ. ได้จัดเรียงสลับชุดไว้แล้ว ให้กรรมการ คุมสอบแจกให้ผู้เข้าสอบตามลำดับที่นั่ง สอบเป็นรูปตัว U ในแต่ละสาระการเรียนรู้ มีรหัสชุด ข้อสอบแตกต่างกัน 6 ชุด และสทศ. ได้จัดเรียงสลับชุดไว้แล้ว ให้กรรมการ คุมสอบแจกให้ผู้เข้าสอบตามลำดับที่นั่ง สอบเป็นรูปตัว U กรรมการคุมสอบกำกับให้ผู้เข้าสอบ ระบายชุดข้อสอบที่ได้รับให้ถูกต้องบน กระดาษคำตอบ กรรมการคุมสอบกำกับให้ผู้เข้าสอบ ระบายชุดข้อสอบที่ได้รับให้ถูกต้องบน กระดาษคำตอบ กรรมการคุมสอบกำกับให้ผู้เข้าสอบ กรอกรหัสชุดข้อสอบที่ได้รับให้ถูกต้อง ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ( สทศ.2) กรรมการคุมสอบกำกับให้ผู้เข้าสอบ กรอกรหัสชุดข้อสอบที่ได้รับให้ถูกต้อง ในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ ( สทศ.2)

7

8

9 ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายในวงกลม คำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายในวงกลม คำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น ต้องระบายคำตอบให้เต็มวงกลม และห้าม ระบายเกินวงกลมคำตอบที่เลือก ต้องระบายคำตอบให้เต็มวงกลม และห้าม ระบายเกินวงกลมคำตอบที่เลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบใน การลบคำตอบที่ต้องการแก้ไขให้สะอาดก่อน ระบายคำตอบใหม่ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นในการลบคำตอบ เมื่อต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบใน การลบคำตอบที่ต้องการแก้ไขให้สะอาดก่อน ระบายคำตอบใหม่ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นในการลบคำตอบตัวอย่างการระบายคำตอบ

10 รูปแบบและตัวอย่าง ข้อสอบ O-NET

11 ปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา อังกฤษ ศิลปะการงานฯ

12

13

14 ปรนัยแบบ หลายตัวเลือก 1 คำตอบ วิชา สังคมศึกษา

15

16

17 ปรนัยแบบ หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คำตอบ วิชา วิทยาศาสตร์

18

19

20 แบบเลือกตอบ จากแต่ละหมวดที่ สัมพันธ์กัน ภาษาไทย ศิลปะ การงาน

21

22

23

24

25

26 แบบระบายคำตอบที่ เป็นค่า / ตัวเลข วิชา คณิตศาสตร์

27 การจัดกลุ่มของนักเรียนชั้น ป. 6 เป็นการจัดกลุ่ม แบบมีเด็กผู้หญิง 3 คน ต้องมี เด็กผู้ชาย 2 คน ถ้ามี เด็กผู้หญิงทั้งหมด 147 คน ต้อง มีเด็กผู้ชายกี่คน จึงจะจัดกลุ่มได้พอดี

28 ข้อ 17 หลัก พัน หลัก ร้อย หลัก สิบ หลัก หน่ว ย 0098 0000 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999


ดาวน์โหลด ppt วัน - เดือน - ปีเวลาสอบรหัสวิชาวิชาที่สอบเวลาสอบ วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. - 09.20 น. 09.20 น. - 10.10 น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google