งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนสอบ 1. 1. ตรวจสอบตาราง สอบและหมายเลข ห้องสอบ 2. เข้าห้องสอบ ก่อน เวลา 15 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนสอบ 1. 1. ตรวจสอบตาราง สอบและหมายเลข ห้องสอบ 2. เข้าห้องสอบ ก่อน เวลา 15 นาที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนสอบ 1. 1. ตรวจสอบตาราง สอบและหมายเลข ห้องสอบ 2. เข้าห้องสอบ ก่อน เวลา 15 นาที

3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนสอบ 3. 3. ไม่นำไม้บรรทัด คำนวณ เครื่องคิด เลข นาฬิกาคิดเลข กระดาษ และ / หรือ เครื่องช่วย ในการ คำนวณชนิดอื่น ๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้นครูวิชาที่สอบ กำหนดให้ใช้ได้

4 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนสอบ 4. 4. ปิดเครื่องมือและ อุปกรณ์สื่อสารทุก ชนิด

5 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ระหว่างสอบ 1. 1. ระบายคำตอบใน กระดาษ คำตอบ โดยใช้ใช้ ดินสอ 2B ให้ดำเเต็มวง ถ้าต้องการแก้ไข ใช้ยางลบลบให้ สะอาดก่อน แล้ว จึงระบายวงใหม่ ห้ามใช้ น้ำยาลบ คำผิด โดย เด็ดขาด

6 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ระหว่างสอบ 2. ห้ามเข้าห้องสอบ หลังการสอบเริ่ม แล้ว 15 นาที และ จะเข้าห้องสอบได้ ต้องติดต่อ กองกลางวิชาการ 3. เมื่อเริ่มสอบ ให้ผู้ เข้าสอบ ลงนามใน เอกสารลงนาม กระดาษคำตอบ

7 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ระหว่างสอบ 4. 4. ในระหว่างการสอบ ไม่ทำกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบวินัย ในการสอบ เช่น พูดคุยกันส่งเสียงดัง, ลุกจากที่นั่งโดย ไม่ได้รับอนุญาต 5. ไม่ทุจริตในการสอบ

8 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ หลังสอบ 1. 1. จะอนุญาตให้ผู้เข้า สอบออกจากห้อง สอบ เมื่อเวลาผ่าน ไปแล้ว 30 นาที 2. หลังการสอบ ไม่ส่ง เสียงรบกวนผู้ที่ กำลังสอบ

9 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ข้อแนะนำ 1. 1. ให้นักเรียนเขียนชื่อ – สกุล ชั้น.... /..... เลขที่.......... ปีการศึกษา การ สอบ และวิชาที่ สอบ ในระดาษ คำตอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง

10 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ข้อแนะนำ 2. 2. ให้นักเรียนระบาย ด้วย ดินสอ 2B เท่านั้น ระบายให้ เต็มพื้นที่วงกลม และเมื่อต้องการ ลบ เพื่อเปลี่ยนคำตอบ จะต้องลบคำตอบ เดิมให้สะอาด เสียก่อน ห้ามใช้ น้ำยาลบคำผิด โดยเด็ดขาด

11 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ข้อแนะนำ 3. 3. แผ่นกระดาษ คำตอบต้องไม่ยับ เป็นรู หรือฉีกขาด 4. ตรวจสอบการ ระบาย เลข ประจำตัว ให้ ถูกต้อง แน่นอน

12 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ข้อแนะนำ 1 2 3 4 5

13


ดาวน์โหลด ppt ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ก่อนสอบ 1. 1. ตรวจสอบตาราง สอบและหมายเลข ห้องสอบ 2. เข้าห้องสอบ ก่อน เวลา 15 นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google