งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

2 ตารางสอบ O-NET ชั้น ป.6 วัน-เดือน-ปี เวลาสอบ รหัสวิชา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น น. 09.20 น น. 64 62 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ 50 นาที พัก 20 นาที 10.30 น น. 11.20 น น. 61 63 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พัก 1 ชั่วโมง 13.10 น น. 65 วิทยาศาสตร์ พัก นาที 14.20 น น. 14.50 น น. 15.20 น น. 66 67 68 สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพฯ 30 นาที

3 ระเบียบการเข้าห้องสอบ
ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ ให้นั่งสอบจนหมดเวลา อนุญาต ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

4 อุปกรณ์และหลักฐานแสดงตนของผู้เข้าสอบ
อุปกรณ์ใช้ในการสอบ หลักฐานใช้แสดงตน เพื่อเข้าห้องสอบ

5 การจัดที่นั่งสอบและการแจก-เก็บรูปตัว U
หน้าห้อง โต๊ะกรรมการ 1 1 12 13 24 25 2 11 14 23 26 3 10 15 22 27 4 9 16 21 28 5 8 17 20 29 6 7 18 19 30 โต๊ะกรรมการ 2

6 จำนวนชุดข้อสอบ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ มีรหัสชุดข้อสอบแตกต่างกัน 6 ชุด และ สทศ. ได้จัดเรียงสลับชุดไว้แล้ว ให้กรรมการคุมสอบแจกให้ผู้เข้า สอบตามลำดับที่นั่งสอบเป็นรูปตัว U กรรมการคุมสอบกำกับให้ผู้เข้าสอบระบายชุดข้อสอบที่ได้รับให้ ถูกต้องบนกระดาษคำตอบ กรรมการคุมสอบกำกับให้ผู้เข้าสอบกรอกรหัสชุดข้อสอบที่ได้รับให้ ถูกต้องในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ (สทศ.2)

7 ตัวอย่างหัวกระดาษคำตอบแบบลงข้อมูล

8 ตัวอย่างหัวกระดาษคำตอบสำรอง

9 การระบายคำตอบ ใช้ดินสอดำ 2B ในการระบายในวงกลมคำตอบที่ถูกต้องที่สุดในแต่ละข้อ เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น ต้องระบายคำตอบให้เต็มวงกลม และห้ามระบายเกินวงกลมคำตอบที่เลือก เมื่อต้องการเปลี่ยนคำตอบ ให้ใช้ยางลบในการลบคำตอบที่ต้องการแก้ไขให้ สะอาดก่อนระบายคำตอบใหม่ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิดหรืออุปกรณ์ชนิดอื่น ในการลบคำตอบ ตัวอย่างการระบายคำตอบ

10 รูปแบบและตัวอย่าง ข้อสอบ O-NET

11 ปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
4 ตัวเลือก 1 คำตอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา อังกฤษ ศิลปะ การงานฯ

12

13

14 ปรนัยแบบ หลายตัวเลือก
1 คำตอบ วิชา สังคมศึกษา

15

16

17 ปรนัยแบบ หลายตัวเลือก
มากกว่า 1 คำตอบ วิชา วิทยาศาสตร์

18

19

20 แบบเลือกตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
ภาษาไทย ศิลปะ การงาน

21

22

23

24

25

26 แบบระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข
วิชา คณิตศาสตร์

27 การจัดกลุ่มของนักเรียนชั้น ป. 6 เป็นการจัดกลุ่ม
แบบมีเด็กผู้หญิง 3 คน ต้องมีเด็กผู้ชาย 2 คน ถ้ามี เด็กผู้หญิงทั้งหมด 147 คน ต้องมีเด็กผู้ชายกี่คน จึงจะจัดกลุ่มได้พอดี

28 ข้อ 17 หลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย 9 8 1 2 3 4 5 6 7


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google