งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการ สอบ หน่วยที่ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการ สอบ หน่วยที่ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการ สอบ หน่วยที่ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้

2 1. การดำเนินการสอบ

3 2. การจัดตารางสอบ

4

5 P 148 • เวลา เหมาะสมกับเนื้อหา วัย • กำหนดเวลาสอบ เช้าสอบวิชายาก บ่ายสอบปฏิบัติ • ไม่ควรจัดวิชายากไว้ในวันเดียวกัน • ความครบถ้วนตามรายวิชาที่เรียนใน ภาคเรียนนั้น • ห้องสอบเหมาะสมกับจำนวนผู้สอบ • วิชาเดียวกัน จัดสอบไว้ห้องใกล้กัน • กรรมการกำกับการสอบเหมาะกับ จำนวนคนเข้าสอบ • มีกรรมการกำกับการสอบสำรอง • แจ้งตารางล่วงหน้า หลักเกณฑ์ในการจัด ตารางสอบ

6 3. การจัดห้องสอบ

7 P149 • มีสภาพเหมาะสม แสงสว่าง เสียง อากาศ • เก้าอี้เหมาะสม สะดวก • ขนาดห้องสอบพอเหมาะ • เว้นที่ว่างให้กรรมการกำกับการ สอบ มุมห้อง • สภาพห้อง กระดานสะอาด บริเวณ รอบ ๆ ไม่มีข้อมูล ป้ายนิเทศ สิ่งที่ อาจก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรม หลักการจัดห้อง สอบที่ดี

8 4. การกำกับการสอบ

9 • ผู้กำกับการสอบไปถึงห้องสอบ ก่อนเวลา สำรวจสภาพแวดล้อม ป้องกันการเกิดการลำเอียง • ตรวจสอบความเรียบร้อยของ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ • อ่าน พิจารณาคำชี้แจง คำสั่ง ล่วงหน้า เพื่อเตรียมชี้แจงให้ผู้เข้า สอบ • แจกเอกสารตามเลขที่นั่งหรือตาม คำสั่งที่ระบุไว้หน้าซองข้อสอบ 4.1 ก่อนการดำเนินการ สอบ

10

11

12

13 • ตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ให้ผู้ เข้าสอบเซ็นชื่อ การเดินตรวจต้องไม่ รบกวนสมาธิผู้เข้าสอบ • ถ้าผู้เข้าสอบมีปัญหาขณะทำ ให้ยกมือ ผู้กำกับการสอบเดินไปเพื่อแก้ไขปัญหา • กรณีมีลักษณะส่อถึงการทุจริต ควรมี การเตือน ด้วยวิธีที่เหมาะสม • หากมีการทุจริตให้ยุติการสอบและ รายงานต่อกรรมการกลาง • เตือนเรื่องเวลา 2 ครั้ง ผ่านไปครึ่งหนึ่ง และเหลือเวลาอีก 5 นาที 4.2 ขณะดำเนินการ สอบ

14

15

16

17

18

19

20

21

22 • สั่งให้ผู้เข้าสอบหยุดทำทันที แล้ววาง อุปกรณ์ ผู้กำกับการสอบเดินไปเก็บ กระดาษคำตอบ • หากมีการสอบหลายชุดต่อเนื่องกัน ให้ แจงข้อสอบก่อนหมดเวลาชุดเดิม • ควรนับแบบทดสอบและ กระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบให้ ครบถ้วนเพื่อป้องกันการสูญหาย • เรียงเลขที่ • เซ็นชื่อกำกับ • นำส่งกรรมการกลาง ( ฝ่ายวิชาการ ) 4.3 เมื่อหมดเวลาสอบ

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 การดำเนินการ สอบ • ให้ผู้เรียนแสดงความสามารถสูงสุด โดยกระบวนการที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม • ได้ผลการทดสอบตามที่วางไว้ • คะแนนที่ได้ใกล้เคียงกับความสามารถจริง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการ สอบ หน่วยที่ 5 จุดประสงค์การเรียนรู้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google